Main menu

Background

ထိုင္းစီးပြားေရးကုိျမႇင္႕တင္ရန္ လုပ္သား ၁၃ သန္းကုိ လုပ္ငန္းသင္တန္းေပးရန္ လိုအပ္

Thu, 01/25/2018 - 11:34 -- journal_editor

   ထိုင္းႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္  တိုင္းျပည္၀င္ ေငြကုိ အလယ္အလတ္အဆင့္မွထပ္မံတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရမည့္အခက္အခဲမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေစ ရန္အတြက္ ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ လုပ္သား ၁၃ သန္း ကုိ ကြၽမ္းက်င္ လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ေပးရန္လိုေၾကာင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။ထိုင္းႏုိင္ငံက စက္မႈလုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ စတုအဆင့္ သုိ႔ေရာက္ရွိရန္ တက္လွမ္းေနခ်ိန္တြင္ လုပ္သားအင္အားကုိအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးမွာအဓိကက်ေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ''ထိုင္းႏုိင္ငံကို ဒီဇိုင္းျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္း'' (Re-Design Thailand) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သမၼာဆက္တကၠသိုလ္ေဘာဂေဗဒ ဌာနကျပဳ လုပ္ေသာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ စီးပြား ေရး ပါေမာကၡ ကီယာတာနန္ သာေလာင္ကာယူးကေျပာသည္။ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားအခ်ိဳးအစားမွာ စုစု ေပါင္း လုပ္သားအင္အား၏ ၁၄ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိ ေၾကာင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လူသားအရင္း အျမစ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ အဆုိပါအခ်ိဳးအစားမွာ  စင္ကာပူ၊ ဆီြဒင္၊ဖင္လန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီတို႔ကဲ့သို႔ေသာ  စက္မႈလုပ္ငန္းတုိးတက္မႈစတုတၳအဆင့္သို႔ တက္လွမ္းလ်က္ရိွေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္    ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ သိသိသာသာနိမ့္က်လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါႏုိင္ငံ မ်ား၏ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားအခ်ိဳးမွာ ၄၅ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရွိေၾကာင္းပါေမာကၡကေျပာသည္။အစီရင္ခံစာအရထိုင္းႏုိင္ငံ၏လုပ္သား ၁၂ ဒသမ ၈၁ သန္းကုိ ကြၽမ္းက်င္ လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္လုိေၾကာင္းသိရသည္။ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားပိုမိုေမြးထုတ္ေပး ႏုိင္ေရးအတြက္ ထိုင္းႏုိင္ငံက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာ ေရး ကုိ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေရ အတြက္သာမကအရည္အေသြးပါ ျမႇင့္တင္ရန္လုိေၾကာင္းသူကေျပာသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းေကာလိပ္မ်ားမွ မိမိေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း သူကေျပာသည္။

ဥာဏ္တင္စုစည္းတင္ျပသည္