Main menu

Background

အိႏၵိယမွသြင္းကုန္ခြန္ တုိးျမွင့္ျခင္းေၾကာင့္ ကေနဒါ၏ ပဲလံုး(Peas) စိုက္ဧကက်ဆင္းဖြယ္ရွိျခင္း

Tue, 12/05/2017 - 11:03 -- journal_editor

ထိပ္တန္းဝယ္လက္ျဖစ္သည့္ အိႏၵိယက သြင္းကုန္ခြန္တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္အတြက္ ကေနဒါ၏ ပဲလုံး (Peas)  စိုက္ဧက က်ဆင္းဖြယ္ရွိျခင္း

၁။       ကေနဒါႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁) ဘီလီယံဖိုးခန္႔ ပဲကုန္သြယ္မွုျပဳေနသည့္ အိႏၵိယ နိုင္ငံသည္ ပဲလုံး (Peas) တင္သြင္းမွုအေပၚ သြင္းကုန္ခြန္အဆမတန္စည္းၾကပ္ရန္ မၾကာေသးမီက ဆုံးျဖတ္လိုက္ရာ ကေနဒါေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ပဲလုံးစိုက္ဧကမ်ားကို ယခင္ စိုက္ဧကေအာက္ (၃) ပုံ (၁) ပုံသို႔ ေလၽွာ့ခ်ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၂။       ယခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယ၌ ပဲေဈးႏွုန္းမ်ားမွာ အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးသည့္ အနိမ့္ဆုံးအေထာက္ အကူျပဳေဈးႏွုန္း (MSP) ေအာက္သို႔ပင္ က်ဆင္းလ်က္ရွိသည့္အတြက္ အိႏၵိယအစိုးရသည္ ပဲလုံးတင္ သြင္းမွုအေပၚ သြင္းကုန္ ခြန္(၀) % မွ (၅၀) % သို႔ ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္စည္းၾကပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔တိုးျမႇင့္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္တြင္းပဲေဈးႏွုန္းမ်ား ျမင့္တက္လာေစရန္၊ အိႏၵိယ လယ္သမားမ်ား အဆင္ေျပမွုရွိေစရန္၊ ပဲစိုက္ပ်ိဳးမွုကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပဲတင္သြင္းမွုေလၽွာ့ခ်ရန္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အိႏၵိယအစိုးရက ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၃။       ပရိုတိန္းဓာတ္ႂကြယ္ဝလွသည့္ ပဲမ်ိဳးစုံသည္ အိႏၵိယနိုင္ငံအတြက္ အဓိကစားကုန္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၊ ကေနဒါနိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ထိတ္တန္းပဲတင္ပို႔သည့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ရာ အိႏၵိယအစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိေဈးကြက္ေ ပါက္ေဈးကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ကာလတိုေဖာ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ ေရရွည္စားနပ္ရိကၡာလိုအပ္ခ်က္အေပၚ သက္ေရာက္မွုရွိနိုင္သည္ဟု ကေနဒါျပည္ပ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး Francois Champagne က အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၄။       ကေနဒါနိုင္ငံ၌ ေႏြသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမွု၏ (၃၀)% ႏွင့္ (၃၅)% တို႔မွာ ပဲလုံးႏွင့္ပဲနီေလး စိုက္ဧကမ်ား အသီးသီးပါဝင္ေနရာ အိႏၵိယအစိုးရအေနျဖင့္ ပဲလုံးတင္သြင္းမွုအေပၚသြင္းကုန္ခြန္စည္းၾကပ္သကဲ့သို႔ ပဲနီေလး (red lentils) အေပၚတြင္လည္း သြင္းကုန္ခြန္ အလားတူတိုးျမႇင့္မည္ကို ကေနဒါအစိုးရက စိုးရိမ္ပူပန္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၅။       ကေနဒါစိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၆-၁၇ သီးႏွံ ရာသီတြင္ ကေနဒါ၏ ပဲလုံး (dry pea) စိုက္ဟတ္တာဧကမွာ (၁.၇၂) သန္းခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထား ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၆။       အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ သြင္းကုန္ခြန္တိုးျမႇင့္သည့္ ေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚခ်ိန္မွစ၍ ကေနဒါနိုင္ငံ၌ ပဲလုံးဝါ (yellow pea) ေဈးႏွုန္းမ်ားမွာ ထက္ဝက္နီးပါးခန္႔ က်ဆင္းလာခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ပဲလုံးတင္သြင္းမွုအေပၚ သြင္းကုန္ ခြန္အား အိႏၵိယအစိုးရအေနျဖင့္ ဖယ္ရွားေပးရန္ ကေနဒါက လိုလား ေနေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အိႏၵိယအစိုးရအေနျဖင့္လည္း လယ္သမားမ်ားဝင္ေငြ (၂) ဆတိုးျမႇင့္လာေစ ေရး၊ သြင္းကုန္မ်ားေလၽွာ့ခ်ေစေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ျ ပည္သူမ်ားအား ကတိကဝတ္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု အိႏၵိယကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားထား ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၇။       ယင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ India Pulses and Grains Association ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ Pravin Dongre က ယခုသို႔ သြင္းကုန္တို႔ျမႇင့္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ပဲလုံးတင္သြင္းမွုအတြက္ အဆင္မေျပနိုင္ေၾကာင္း၊သို႔ျ ဖစ္၍ လာမည့္လမ်ားတြင္ ပဲလုံးတင္သြင္းမွု သိသိသာသာေလ်ာ့က်မည္ ဟု သုံးသပ္ေၾကာင္း၊ ကေနဒါစိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ဆီထြက္သီးႏွံကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ Chris Beckman  က လာမည့္ေႏြဦးရာသီတြင္ ကေနဒါေတာင္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ပဲလုံးစိုက္ပ်ိဳးသည့္ေျမမ်ား၌ ဂ်ဳံ၊ ပန္းႏွမ္း၊ ပဲပုတ္ စသည္တို႔ကို ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးဖြယ္ရွိသည္ဟု သုံးသပ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၈။       India crop brokerage Esarco Exim Pvt Ltd က သုံးသပ္ရာ၌ ယခုကဲ့သို႔ အခြန္ႏွုန္းထား တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္အတြက္ အိႏၵိယနိုင္ငံႏွင့္ ပဲလုံးကုန္သြယ္မွုအားလုံး ရပ္တန္႔ဖြယ္မရွိေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ တင္သြင္းမွု ပမာဏ မွာမူ သိသိသာသာေလၽွာ့က်လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တင္သြင္းမွုပမာဏ အတိုင္းအတာမွာမူ အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ ေဆာင္းသီးႏွံရိတ္သိမ္းထြက္ရွိမွုပမာဏ သိရွိခ်ိန္မွသာ အေျခေန သိနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားပါ သည္။

၉။       ကေနဒါနိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးပဲစက္ႏွင့္ ပဲတင္ပို႔သည့္ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ AGT Food and Ingredients က ေျပာၾကားရာ၌ အိႏၵိယ၏ ပဲပိုလၽွံမွုေၾကာင့္ ၄င္း၏ကုမၸဏီသည္ (၅) ႏွစ္အတြင္း အဆိုးရြားဆုံး (၃) လပတ္ ကာလႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး၊ ကုမၸဏီစေတာ့ေဈးမွာလည္း (၃) ႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆုံးေဈးႏွုန္းသို႔ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။