Main menu

Background

အစားအစာ၊ ေလာင္စာဆီ၊ ဘ႑ာေရးႏွင္႕ ေစ်းကစားမႈ၊ ျပတ္လပ္မႈ

Tue, 02/09/2010 - 09:43 -- Anonymous (not verified)

   ယခင္က စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈကို ျပည္တြင္းလံုေလာက္စြာထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္  (Domestic Production) ေပတံျဖင့္သာ တိုင္းတာေနရာမွ ယခု အခါတြင္ အဆိုပါေပတံတစ္ခုတည္းႏွင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ဘဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္လိုေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း (Sustainable Agriculture)၊ အေရာင္းအ၀ယ္ ပံုသဏၭာန္မ်ားႏွင့္ စားသံုးသူတို႔ႏွင့္ ေစ်းကြက္ ဆက္ႏႊယ္ထိစပ္မႈ (Consumer’s Market Access) စေသာ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ တိုင္းတာကာ စဥ္းစားလာၿပီျဖစ္သည္။  ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလအတြင္း ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ စားနပ္ရိကၡာေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၈ႏုိင္ငံ တြင္ အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္းေလ့လာသိရွိရသည္။ ကမၻာေပၚတြင္   စားနပ္ရိကၡာ ျပႆနာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေသာေနရာမွာ     ေတာင္အာရွ၊ အေနာက္ေတာင္  အာရွေဒသျဖစ္ၿပီး၊ UN ESCAP ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ အဆိုး၀ါးဆံုးႏိုင္ငံမ်ားမွာ အာဖဂန္နစၥ တန္၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ပါကစၥတန္၊ အာေမး နီးယား၊ သီရိလကၤာ၊ အိႏိၵယႏွင့္ ေဆာ္လမြန္ကြၽန္းႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္ကို ဖတ္႐ႈရပါသည္။   (Food Security) အေရးပါလာ ေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ိဳးတြင္ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းအသားေပး (Domestic Oriented Strategy) ကို စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ကမၻာ႔ေစ်းကြက္သည္ ေျပာင္းလဲမႈလ်င္ျမန္သည့္အတြက္ Price Shocks မ်ား ျဖစ္လာပါက ကမၻာ႔ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်ၾကမ္းလာသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကို ထိခိုက္မႈတတ္ႏိုင္သမွ် နည္းပါးေအာင္ကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ား၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာေစ်းႏႈန္း မ်ား က်ဆင္းေနရာမွ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာရာ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ တြင္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ေစ်းတက္လာေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ၂၀၀၈ တြင္ စားနပ္ရိကၡာအက်ပ္အတည္း Food Crisis ေၾကာင့္ အလြန္ေစ်းႀကီးေသာ စားနပ္ ရိကၡာေစ်းႏႈန္းျဖစ္လာသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။   တစ္ဖန္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ႔စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ (Economic Rece- ssion) ေၾကာင့္  ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား လိုက္ပါက်ဆင္း လာရာမွ အစား အေသာက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားပါ  က်ဆင္းလာ၍  အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္သူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားပါထိခိုက္ နစ္နာမႈမ်ားျဖစ္လာၿပီး အထြက္ႏႈန္းေလွ်ာ့ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။   ထို႔ေၾကာင့္ကမၻာ႔ေစ်းကြက္၏ အေျပာင္းအလဲျမန္ဆန္မႈဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိမည့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တည္ၿငိမ္မႈအသားေပးႏိုင္ မည့္မူ၀ါဒ (Internal Stabilization Policies) မ်ားမွာ အမွန္တကယ္က်င့္သံုးရမည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ကမၻာ့လယ္ယာစားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ  ျပန္လည္က်ဆင္းလာေၾကာင္းေတြ႕ရေသာ္လည္း၊ ယခင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေစ်းႏႈန္း ပမာဏထက္မ်ားေသာ Price Level တြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ Wake up call  အျဖစ္ Economist မဂၢဇင္း၏ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ End of Cheap Food (ေစ်းေပါေသာစားေသာက္ကုန္မ်ား၏နိဂံုး) ကို သတိမႈသင့္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အစားအစာေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ယခင္ကလို ေစ်းေပါေတာ့မည္မဟုတ္သျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ (Supply Chain) လုပ္ငန္းစဥ္ကို  စနစ္တက်စီမံခန္႕ခြဲၿပီး ကုန္သြယ္မႈကြန္ရက္ (Trading Networks) မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္မႈပ်က္စီးႏိုင္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ risk မ်ားကို နည္းပါးေအာင္စီမံခန္႕ခြဲရမည္ျဖစ္သည္။   ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ေစ်းကစားသူ ကုန္သည္မ်ား၏ခန္႕မွန္းေတြးဆမႈမ်ား (Speculation) ေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက် (Price Movement)  ကိုဆိုးရြားစြာျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ေစ်းကြက္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မွန္ကန္ေစေရးႏွင့္  စနစ္ တက် ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈပံုသဏၭာန္မ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေစေရးတို႕မွာ အစိုးရ၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္အဓိက စဥ္းစားစရာ Top Agenda ျဖစ္လာေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ယခင္က စားနပ္ ရိကၡာျပႆနာကို  (Food-Fuel-Finance Conundrum) 3 F -အစား အစာ-ေလာင္စာဆီ-ဘ႑ာေရးအေျခအေန ဆက္စပ္မႈျပႆနာဟု ကင္ပြန္းတပ္ထားရာမွ ယခုအခါ  အဆိုပါ 3F ထက္ပိုမို ထိန္းခ်ဳပ္ရ၊ ခန္႕မွန္းရ ခက္ခဲေသာ Speculation ႏွင့္ ျပတ္လပ္မႈ (Shortage) စေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုပါ ေဖာ္ထုတ္ေနရ၍ 3F & 2S Model ဟူ၍ပင္ တင္စားေခၚ ေနၾကသည္။    ျပတ္လပ္ေလွ်ာ့နည္းျခင္း (Shor- tage) ဆိုရာ၌လည္း အမွန္တကယ္ေလ်ာ့နည္းျခင္းထက္ ကုန္သည္မ်ား၏ေစ်းႏႈန္း ခန္႔မွန္းမႈ မ်ားေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာကာ ကုန္စည္ေလ်ာ့နည္းလာ၍ ေစ်းႀကီးသေယာင္ျဖစ္ေနသည့္အေနအထားျဖစ္သည္။   မေတာ္ ေလာဘေၾကာင့္ အထိန္းအကြပ္မဲ့သိုေလွာင္ျခင္း၊ ေစ်းကစားရန္ရည္ရြယ္ျခင္း၊ ယေန႔ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ရာသီဥတု ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲေနမႈမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ မဟုတ္မမွန္ သတင္းလႊင့္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၀ယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားမမွ် မတျဖစ္ကာ ေစ်းႀကီးလာ၍ ကုန္စည္ျပတ္လပ္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးၿပီး ေစ်းကစားလိုသူမ်ား၏ စနက္ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ ပ်က္ရေတာ့မည့္ အေနအထားသုိ႔ေရာက္ရွိလာႏိုင္သည္။ အဆိုပါ ေစ်းကစားလိုသူမ်ားသည္ Hit and Run  သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေခတၱ၀င္၍ မိမိ၏အတၱတစ္ခုတည္းကို ေရွ႕တန္းတင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံတုိင္းတြင္ Social Safety Net ေဘာင္အတြင္းမွ ေဖာ္ထုတ္ဖယ္ရွားရန္လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။   ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ႏွစ္ကျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ပဲေလာကအ႐ႈပ္အရွင္း၊ မၾကာမီကဆန္ေစ်းကြက္တြင္ ေလွာင္လက္မ်ား၏   ေႏွာင့္ ယွက္မႈစေသာ အေျခအေနမ်ားကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။ တည္ၿငိမ္ေသာ ေစ်းကြက္အေနအထားကိုပ်က္ျပားေစႏိုင္သည့္ယင္း လုပ္ငန္း မ်ားကို ပုဂၢလိက-အစိုးရ ပူးေပါင္းမႈ (Private-Public Partnership) ျဖင့္ တြန္းလွန္ေဖာ္ထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။    ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း Supply Chain Mechanism ကို မွန္မွန္ကန္ကန္က်င့္သံုးႏိုင္ေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ ပိုမိုအား ေကာင္းလာေစေရးတုိ႔ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။   အစားအစာႏွင့္  ေလာင္စာဆီသည္ ႏုိင္ငံတုိင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္၊ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးအတြက္လည္း အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ သည္။ ျပည္သူ လူထုတစ္ရပ္လုံးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ကို အခြင့္အေကာင္းယူ၍ ေစ်းကစားအမ်က္ထုတ္သည့္ လူတစ္စုကုိ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ  ပညာေပးထိန္းေက်ာင္းလက္တြဲေခၚယူအပ္ေပသည္။ အလားတူ အစားအစာႏွင့္ ေလာင္စာဆီ   မျပတ္လပ္ ေရးအတြက္ကုိလည္း စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သည္မွ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ အဆင့္ဆင့္ကုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း  ကုိယ့္သေဘာ  ကုိယ္ေဆာင္မလုပ္အပ္ဘဲ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကဦးေဆာင္၍  ညိႇႏႈိင္းၿပီးလုပ္ငန္းစီမံမႈအဆင့္ဆင့္ကုိ တြက္ခ်က္လုပ္ကုိင္ သြားၾကရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ရဲမင္းေအာင္