Main menu

Background

အရွိန္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ျမင့္လာသည့္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ

Thu, 05/23/2019 - 13:23 -- journal_editor

         တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔၏ ကုန္သြယ္ေရးေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းပြဲမ်ားသည္ ေမ ၁၂ရက္တြင္ အေမရိကန္ဘက္က တ႐ုတ္ဥပေဒ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ကတိက၀တ္မ်ားကို ေတာင္း ဆိုလိုက္ကတည္းက ေရွ႕ မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာသည့္ အေန အထား၌ ရပ္တန႔္သြားခဲ့သည္။  တ႐ုတ္ဘက္က ၎၏ အက်ဳိးစီးပြား ကို ထိခိုက္နစ္နာေစမည့္ မည္သည့္လုပ္ရပ္ကိုမွ လုပ္လိမ့္မည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကမၻာ့ထိပ္သီး   စီးပြားေရးအင္အားႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲသည္ သမၼတထရမ့္က တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္လမ်ားအတြင္း အေစာပိုင္းက ျပဳထား သည့္ ကတိက၀တ္မ်ားအေပၚ ေဖာက္ဖ်က္သည္ ဟု ေျပာၾကားၿပီး ေနာက္ ေမ ၁၀ရက္တြင္ အေမရိကန္က ေဒၚလာ  ၂၀၀ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိ တ႐ုတ္ကုန္စည္မ်ားအေပၚ အခြန္ ႏႈန္းျမႇင့္တင္ ေကာက္ခံ လိုက္ကတည္းက အရွိန္ျမင့္တက္လာသည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္မွ စီးပြားေရး အႀကံေပးျဖစ္သူ Larry Kudlow ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အမွန္တကယ္ျပဳလုပ္မည့္ အေပးအယူအတြက္ အလြန္ခိုင္မာေသာ  (ဥပေဒ၊ စည္းကမ္း)အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈကတိက၀တ္မ်ားကို သေဘာ တူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ သေဘာတူထားသည့္ ေျပာင္းလဲေပး ရမည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနေၾကာင္း၊ ေစ့စပ္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း အေမရိကန္၏ အခြန္ႏႈန္းမ်ားကို ဤအတိုင္းဆက္လက္ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ဘက္က  တုံ႔ျပန္ရပ္တည္မႈ
          တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ထုတ္ေ၀ေသာ ေမ ၁၃ ရက္ထုတ္ ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္သတင္းစာ၏ ေခါင္းႀကီးပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မွ် ႏိုင္င ၏ ေလးစားမႈကို လက္လႊတ္ ဆုံး႐ႈံးခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏ ပင္မအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ မည္သည့္ အရာကိုမွ် ေမွ်ာ္လင့္မထားသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ေပက်င္းသည္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လမ္းဖြင့္ေပးေသာ္လည္း အေျခခံက်သည့္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးနိုင္ ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တ႐ုတ္၏  အမ်ဳိးသားေရး Global Times tabloid သတင္း စာတြင္လည္း ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲကို ေၾကာက္ ရြံ႕ရန္ အေၾကာင္းရင္း တစ္စုံတစ္ရာမရွိေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားမွွာ မည္သည့္ကုန္သြယ္ ေရး စစ္ပြဲကိုမွ် ႏွစ္လိုျခင္းမရွိေသာ္လည္း မိမိႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးလာပါက ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အလို႔ငွာ မည္သည့္အရာကိုမွ် ေခါင္းငုံ႔သည္းခံေနမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
           ေမ ၁၂ ရက္တြင္ သမၼတ ထရမ့္က Twitter လူမႈကြန္ရက္ေပၚ တြင္ 'တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၀ယ္ယူေနသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို မိမိတို႔ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွ သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူသြား ႏိုင္ေၾကာင္း' ႏွင့္ 'တ႐ုတ္ထံမွ ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍ အခြန္ အေကာက္မ်ား ေကာက္ယူသြားႏိုင္ေၾကာင္း'ဟု အေမရိကန္အား အသာစီးရေနသည့္ အေနအထားမွေန၍ ေရးသားေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။ အမွန္စင္စစ္တြင္မူ တ႐ုတ္အစိုးရ သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တည္ရွိေသာ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ တိုးျမင့္လာေသာ အခြန္အခမ်ားကို ေပးေဆာင္ရသည္မဟုတ္ဘဲ မ်ားေသာအားျဖင့္ တ႐ုတ္ ကုန္စည္မ်ားကို တင္သြင္းေသာ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ  ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားက ေပးေဆာင္ရသည္ျဖစ္ရာ   ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ  အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုအတြင္းရွိ စားသုံးသူမ်ား၊  အမ်ားဆုံးထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ စားသုံးသူမ်ားမွ က်ခံရသည္သာျဖစ္သည္။
         ယင္းကိစၥရပ္အေပၚ မည္သူက နစ္နာသနည္းဟု စီးပြားေရး အႀကံေပးျဖစ္သူ Kudlow ကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ နစ္နာ သည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့သျဖင့္ "အေမရိကန္က ရင္ဆိုင္ႏိုင္သည္"ဟု သမၼတ ထရမ့္၏ ေျပာၾကား ခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲေနျပန္သည္။ အေမရိကန္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ တစ္ဖက္သတ္ကုန္သြယ္မႈ အေလ့အထမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎င္းအေနအထားကို ျပဳျပင္ရန္ မည္သည့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ နည္း လမ္းျဖင့္မဆို အေမရိကန္၏ စီးပြားေရးကို မထိခိုက္ေစဘဲ ထိခိုက္ ဆုံး႐ံႈးႏိုင္ေျခကို ယူသြားသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ယူသြားႏိုင္ေၾကာင္း Kudlow က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

G20 ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲ
         လာမည့္ ဇြန္လေႏွာင္းပိုင္းအတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ G20 ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲကာလအတြင္း အေမရိကန္သမၼတႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတတို႔ ေတြ႕ဆုံသြားရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ သတၱပတ္အထိ ၎ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပြဲ၌ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔က ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးသြားႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားၾကေသာ္္လည္း  သေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္းကို ထပ္မံ သုံးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တ႐ုတ္ ဘက္က အဆိုျပဳၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ အဓိကေနာက္ျပန္ဆြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ အသိဥာဏ္ပစၥည္း မူပိုင္ခြင့္မွ  အတင္းအက်ပ္တြန္းအားေပးေသာ နည္းပညာ လႊဲေျပာင္း မႈမ်ားအထိ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ မူ၀ါဒအသစ္မ်ား ျပ႒ာန္းရန္ တ႐ုတ္ ဥပေဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားရန္ ကနဦးျပဳခဲ့သည့္ ကတိက၀တ္ မ်ားကို တ႐ုတ္ဘက္က ပယ္ဖ်က္လိုခဲ့သည္။ ေမ ၉ ရက္ႏွင့္ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ဒုတိယသမၼတလည္း ျဖစ္၊ တ႐ုတ္၏ထိပ္တန္း စီးပြားေရးအႀကံေပးလည္းျဖစ္သူ Liu He ႏွင့္ အေမရိကန္ထိပ္သီးအရာရွိမ်ား ၀ါရွင္တန္၌ ေတြ႕ဆုံစဥ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္  ၎၏ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီမွ  ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ ႏိုင္သည္ဟု ျငင္းခ်က္ထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း   ယခင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ စာသားမ်ားကို ျပန္လည္ထည့္သြင္းေရးအေပၚ အေမရိကန္က ခုခံ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
          အေမရိကန္ဘက္က အခြန္ႏႈန္းျမႇင့္တင္ျခင္းအေပၚ တ႐ုတ္ က ခိုင္မာစြာဆန္႔က်င္ခဲ့ၿပီး တုံ႔ျပန္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမ ၁၁ ရက္ တြင္ တ႐ုတ္ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေမ ၁၃ ရက္အထိ စတင္ျခင္း မရွိေသးပါ။  သမၼတထရမ့္က က်န္ရွိေနေသး သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၃၀၀ တန္ဖိုးရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တင္သြင္းကုန္မ်ားအားလုံးအေပၚ သြင္းကုန္ခြန္ ေကာက္ခံသြားရန္ အမိန္႔ေပးထားသည္။ ေမ ၁၀ ရက္ က တိုးျမႇင့္ ခဲ့သည့္ ကုန္စည္မ်ားအျပင္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂၀၀ တန္ဖိုးရွိ တ႐ုတ္သြင္းကုန္မ်ားအေပၚတြင္ပါ သြင္းကုန္ခြန္စည္းၾကပ္မႈႏႈန္းကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းသို႔ ျမႇင့္တင္သြားဖြယ္ရွိသည္။ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ အတြင္း သမၼတထရမ့္ကို အဓိက ေထာက္ခံခဲ့သည့္ အေမရိကန္ လယ္သမားမ်ားမွာ ထိခိုက္နစ္နာမႈအမ်ားဆုံး ျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၁၆ ႏွစ္အတြင္း  အနိမ့္ဆုံးအျဖစ္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ ပဲပိစပ္သေဘၤာ တင္ပို႔မႈ က်ဆင္းခဲ့ သည္။ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရး အေတြးအျမင္ရွိသည့္ ရီဘတ္ ဘလစ္ကန္ပါတီကို ေထာက္ခံသူမ်ားက အေကာက္ခြန္ႏႈန္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးကို အမွန္တကယ္ ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္ၿပီး ထရမ့္အား ေထာက္ခံအားေပး သူမ်ားအပါ အ၀င္ လယ္သမားအမ်ားအျပားကိုလည္း နစ္နာေစလ်က္ရွိေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကားထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ထပ္မံ၀င္ေရာက္ရန္ရွိသည့္ ထရမ့္
        သမၼတထရမ့္သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ထပ္မံေရြးေကာက္ခံသြားရန္ လႈပ္ရွားလာရာ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ေထာက္ခံမႈမ်ားက်ဆင္းဖြယ္ရွိေနသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ၎င္းအႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ အိုင္ အို၀ါ အပါအ၀င္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕ရွိ လယ္ သမားမ်ားမွာ ကုန္သြယ္ေရးအျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာ လ်က္ရွိသည္။  အကယ္၍ ယခုအခ်ိန္တြင္မွ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့လွ်င္ ၎၏ ေရြးေကာက္ပြဲကို ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေ ပးေျပာၾကားမႈမ်ားရွိ ေသာ္လည္း၊ ထရမ့္၏ အႀကံေပးမ်ားကမူ ႏိုင္ငံ၏ ႀကံ့ခိုင္အားေကာင္းမႈကို ျပသျခင္းျဖစ္၍ ယုံၾကည္မႈရွိေနၾကသည္။ ထရမ့္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ အခြန္ႏႈန္းေၾကာင့္ လယ္သမား မ်ား၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို သတိ ျပဳၿပီးျဖစ္ၾကကာ အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ကုစားရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြလ်က္ရွိၾကသည္။ လယ္သမားမ်ားမွာ မ်ဳိးခ်စ္မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ မည္သို႔ ေဆာင္ ရြက္ရသည္ဆိုသည္ကို ေနာက္ဆုံးတြင္ နားလည္သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ကာလၾကာရွည္ေသာ ကစားပြဲျဖစ္ေသာ္လည္း အဆုံးစြန္ တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာစီးပြားေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ကို သိရွိၾကေၾကာင္း၊ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံကို ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းခိုင္မာေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ ထရမ့္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။

 

ရင္းျမစ္။ Reuters/de/jt

ေဒါက္တာေရႊစင္ကို စီးပြားေရးသံမွဴး (နန္နင္းၿမိဳ႕)