Main menu

Background

တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲၾကားက Huawei ႏွင္႕Google

Thu, 05/30/2019 - 12:52 -- journal_editor

        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔၏ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ အရွိန္ျမင့္လာသည့္ ကာလတြင္  အေမရိကန္၌ ေရာင္းခ်ေနသည့္ Huawei ဖုန္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္ Huawei ကုမၸဏီအား နာမည္ပ်က္စာရင္းသို႔ ေမ ၁၆ ရက္က ထည့္သြင္းလိုက္သည္။ အေမရိကန္အစိုးရက တ႐ုတ္နည္းပညာ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Huawei အား နာမည္ပ်က္စာရင္း ထည့္သြင္းရန္  ကမၻာအႏွံ႔အျပား စည္း႐ုံးေရးဆင္း ေနသည့္ကာလတြင္ Alphabet Inc ၏ Google က လိုင္စင္ဖြင့္ေပးထားသည့္ အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳ ႏိုင္ေသာ အမာထည္မ်ား (hardware)၊ ေဆာ့ဖ္ ၀ဲလ္မ်ား (software)ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ၀န္ ေဆာင္မႈမ်ားမွအပ က်န္အမာထည္မ်ား၊ ေဆာ့ဖ္ ၀ဲလ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လႊဲေျပာင္းရန္ လိုအပ္ေနသည့္ Huawei ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းကို ဆိုင္းငံ့ထားေၾကာင္း ေမ ၁၇ ရက္တြင္ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
         သို႔ရာတြင္ Google apps ႏွင့္ လက္ရွိ Huawei စမတ္ဖုန္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားမွာ Google မွ ပံ့ပိုးေသာ app မ်ားကို ဆက္လက္အသုံး ျပဳႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ား (updates) ကို အင္တာ နက္က ရယူသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Google ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ဆိုင္းငံ့လိုက္မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္၏ နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးသည္ Google ၏ Android operating system သို႔၀င္ေရာက္ ကာ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ား (updates)ျပဳလုပ္ရန္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္မႈ ခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္ဆုံးသြား လိမ့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပင္ပရွိ Huawei ၏ စမတ္ဖုန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ရ ကိုင္ရ ခက္ခဲသြားေ စႏိုင္သည္။ Android အေပၚ အေျချပဳ၍ ေနာက္ထပ္ထုတ္လုပ္မည့္ Huawei စမတ္ဖုန္း၏ ပုံစံအသစ္မ်ားမွာလည္း Google Play Store ႏွင့္ Gmail အျပင္ YouTube apps မ်ား အပါအ၀င္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မႈ မရွိႏိုင္ေတာ့ပါ။
           Huawei ဖုန္းမ်ားသည္ Android ၏ အမ်ား ျပည္သူအသုံးျပဳႏိုင္သည္မ်ားကိုသာ ရရွိႏိုင္ ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး Google က မူပိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ apps မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသို႔  ၀င္ေရာက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ ပါ။ ထရမ့္အစိုးရသည္ ေမ ၁၆ ရက္တြင္ Huawei နည္းပညာကုမၸဏီအား ကုန္သြယ္ေရးနာမည္ ပ်က္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ကုမၸဏီ အတြက္ အလြန္အမင္း  အခက္ေတြ႕ သြားႏိုင္ရန္ ကန္႔သတ္မႈကို ခ်က္ခ်င္းျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။ Huawei သည္ တစ္ကမၻာလုံးသို႔ ေရာင္း ခ်ေထာက္ပံ့သည့္ကြင္းဆက္  ရွိေနေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ နာမည္ပ်က္စာရင္းေၾကာင့္ မည္ေရြ႕မည္မွ်  နစ္နာသြားေစသည္ဟူသည္ကို သိရွိျခင္းမရွိေသးပါ။ အေမရိကန္၏ အကူအညီ မရွိဘဲ ဆက္လက္လည္ပတ္ရန္ Huawei ၏ စြမ္း ရည္ ရွိ၊မရွိကို ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ ထားၾကသည္။ ဆိုင္းငံ့မႈေၾကာင့္ သက္ေရာက္ မည့္ အထူးပဳ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အေသးစိတ္ကို Google ၌ ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ Huawei ၏ ေရွ႕ေန မ်ားကလည္း နာမည္ပ်က္စာရင္း၏ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာေနဆဲျဖစ္ကာ ႏွစ္ဖက္ လုံးမွ  မွတ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ခ်က္ခ်င္းျပဳႏိုင္ဦး မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။
         Huawei ဘက္ကလည္း အကယ္၍ Android အသုံးျပဳမႈမွ ပိတ္ပင္ျခင္းခံခဲ့ရပါက ၎၏ကိုယ္ ပိုင္နည္းပညာ အစီအမံတစ္ရပ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားထားမႈမ်ားလည္း ရွိေန ၿပီး ဤနည္းပညာ၏ အခ်ိဳ႕ကို  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၏ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ Huawei တည္ေထာင္သူႏွင့္  အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ  Ren- Zhengfei ၏ ဂ်ပန္သတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားခ်က္အရ အေမရိကန္အစိတ္အပိုင္းမ်ားေပၚ မွီခိုေနရ မႈကိုေလွ်ာ့ခ်သြားၿပီး ၀ါရွင္တန္၏ ဖိအားေပးမႈကို ရင္ဆိုင္သြားရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Huawei အေနျဖင့္ ျပင္ပေဖာက္သည္မ်ား ေပၚ မွီခိုေနရမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္  ၎၏ကိုယ္ပိုင္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးသြား မည္ျဖစ္ၿပီး 5G နည္းပညာတြင္ ဦးေဆာင္ေနမႈကို လ်င္ျမန္စြာတိုးခ်ဲ႕သြားမည္ဟု အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ Huawei သည္ ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇ ဘီလီယံဖိုးရွိ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ၀ယ္ယူၿပီး ၎အနက္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံခန္႔တန္ဖိုးရွိ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေ ထာင္စုမွ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။
         အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ အသက္ ၇၄ ႏွစ္ရွိ MrRen သည္ ၎၏ ကုမၸဏီအေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ားတိုးျမင့္လာသျဖင့္ မၾကာေသးမီလမ်ား အတြင္းကမွ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္သို႔ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ MrRen ၏ စစ္တပ္ ေနာက္ခံႏွင့္ Huawei ၏ မရွင္းလင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၎ကုမၸဏီမွာ တ႐ုတ္စစ္တပ္ ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး၀န္ေဆာင္မႈတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေၾကာင္း သံသယမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ေ စ်းကြက္တြင္မူ Tencent ႏွင့္ Baidu ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းၿပိဳင္မ်ားမွ ျဖန္႔ခ်ိ ေသာ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္  အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ mobile apps မ်ားရွိၿပီး Google mobile apps အမ်ားစုကို ပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္သာရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ Huawei ၏ ဒုတိယအႀကီးဆုံး ေစ်း ကြက္ျဖစ္သည့္ ဥေရာပတြင္မူ Google ၀န္ေဆာင္ မႈကို Huawei က လိုင္စင္ယူရသျဖင့္ ထိခိုက္ ႏိုင္သည္။ ဥေရာပကဲ့သို႔ေဒသမ်ား တြင္ ေစ်းကြက္ ဆက္လက္ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ေစရန္ ၎ apps မ်ားကို ရယူထားေရးမွာ အခရာျဖစ္ေၾကာင္း CCS Insight ၏ ဒုတိယသုေတသန ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။ Huawei အေပၚ အေမရိကန္၏ ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္မႈမ်ားျ ပဳလုပ္ရန္ ပစ္မွတ္ထားမႈသည္ လာမည့္ 5G မိုဘိုင္းကြန္ရက္မ်ား တည္ေဆာက္ရာ တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ေနရာမေပးရန္ မဟာမိတ္ မ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈျပဳရန္ အေမရိကန္က ႀကိဳးပမ္း ေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ားကိုလည္း  Huawei ထံမွ အသုံး အေဆာင္မ်ား၊  ကိရိယာမ်ား ၀ယ္ယူမႈမျပဳရန္ တားျမစ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ Google ၏ စာရင္းအရ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ လက္ရွိ Android စက္မ်ားကို အသုံးျပဳေနသူေပါင္း ၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံခန္႔ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

 

ရင္းျမစ္။ Reuters / de/ jt ႏွင့္ channelnewsasia.com

ေဒါက္တာေရႊစင္ကို
စီးပြားေရးသံမွဴး (နန္နင္းၿမိဳ႕)