Main menu

Background

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္အတြက္ အဓိကစမ္းသပ္ဇုန္ျဖစ္လာမည္႕ ရွန္းက်န့္ၿမိဳ႔

Fri, 09/06/2019 - 14:11 -- journal_editor

    တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ကပ္လ်က္တြင္တည္ရွိေသာ ရွန္းက်န္႔အား တ႐ုတ္၏၀ိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အတြက္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသည့္ စမ္းသပ္ဇုန္တည္ ေဆာက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာ င္း ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီႏွင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ၾသဂုတ္ ၁၈ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္အရသိရသည္။ ထိုသို႔ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ဘက္စုံနည္းလမ္းျဖင့္ ႀကီးမားေခတ္မီေသာ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လမ္းအသစ္ကို ရွာေဖြရန္ ေကာင္းမြန္ေသာနည္းလမ္း ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အိပ္မက္ျဖစ္ေသာ ႀကီးမားသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေကာင္အထည္ေပၚလာေရးအတြက္ ခိုင္မာ သည့္ ပံ့ပိုးမႈကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ဤပံ့ပိုးမႈမွာ ကြမ္တုန္း-ေဟာင္ ေကာင္-မကာအို ပိုမိုႀကီးမားေသာ ပင္လယ္ေကြ႕ နယ္ေျမအား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး " ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ စနစ္ႏွစ္ခု" အေျခခံ မူအားက်င့္သုံးရာတြင္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

    ရွန္းက်န္႔သည္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ဦးစားေပးသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကမၻာ့အဆင့္မီ စက္မႈဆိုင္ရာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးခိုင္မာ အားေကာင္းမႈႏွင့္ အရည္ အေသြးမီ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ျဖင့္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေနရာရလာေစရမည္ ဟု လမ္းၫႊန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ရွန္းက်န္႔အား ေခတ္မီေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ျဖစ္ၿပီး တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္တည္ေဆာက္ ၿပီးေနာက္  ၎၏ ယဥ္ေက်းမႈ စြမ္းအားကို ႀကီးမားစြာျမႇင့္တင္ကာ ၎င္း၏အစိုးရ ၀န္ေဆာင္မႈအဆင့္ႏွင့္ ေဂဟဆိုင္ရာသဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္အရည္အေသြးကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေရွ႕တန္းေရာက္ႏိုင္ေသာအဆင့္အထိ ေရာက္ ရွိေစရမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ရွန္းက်န္႔ၿမိဳ႕သည္ အရည္ အေသြးျမင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စံျပၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ တစ္ကမၻာလုံးက  အသိအမွတ္ျပဳ ရသည့္တီထြင္ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြ င္မႈ ဗဟိုဌာနျဖစ္လာေစမည္ျဖစ္သည္။ ၎ၿမိဳ႕မွာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအတြက္ အင္အားႀကီးမားေသာေခတ္မီ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံအသြင္ တည္ေဆာက္ရန္ နမူနာ ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္လာေစမည္ျဖစ္သည္ဟု လမ္းၫႊန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။
    ရွန္းက်န္႔၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအိုၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ႏွင့္  ႏိုင္ငံသားတို႔၏ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္း ေစရန္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာႏွင့္ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို ပူးတြဲက်င္းပရန္ႏွင့္ ၎ၿမိဳ႕မ်ားအား ဗဟိုအစိုးရက ကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ နက္နဲေသာ အလုံးစုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ န၀မအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့ကာ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ရွိသည့္ ရွန္း က်န္႔ၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရ ၁၂ သန္းရွိၿပီး ၎၏ ခိုင္မာ ေသာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ေၾကာင့္ လူသိမ်ားသည္။ ယင္းၿမိဳ႕ တြင္ ဟြာေ၀း (Huawei)ႏွင့္ တန္းဆင့္ (Tencent)အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသား အဆင့္အဆင့္ျမင့္နည္းပညာလုပ္ငန္းႏွင့္ နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးေပါင္း ၁၄၀၀၀ေက်ာ္ရွိသည္။ အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈေက်ာင္းမွ စီးပြားေရး ပါေမာကၡ Wang Xiaoguang က ရွန္းက်န္႔ၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ဥပမာမ်ားစြာရွိၿပီး၊ တံခါးဖြင့္မႈမ်ားမွာ ရွန္းက်န႔္ၿမိဳ႕မွ စတင္ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ အပတ္ စဥ္ထုတ္စာေစာင္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ရွန္းက်န္႔ၿမိဳ႕သည္ တ႐ုတ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ တံခါးဖြင့္မႈမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီတည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ထပ္ေပါင္းထည့္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္တို႔၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဆိုရွယ္ လစ္လမ္းစဥ္၏ လမ္းေၾကာင္းကို စူးစမ္းရွာေဖြရန္ သိသာထင္ရွားစြာ ပါ၀င္မႈမ်ားျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း Wang က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ ၀ိေသသလကၡဏာႏွင့္ ဆိုရွယ္ လစ္လမ္းစဥ္၏ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖစ္ကာ အေျခအေနအလုံးစုံပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဗဟိုအခန္းက႑မွ ပါ၀င္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တံခါးဖြင့္မႈ စတင္က တည္းက ေစ်းကြက္ႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးကို ကိုင္တြယ္ရာ တြင္ ရွန္းက်န္႔မွာ ဥပမာေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါေမာကၡ Wang က ေရးသားခဲ့ပါသည္။

 

ရင္းျမစ္။ chinadaily
ေဒါက္တာေရႊစင္ကို၊ စီးပြားေရးသံမွဴး (နန္နင္းၿမိဳ႕)