Main menu

Background

၂၃-၉-၂ဝ၁ဝ ေန့တြင္ ေရာက္ရွိမည့္ ကုန္သေဘၤာ မ်ားစာရင္း

Wed, 09/29/2010 - 04:04 -- Anonymous (not verified)

(ခ) ကုန္တင္/ခ်ရန္ေစာင့္ေနေသာ သေဘၤာမ်ားစဥ္   သေဘၤာအမည္       ကုန္အမိ်ဳးအစား                       ဆိုက္ကပ္မည့္ဆိပ္ကမ္း         ဆိုက္ကပ္မည့္ရက္/အခိ်န္၁။   HOANG ANH-05   ဘိလပ္ေျမ ၄ဝ၁၃ တန္ ကုန္ခ်ရန္    ေအးရွားေဝါ (၁)           ၂၃ .၉ .၁ဝ(၁၉းဝဝ)နာရီ ကုန္ခ်၂။   RATHA BHUM      ကုန္ေသတၲာ ၂၃၁ လံုး ခ်ရန္         စက္မႈဆိပ္ကမ္း (၁)       ၂၄ .၉ .၁ဝ(၁၉းဝဝ)နာရီ ကုန္ခ်၃။   BANG KA JA        ဘိလပ္ေျမ ၆၁ဝဝ တန္ခ်ရန္            ဆူးေလ (၃)               ၂၃ .၉ .၁ဝ(၁၈း၃ဝ)နာရီ ကုန္ခ်၄။   BANG MUNNAK   ဘိလပ္ေျမ ၇ဝဝဝ တန္ ခ်ရန္            ဆူး ေလ (၅)              ၂၄ ၉. ၁. ဝ(၁၉းဝဝ)နာရ ီ ကုန္ခ်၅။   ITT TIGER          သစ္လံုး ၅၅ဝ တန္တင္ရန္                ဆူးေလ (၆)              ၂၃ .၉ .၁ဝ(၁၈း၃ဝ)နာရီ ကုန္တင္၆။   SITTWE              ဘိလပ္ေျမ ၉၅ဝဝ တန္ခ်ရန္              ဆူးေလ (၇)              ၂၃ .၉ .၁ဝ(၁၈း၄၅)နာရီ ကုန္ခ်၇။   DONG YOUNG     သစ္လံုး ၁၆ဝဝ တန္တင္ရန္              သီလဝါ (၂)               ၂၄ ၉. ၁. ဝ(၁၄းဝဝ)နာရ ီ ကုန္တင္၈။   GATI ZIPP           သစ္လံုး ၂၇ဝဝ တန္တင္ရန္              သီလဝါ (၂)               ၂၃ ၉. ၁. ဝ(၁၃း၄၅)နာရ ီ ကုန္တင္၉။   BUKIT TIMAH     ဘိလပ္ေျမ ၁၈၅၅၉ တန္ခ်ရန္             သီလဝါ (၅)               ၂၃ .၉ .၁ဝ(၁၈း၃ဝ)နာရီ ကုန္ခ်၁ဝ။ GEL                     သစ္လံုး ၁၃၅ဝ တန္တင္ရန္              ဆူးေလ (၆)               ၂၄ .၉ .၁ဝ(၁၉းဝဝ)နာရီ ကုန္တင္