Main menu

Background

Friday, 3 Oct 2014

ကြ်န္မတို႕၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကတည္းကဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့စနစ္နဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ တဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ ပါတယ္။ အစိုး ရသစ္တက္ၿပီးခ်ိန္မွာအစိုးရသစ္အေနနဲ႕

Thursday, 4 Sep 2014

 

အလုပ္သမားမ်ား၏ က်ယ္ေလာင္လာေသာ ေပါက္ကြဲ သံစဥ္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့္ စတင္မိတ္ဆက္က်င့္သံုးေနရာ တြင္လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာခြင့္ဆုိခြင့္ဆုိသည့္အရာသည္အလုပ္သမားလူတန္းစားအတြက္အလြန္အသံုးတည့္ လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားမွာ  ထုိအခြင့္အေရးကုိ အျပည့္အ၀ အသံုးခ် လ်က္၎တို႔၏အလိုဆႏၵ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ေနရာအႏံွ႕တြင္ ​ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္းလိုလိုရင္ဖြင့္ ေပါက္ကြဲၾကသည္။  ထိုေ ပါက္ကြဲ​ေတာင္းဆုိသံမ်ားထဲတြင္အလုပ္သမားတုိ႔၏လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို ၾကားေနရ၏။

Tuesday, 19 Aug 2014

အေျခခံကုန္စည္မ်ား တင္ပို့ျခင္း
အေျခခံထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္ကုန္မ်ား (Primary and agricultural products) သည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအနည္းဆံုးႏုိင္ငံမ်ား(Least Develo-ped Countries - LDCs) ၏ အဓိကပို႔ကုန္ မ်ား ျဖစ္သည္။အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ား၏အဓိကပို႔ကုန္မ်ားမွာဆန္၊ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ခ်ည္ခင္၊ငါးႏွင့္အထည္ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ေသာ ကုန္စည္ မ်ားျဖစ္သည္။

Monday, 18 Aug 2014

 
ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက ၀န္ထမ္းမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းၾကမည့္အေရး၊ ေစ်းကြက္ေ၀စုေလ်ာ့က်မည့္ကိစၥ၊အရင္းအႏွီးႏွင့္နည္းပညာကြာျခားသည့္ ကိစၥ စသည္ျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

Friday, 18 Jul 2014

 
 
အႀကီးဆုံးအမ်ိဳးသား စံခ်ိန္စံၫႊန္း အဖြဲ႕ (၆)ခုတြင္ ျပဳခဲ့ သည့္ သုေတသနမွ ေဖာ္ျပသည္မွာ စုံစမ္းမႈအားလုံး၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း၀ယ္ယူေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သို႔မဟုတ္အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တြင္ပါ၀င္သည္မွာ အေသးစိတ္သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္က်န္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အႀကံျပဳခ်က္ ႏွင့္ နက္နဲေသာ သုေတသနမ်ားလိုအပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အဓိက၀န္ထမ္းစရိတ္မ်ားကိုေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသား စံခ်ိန္ စံၫႊန္းအဖြဲ႕တစ္ခုသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားစြာ တင္ႏိုင္ရန္အဖြဲ႕၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစ ရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ စကားရပ္မ်ား စာပိုဒ္မ်ား၏ အဓိပၸါယ္ ျပန္ဆိုမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုပင္ ၀က္ဆိုက္ စုံစမ္း ေရး ပုံစံတစ္ခုျဖင့္ အေထာက္အကူ ျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို ၀က္ဘ္ဆိုက္သည္ ေမးခြန္းမ်ားကို တုံ႔ျပန္မႈျပဳေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာေကာ္မတီသို႔ ဆက္လက္ ေပးပို႔၍ တာ၀န္လႊဲအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ႐ႈပ္ေထြးေသာ လိုလားခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္တင္းရန္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ငယ္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ထား ႏိုင္ၿပီးေပး ရေသာ၀န္ေဆာင္မႈ အတြက္ အခေၾကးေ ငြ ေကာက္ခံ သင့္ပါသည္။

Friday, 18 Jul 2014

 
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသည္ စီးပြားေရးသိသိသာသာတိုးတက္လ်က္ ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွအစိုးရမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ မ်ားကို လြတ္လပ္ခြင့္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း စီးပြား ေရးေပါင္းစည္းမႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ သည္ ဒုတိယအဆင့္ေစ်းကြက္

Monday, 16 Jun 2014

 
တစ္ရက္မွာ ၾကက္သြန္နီအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္တဲ့ ပခုကၠဴ ၿမိဳ႕မေစ်းရဲ႕ အေနာက္နားမွာရွိတဲ့ ဦးေမဃေက်ာင္း၀န္းကုိ ၾကက္သြန္ အ၀င္၊ ေစ်းႏႈန္းအေနအထား ေလ့လာရင္း တစ္ ဆက္တည္း ေစ်းတစ္ပတ္လည္ ေလ့လာေမးျမန္းစုံစမ္းၾကည့္မိ ပါတယ္။ လက္လီေစ်း၊ လက္ကားေစ်း၊ ကြာျခားမႈဆုိတာေတြ ပါ။ ၾကက္သြန္ေစ်း ေလ့လာရင္း ဘာသြားေတြ႕ သလဲဆုိေ တာ့ ေစ်းႀကီး ရဲ႕ေျမာက္ဘက္အလယ္ေပါက္တည့္တည့္မွာ တညင္း သီးျပဳတ္ ေရာင္းေနၾကတဲ့ သူေတြပါ။ သူ႔ရာသီသူ႔အခ်ိန္နဲ႔ ေပၚတဲ့ သီးႏွံ၊ ေရာင္းတာ ဘာဆန္းသလဲကြာ---ေမးစရာ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဟုတ္ကဲ့ --- ရာသီေပၚလုိ႔ စားသုံးသူေတြ စားသုံး ဖုိ႔ ျပဳတ္ၿပီးေ ရာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီတညင္းသီးေတြဟာ ပုံမွန္ အေနအထားမဟုတ္ဘူး လူၾကည့္လုိ႔ေကာင္းေအာင္ ဆုိးေဆးေတြ ဆုိးထား တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေသခ်ာေအာင္ ေမးၾကည့္ေတာ့

Monday, 16 Jun 2014

 
ယေန႕ကမၻာႀကီးမွာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားဟာ ဟိုေနရာမွာတစ္မ်ိဳး၊ ဒီေနရာမွာတစ္မ်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးအ ဖံုဖံု ျဖစ္ ေနတာေတြ ေတြ႕ေန၊ ျမင္ေန၊ ၾကားေနရပါတယ္။ အဲဒီျဖစ္ ေပၚေနတဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြထဲက အမ်ားစု ကေတာ့ လူတို႕ရဲ႕ေနထိုင္မႈပံုစံမွားယြင္းတာထက္စာရင္ အစား အေသာက္ေတြမသန္႕ရွင္းမႈေၾကာင့္နဲ႕ လူတို႕ရဲ႕အသိပညာ အားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ေနရတယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါဆိုဘာလို႕ဒီလိုျဖစ္ေနရတာလဲ၊ ဒါေတြ ကုိဘယ္လိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာ စာေရးသူ ဥာဏ္မီသေလာက္ စဥ္းစားသံုးသပ္မိတာေလးကို ေရးသား တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

Pages