Main menu

Background

လယ္ယာက႑ ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံစီးပြားကို ျမွင့္တင္ေပးမည့္ သီးႏွံအထူးျပဳကုမၸဏီမ်ား၏ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ မွတ္တုိင္းမ်ား

Tue, 01/05/2010 - 05:57 -- 2008winmyint

    ျမန္မာနိုင္ငံဟာ စိုက္ပို်း ေရးကိုအေျခခံတဲ့ နိုင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္ လူဦးေရရဲ့ ၇ဝ% ခန့္ဟာ လယ္ယာ က႑နဲ့ ပတ္သက္ေနတာကို အားလံုး အသိျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ နိုင္ငံ စီးပြားေရး တိုးတက္ဖို့ဆိုရင္ လယ္ယာ က႑ဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ဖို့ဟာ အဓိက အက်ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။    လယ္ယာက႑ဖံြ့ျဖိုးေရး အတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ နည္း အမို်းမို်းနဲ့ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ျကိုးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျကေပမယ့္ အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံအခို့်နဲ့ နိႈင္းယွဥ္လွ်င္ မမီွွေသးတာ ေတြ့ရပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းက ကမၻာေက်ာ္ နိုဘယ္ဆုရ စီးပြားေရး ပညာရွင္ပါေမာကၡ ဂို်းဆက္ စတင္းဂလစ္က ေက်းလက္ေဒသေတြ ဆင္းျပီးေတာ့ ေလ့လာတဲ့အခါ ေတာင္ သူေတြမွာအရင္းအနီွး နည္းေနတဲ့ အေျကာင္းနဲ့ စီးပြားေရး ဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ ဖို့ ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို့ သံုးသပ္သြား တယ္လို့ သိလိုက္ရပါတယ္။ လယ္ယာ က႑မွာ ေတာင္သူေတြ အရင္းအနီွး နည္းျကလို့ ထုတ္လုပ္မႈမွာ တိုးတက္ သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ေသးတာကို နိုဘယ္ဆုရ စီးပြားေရးပညာရွင္ျကီး မေျပာမီကတဲက တာဝန္ရိွသူေတြက ျကိုတင္တြက္ဆျပီး လက္ေတြ့လုပ္ရ မည့္အဆင့္ေတြကို ခ်က္ခ်င္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတာကို အသိေပးေျပာျကားလိုပါတယ္။     လယ္ယာထြက္ကုန္ထဲမွ အဓိကအက်ဆံုးဟာ ဆန္စပါးျဖစ္ျပီး ျမန္မာလူမို်းေတြရဲ့ အဓိကစားကုန္ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္ျပီးရင္ ေတာင္ သူေတြအမ်ားဆံုး စိုက္ပို်းထုတ္လုပ္တဲ့ သီးနံွကေတာ့ ပဲမို်းစံုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္ ၂ဝဝ၉ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန့ကတည္းက တာဝန္ရိွတဲ့ ပုဂၢိုလ္ ေတြက ျပည္တြင္းမွာရိွတဲ့ ေငြေျကး အေျမာက္အျမားရင္းနီွးနိုင္တဲ့ တိုင္းရင္း သားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ျကီးမ်ားကို ေခၚယူေတြ့ဆံုျပီး ဆန္နဲ့ပဲမို်းစံုက႑မွာ စတင္စိုက္ပို်းထုတ္လုပ္သည္မွ ျပည္ တြင္းျပည္ပ ေဈးကြက္ေရာင္းခ် သည္အထိ ွကစစူပ ဃ့ေငည ျနခ့ေညင်ာ တစ္ခုလံုး ဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို့အတြက္ ဆန္စပါးနွင့္ ပဲမို်းစံု သီးနံွအထူးျပုကုမၸဏီမ်ားကို သီးနံွအေျမာက္အျမား စိုက္ပို်းထုတ္ လုပ္တဲ့ေဒသမ်ားမွာ ဖဲြ့စည္းတည္ ေထာင္ဖို့ တိုက္တြန္းတာဝန္ေပးခဲ့ပါ တယ္။ ဒီအထူးျပုကုမၸဏီျကီးေတြမွာ အရင္းအနီွးတတ္နိုင္တဲ့ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီျကီးေတြက ဦးေဆာင္ကုမၸဏီ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျပီး အျခားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ ကုမၸဏီမ်ားက ပူးေပါင္းကုမၸဏီအျဖစ္ ပါဝင္လာတာကို ေတြ့ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဒသခံကုန္ သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုန္သည္ပဲြစား မ်ား၊ စက္ပိုင္မ်ား၊ အရင္းအနီွးရိွတဲ့ ေတာင္သူျကီးမ်ားက အစုရွယ္ယာမ်ား ထည့္ဝင္ျပီး အစုရွယ္ယာပါဝင္မႈ အလိုက္ ဒါရိုက္တာ အဖဲြ့ဝင္အျဖစ္ ညိွနိႈင္းေရြးခ်ယ္ဖဲြ့စည္းခဲ့ျကပါတယ္။ အထူးျပုကုမၸဏီဖဲြ့စည္းျပီးရင္ မူလ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီရဲ့ လုပ္ငန္းေတြနဲ့ ေရာေထြးမႈမျဖစ္ေစဖို့ ဘဏ္စာရင္း သီးသန့္ ဖြင့္တာေတြ၊ ဝန္ထမ္းသီးျခား ခန့္ထားတာေတြ၊ ရံုးခန္းသီးျခား ဖြင့္ ထားတာေတြ ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလိုက္ စိုက္ ပို်းေရးမွာ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္ေတြ၊ သီးနံွကိုင္တြယ္ ျကိတ္ခဲြ သိုေလွာင္ တင္ ပို့ရာမွာ ကြ်မ္းက်င္တဲ့သူေတြ၊ ျပည္ တြင္း ျပည္ပေဈးကြက္နားလည္တဲ့ သူေတြ၊ စီမံခန့္ခဲြေရးနဲ့ ေငြေျကးပိုင္းမွာ ကြ်မ္းက်င္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ မယ့္ ဝန္ထမ္းေတြကို ခန့္ထားတာ ငွားရမ္းသံုးစဲြတာေတြ ေဆာင္ရြက္ေနျက ပါတယ္။     ေတာင္သူေတြကို စိုက္ပို်းဖို့ အတြက္ မို်းေကာင္းမို်းသန့္ ျဖန့္ေဝ ျခင္း၊ သြင္းအားစုထုတ္ေပးျခင္း၊ နည္း ပညာနွင့္ ေငြေျကးေထာက္ပံ့ေပးျခင္း တို့ကိုလည္း စာခု်ပ္စာတမ္းနဲ့ စနစ္ တက်ေဆာင္ရြက္ေနတာကိုလည္း ေတြ့ ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေငြေျကးနဲ့ ပတ္သက္ရင္ နွစ္ဦးနွစ္ဘက္အျငင္း ပြားမႈေတြ၊ ဆံုးရံႈးမႈေတြ မရိွေအာင္ တိက်ျပီး စနစ္က်တဲ့စာခု်ပ္စာတမ္း ေတြနဲ့ ခု်ပ္ဆိုေပးအပ္တဲ့အျပင္ အတိုး နႈန္းကိုလည္း ၂ ရာခိုင္နႈန္းသာ ယူျကပါ တယ္။ ဒီေနရာမွာ အျပန္အလွန္ ယံုျကည္မႈတည္ေဆာက္ျပီး ေဆာင္ရြက္ ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ တဲ့အခါ ကုမၸဏီရဲ့အကို်းစီးပြားလည္း ပါတဲ့အတြက္ မိမိစိတ္ခ်ယံုျကည္ရတဲ့ ေတာင္သူမ်ားကို ေငြေျကးထုတ္ေပး ျခင္း၊ မို်း၊ သြင္းအားစုမ်ား ထုတ္ေပး ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ ေတာင္သူမ်ား စိုက္ ပို်းထုတ္လုပ္ စဥ္ကာလမွာလည္း တတ္ ကြ်မ္းနားလည္သူေတြကို ကြင္းထဲ အေရာက္ေစလႊတ္ျပီး လိုအပ္တဲ့အခက္ အခဲေတြကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပး ေနပါတယ္။ ေငြေျကးစိုက္ထုတ္ေပးတဲ့ သူအေနနဲ့ ဒီေငြေျကးျပန္လည္ရရိွ ဖို့ဟာ ေငြယူထားတဲ့ သူေတြရဲ့ လုပ္ ငန္းေအာင္ျမင္မႈေပၚမွာ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္လို့ တျခားေငြေခ်းတဲ့ ပုဂၢိုလ္အဖဲြ့အစည္းနဲ့ မတူတာကို သတိထားမိပါတယ္။     ေငြနဲ့သြင္းအားစုေတြထုတ္ ေပးရာမွာလည္း တစ္ခါတည္းေပး တာမို်းမဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းအဆင့္ အလိုက္ ခိ်န္ဆထုတ္ေပးတာမို့ တျခား ကိစၥေတြမွာ မသံုးမိခင္ ထိန္းျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမသီးနံွ ရိတ္သိမ္းျပီး ေနာက္သီးနံွစိုက္ပို်းတဲ့အခါ ေနာက္ သီးနံွအခိ်န္မီစိုက္ပို်းနိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ရိတ္သိမ္းေျြခေလွ့ျခင္း လုပ္ ငန္းေတြမွာ အခိ်န္မီေဆာင္ရြက္နိုင္ ဖို့အတြက္ လိုအပ္တဲ့ယနၲရားမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပက မွာယူ တင္သြင္းျပီး ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးေနျကတာ ေတြ့ရပါ တယ္။    ေတာင္သူေတြထံက ဝယ္ယူ ရာမွာလည္း အေလးတင္းေတာင္း မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ့ ေပါက္ေဈးနဲ့ ဝယ္ယူ တဲ့အျပင္ အရည္အေသြးေပၚမူတည္ျပီး ေဈးေပးတဲ့စနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့အတြက္ အရည္အေသြးေကာင္း ထုတ္လုပ္တဲ့ ေတာင္သူေတြအတြက္ အားတက္စရာ ျဖစ္တာေတြ့ရပါတယ္။ သီးနံွေတြကို သယ္ယူျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ျကိတ္ခဲြ ျခင္းက႑ေတြမွာလည္း ေခတ္မီသည့္ ယာဥ္မ်ား၊ သိုေလွာင္ရံုမ်ား၊ စက္ကိရိ ယာမ်ားကို ရင္းနီွးျမႈပ္နံွထားျက တယ္လို့သိရပါတယ္။ ဒါေတြဟာ လယ္ယာက႑မွာ အထူးျပုကုမၸဏီ မ်ားက ွကစစူပ ဃ့ေငည ျနခ့ေညင်ာ တစ္ခုလံုးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။    ဧရာဝတီတိုင္းမွာဆိုရင္ အဓိပတိဆန္စပါးအထူးျပုကုမၸဏီ အေနနဲ့ ေတာင္သူေတြကို သန္းေပါင္း ၆ဝဝဝ ေက်ာ္အထိ ပံ့ပိုးေပးထားတယ္ လို့ သိရပါတယ္။ ဓနုျဖူျမို့နယ္မွာ ဖဲြ့စည္းထားတဲ့ ကဥၥနကြ်န္းသာ ဆန္ စပါးအထူးျပု ကုမၸဏီကလည္း မိုးစပါး တစ္ခုတည္းမွာ သန္းေပါင္း ၆ဝဝ ေက်ာ္ ကို ထုတ္ေပးထားတာ ဇန္နဝါရီလ ကုန္မွ ျပန္ဆပ္ဖို့ ျဖစ္ေပမယ့္ ေတာင္ သူေတြက ဒီဇင္ဘာလကုန္မွာ ေခ်းေငြရဲ့ ၉ဝ% ကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ထားျပီးလို့ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ဓနုျဖူမွာ ဖဲြ့ ထားတဲ့ ေဒါင္းတံခြန္ပဲအထူးျပု ကုမၸဏီ က ပဲစိုက္ေတာင္သူေတြကို သန္းေပါင္း ၁၂ဝဝ ေက်ာ္ထုတ္ေပးထားျပီး မိုး စပါးနဲ့ပဲျကားမွာ အခိ်န္မီေဆာင္ ရြက္နိုင္ဖို့ ရိတ္သိမ္းေခြ်ေလွ့စက္ေတြ (ဃသာဘငညန ံေမလန်အနမ)၊ ထြန္စက္ေတြ ကိုလည္း နိုင္ငံျခားက တင္သြင္းျပီး ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး ေနပါတယ္။     ဒီလိုလယ္ယာက႑ ဖံြ့ျဖိုး တိုးတက္ေအာင္ ဖဲြ့စည္းထားတဲ့ အထူး ျပုကုမၸဏီမ်ားရဲ့ အေျခအေနကို သက္ ဆိုင္ရာဌာနမွာ စံုစမ္းျကည့္တဲ့အခါ မွာေတာ့ ဆန္စပါးအထူးျပုကုမၸဏီ အေနနဲ့ ဆန္ပိုလံွ်တိုင္းနဲ့ျပည္နယ္ ၄ခုမွာ ဆန္စပါးအထူးျပုကုမၸဏီ ၂၉ခုနဲ့  ဖဲြ့စည္းေဆာင္ရြက္ျပီး ကုမၸဏီမ်ားက ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈကေတာ့ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆ဝဝဝဝ ေက်ာ္ရိွရာ ေတာင္သူမ်ားကို ပံ့ပိုးထားမႈကေတာ့ က်ပ္သန္း ၁ဝဝဝဝ ေက်ာ္လို့ သိရပါတယ္။ ပဲမို်းစံုအထူး ျပုကုမၸဏီအေနနဲ့ ျပည္နယ္တိုင္း ၅ခု မွာ ကုမၸဏီ ၂၄ခု ဖဲြ့စည္းထားျပီး ေတာင္သူမ်ားသို့ က်ပ္သန္း ၂၅ဝဝ ေက်ာ္ ပံ့ပိုးထားတယ္လို့ သိရပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္ ၂ဝဝ၉ ခုနွစ္အတြင္းမွာ ဆန္ စပါးနဲ့ပဲမို်းစံု အထူးျပုကုမၸဏီ ၅၃ခု ဖဲြ့စည္းေဆာင္ရြက္နိုင္ျပီး ေတာင္သူ ေတြအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂၅ဝဝ ေက်ာ္ ပံ့ပိုးထားတဲ့အျပင္ ွကစစူပ ဃ့ေငည ျနခ့ေညင်ာ  တစ္ခုလံုးမွာပါတဲ့ အဆင့္တိုင္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ရင္းနီွး ျမႈပ္နံွမႈေတြလည္း အထူးျပုကုမၸဏီ အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို့ သိရပါတယ္။    ဒီလိုေဆာင္ရြက္ေနမႈေတြ ကို ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖဲြ့ (ၤဗဥ) ပညာရွင္ေတြကေတာင္ အေလးအနက္ ထားေမးျမန္းေလ့လာစံုစမ္းလာတယ္လို့ ့ျၤဃဃႈ က တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။ ဒါ့ေျကာင့္ လယ္ယာက႑ ဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ေအာင္ ရည္ရြယ္ျပီး ၂ဝဝ၉ ခုနွစ္မွာ စတင္ဖဲြ့စည္းခဲ့တဲ့ သီးနံွ အထူးျပုကုမၸဏီမ်ားရဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေတြကို ၂ဝ၁ဝ ခုနွစ္မွာ အသီးအပြင့္ မ်ားအျဖစ္ ျမင္ေတြ့ရမွာမို့ လယ္ယာ က႑ကို အေျချပုျပီး အနာဂတ္မွာ ဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္လာေတာ့မယ့္ နိုင္ငံ့ စီးပြားေရး အလားအလာေကာင္းမ်ားကို နွစ္သစ္လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေရးသား ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ