Main menu

Background

ႏွစ္သစ္အကူးမွာ နယူးေမာ္ဒယ္လ္ကုိေနရာေပးႏုိင္ဖုိ့

Tue, 12/22/2009 - 08:05 -- Anonymous (not verified)

    ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆံုး၍ ႏွစ္သစ္ကို ကူးေျပာင္းေတာ့မည္။ ႏွစ္သစ္ကိုကူးေျပာင္းေတာ့ မည္ဆိုသည္ကို ကမၻာေပၚရွိလူသားတိုင္း အမွတ္တရရွိလွသည္။ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ ႏွစ္သစ္ကိုေရာက္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေဟာင္းက ပတ္သတ္ကခဲ့တဲ့အရာေတြကုိ အနည္းနဲ႔အမ်ားဆုိသလုိ စြန္႔ခြါထားရစ္ ခဲ့ဖို႔ စိတ္ကူးၾကသည္။    တခ်ဳိ႕ကေတာ့  မိမိစိတ္ကူးသည့္ အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသလို တခ်ဳိ႕ကေတာ့စိတ္ကူးကို စိတ္ကူးထဲမွာပင္ ထားရစ္ခဲ့တတ္ၾကသည္။ ဤအခ်က္သည္ပင္လွ်င္ လူတို႔၏သဘာ၀ပင္ ျဖစ္ရွာေရာ့မည္။    ''အေဟာင္းအေဟာင္းတို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာတြင္ အသစ္အသစ္တို႔က အစားထိုး ၀င္ေရာက္ေနရာယူစၿမဲပင္တည္း''ဟူသည့္ ေက်ာင္း တုန္းက သင္ခဲ့ရသည့္ သေဘာတရားတစ္ခုကို အမွတ္ရမိသည္။ နည္းပညာတိုးတက္လာ သည္ႏွင့္အမွ် လူ႔အသုံးအေဆာင္ကုန္ ပစၥည္းႏွင့္ အသစ္အဆန္းမ်ားလည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမို၍တိုးတက္ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ တီထြင္မႈမ်ားဆန္းသစ္လာသည္ ႏွင့္အမွ် ကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိး အစားႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ သည္လည္း အေရးပါေသာအခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေနရာယူလာခဲ့သည္။ ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္ ဆိုသည္မွာ ျမန္မာျပည္ သူလူထု၏ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ ေရပန္းစားေနသည့္ Brand ဟူသည့္စကားရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ တုိရွီဘာ၊ နီဆန္း ဆုိနီ၊ ဟီတာခ်ီ၊ ေဒ၀ူး၊ ဆမ္ေဆာင္း၊ ဖုိ႔ဒ္ စသည္ျဖင့္ ကမၻာေက်ာ္ Brand မ်ားရွိၾကသည္။    ကုန္ပစၥည္းအသစ္ကုိ ျမန္မာတုိ႔က Brand Newဟုလြယ္လြယ္ေျပာၾက သည္။ ေစ်းကြက္ထဲကုိ အသစ္စက္စက္၀င္ေရာက္ လာေသာ ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္အသစ္လား၊ လက္ရွိ Brand မ်ားထဲက အသစ္၀င္လာသည့္ Model ကုိ ေျပာသည္လား ကြဲျပားမႈ သိပ္မရွိပါ။အဘယ္ေၾကာင့္ Brand New သုိ႔မဟုတ္ Model အသစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ၾက    လူတို႔သည္ အေဟာင္းထက္ အသစ္ကိုသာ မက္ေမာတတ္ၾကသည္။ ပစၥည္းအသစ္အဆန္းတစ္ခုကိုေတြ႕လွ်င္ အေဟာင္း ထက္သာမွာပဲဆို သည့္ အေတြး၀င္လာတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကုန္ပစၥည္းအသစ္သည္ စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အၾကား ပဋိပကၡတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သကဲ့ သို႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈကိုလည္း ျဖစ္ေပေစႏိုင္ပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုက မိမိတံဆိပ္ကုိ တုိးတက္သစ္လြင္ေအာင္ ထုတ္လုပ္လိုက္သည့္ ကုန္ပစၥည္းအသစ္ သည္ အေဟာင္းထက္ နည္းစနစ္ပိုင္း၊ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္မႈအပိုင္းတို႔တြင္ သာလြန္ တတ္ေသာေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္း အသစ္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူဖုိ႔ လူတုိင္းက အားသန္ၾက သည္။ ေမာ္ ေတာ္ကားဆုိလွ်င္ 08 Model, 09 Model စသည္ျဖင့္ ေမာ္ဒယ္လ္နဲ႔ပတ္ သက္ထုတ္လုပ္ေသာ ႏွစ္ကုိလိုက္၍ ေျပာဆုိတတ္ၾကသည္။ ဒါက ကုန္ပစၥည္း ေစ်းကြက္နယ္ပယ္က အေဟာင္းနဲ႔ အသစ္ကိစၥျဖစ္သည္။ႏွစ္သစ္နဲ႔ ေမာ္ဒယ္လ္သစ္    စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးက ကမၻာ့ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္မႈေလာကကုိ ႀကီးမားေသာအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစခဲ့သည္မွာ ကုန္ထုတ္ လုပ္သူမ်ားက ေမာ္ဒယ္လ္ (Model) ကုိ တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိပါသည္။ ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္တစ္ခုကုိ လူသားတုိ႔စဥ္ဆက္ မျပတ္ စြဲလန္းေနေအာင္ ၀ယ္လုိသည့္ ဆႏၵကုိ အေတာမသတ္ေအာင္ တြန္း အားေပးခဲ့သည္မွာ ႏွစ္စဥ္အသစ္ထြက္ေနသည့္ ေမာ္ဒယ္လ္အသစ္မ်ား ေၾကာင့္ဟုဆုိလွ်င္မွားမည္မထင္ပါ။ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ ကုန္သြယ္မႈေလာကတြင္ ႏွစ္ကုန္တုိင္း ေမာ္ဒယ္လ္ ေဟာင္းတုိ႔ ဆုိင္ေပၚမွဆင္းရၿပီး ေမာ္ဒယ္လ္သစ္တုိ႔ကုိ ေနရာေပးၾကရစၿမဲျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေမာ္ဒယ္လ္ေဟာင္းတုိ႔ မည္သုိ႔မည္ပုံဆုိင္ေပၚက စြန္႔ခြာၾကသနည္း၊ ေတြးေတာစရာျဖစ္လာသည္။လွဴဒါန္းျခင္းလား၊ စုပုံရွင္းလား     တေလာက အင္တာနက္ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ အီးယူႏုိင္ငံမ်ားမွ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းအေဟာင္းမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေစ်းေပါေပါျဖင့္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လွဴဒါန္းျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသျဖင့္  အာဖရိက၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခုိက္ပ်က္ဆီးမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္းဖတ္ရသည္။ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုအတြက္ အလွဴ တစ္ခုတြင္ အပ္ခ်ဳပ္စက္တံဆိပ္မ်ဳိးစုံကုိ လွဴဒါန္းထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ထုိ အပ္ခ်ဳပ္စက္တစ္လုံး၏ တန္ဖုိးကုိေလ့လာရာတြင္ လွဴဒါန္း သည့္ႏုိင္ငံႀကီး၏ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ တစ္နာရီလုပ္ခေၾကး ေငြ၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိသည္ဟု ေတြ႔ရ၍လွဴဒါန္းျခင္းလား၊ အမႈိက္ စြန္႔ပစ္ျခင္းလားလုိ႔ ေတြးေတာမိသည္။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ ထုိအပ္ခ်ဳပ္စက္ ကုိ ၎တုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္လွ်င္ လွဴဒါန္းသည္ထက္ကုန္က်စရိတ္ပုိဖုိ႔ရွိပါသည္။ အေဟာင္းေတြအတြက္ Year End Sale ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ေတြ    ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ျပကၶဒိန္ႏွစ္တစ္ခု ကုန္ခါနီးတုိင္း ႏွစ္သစ္တြင္ေရာက္လာမည့္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အသစ္၊ ေမာ္ဒယ္လ္အသစ္၊ ဒီဇုိင္းအသစ္ေတြ အတြက္ ေနရာေပးဖုိ႔ ေမာ္ဒယ္လ္ ေဟာင္း၊ ဒီဇုိင္းအေဟာင္းတုိ႔ စြန္႔ခြာၾကရ စၿမဲ ျဖစ္သည္။ စြန္႔ခြာသည့္ ပုံသ႑ာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္အနက္ မိမိဆုိင္မွာပင္ ဒစၥေကာင့္ခ်၍ေရာင္းျခင္း၊ စူပါမား ကက္မ်ားတြင္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္မ်ားက်င္းပ၍ ေစ်းခ်၍ ေရာင္းျခင္း၊ ေရြ႕ လ်ားေစ်းဆုိင္ပုံသ႑န္ျဖင့္ နယ္လွည့္၍ ေရာင္းျခင္း အပါအ၀င္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံ သုံးစြဲလ်က္ရွိၾကသည္။     ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြ အမ်ားဆံုးတင္သြင္း ေရာင္းခ်တာပါ။ တီဗြီ၊ ဒီဗြီဒီ၊ ေရခဲေသတၱာ၊ အ၀တ္ ေလွ်ာ္စက္၊ ပန္ကာ၊ မီးပူစသျဖင့္ေပါ့။ ႏွစ္ကုန္ခါနီးၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းတာကိုနည္းနည္းဂ႐ုစိုက္ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဆီမွာကလည္း သိတဲ့အတိုင္းပဲေလ။ ပစၥည္းတစ္ခု၀ယ္သြားၿပီးၿပီဆိုရင္ မပ်က္မျခင္း၊ အဲဒီထက္ပိုေျပာရရင္ လံုး၀ကို ျပင္လို႔မရ ေတာ့မွ ေနာက္ထပ္၀ယ္ၾကတာမ်ဳိးေလ၊ ဒါေတာင္မွ လက္ပူ တိုက္ၿပီး သံုးေနၾကတာမ်ဳိး လည္း ရွိေနေသးတာ။''    ''ကုန္ပစၥည္းအေဟာင္းေတြကို ဘယ္လိုလုပ္သလဲဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာတစ္ႏွစ္ပတ္လံုးပြဲေတာ္ေတြ မျပတ္ဖူးေလ။ သႀကၤန္၊ သီတင္းကြၽတ္၊ တန္ေဆာင္ တိုင္စသျဖင့္ ပြဲေတာ္ေတြမွာ 'ပြဲေတာ္ ကာလ အထူးေလွ်ာ့ေစ်း'ဆိုၿပီး ေရာင္းေပးတယ္။ အခုေတာ့ ျမန္မာျပည္က လူေတြလည္း နဲနဲေတာ့ လ်င္လာၾကၿပီဗ်။ က်န္တဲ့အခ်ိန္ဆိုရင္ အေရာင္း အ၀ယ္က မျဖစ္သေလာက္ပဲ။ အဲေစ်း ေရာင္းပြဲေတာ္ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းဆိုရင္ ေတာ့ ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးပဲ''ဟု လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္း ေရာင္းခ်ေနသည့္ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုမွ အေရာင္းမန္ေနဂ်ာတစ္ဦးကေျပာျပပါသည္။    ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ရွိစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္လည္းတစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးပြားလ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း တြင္ ထုတ္လုပ္ေသာပစၥည္းမ်ားမွာ အစားအေသာက္ႏွင့္ အ၀တ္အထည္ မ်ားအနက္ အစားအေသာက္မ်ားကို အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အရသာမ်ားျဖင့္ တီထြင္ျပဳလုပ္လာေသာ္လည္း ကုန္ပစၥည္း အသစ္အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းမရွိေပ။ အ၀တ္ အထည္မ်ားတြင္မူ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ဒီဇိုင္းဆန္းမ်ား၊ အသြင္ဆန္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းလိုလို အခ်ိန္နဲ႔ အမွ် ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္။    ''ကြၽန္မတို႔ True တံဆိပ္ကေလး ၀တ္၊ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသား၀တ္ေတြ ကို ခ်ဳပ္လုပ္ေရာင္းခ်တဲ့အခါမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ အက်ႌဒီဇိုင္းေတြကို မတူေအာင္ မထပ္ေအာင္ ဒီဇိုင္းဆြဲၾကရ ပါတယ္။ ၀တ္ဆင္သူေတြ စိတ္၀င္စားမယ့္ဒီဇိုင္းေတြ၊ ဖက္ရွင္ပံုစံေတြကို အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းေပးရပါတယ္။ ၀တ္ဆင္သူေတြရဲ႕အႀကိဳက္ေပါ့။''    ''ဒီဇိုင္းေဟာင္းသြားၿပီဆိုရင္ ေတာ့ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ေစ်းခ်ၿပီးေရာင္းေပးပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ သာမန္လက္လုပ္ လက္စားျပည္သူေတြပါ ၀ယ္၀တ္ႏိုင္တာေပါ့။ ဒီဇိုင္းအေဟာင္း ဆိုရင္ အနည္းဆံုး ၂၅၀၀က်ပ္နဲ႔ ၃၀၀၀က်ပ္ေလာက္ပဲ ေစ်းႏႈန္းရွိတာ ဆိုေတာ့ လူတိုင္း၀ယ္၀တ္ႏိုင္တာေပါ့။''    ''ဒါ့ျပင္ ဒီဇိုင္းအသစ္ထုတ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အရင္တုန္းကေရာင္းအားဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုတာကို ၾကည့္ၿပီးမွ ထုတ္တာ ပါ။ အဲဒါမွ ဒီဇိုင္း အေဟာင္းေတြ ေစ်းကြက္ထဲမွ သိပ္မ က်န္မွာ'' True ကေလး၀တ္၊က်ား ၀တ္၊ မ-၀တ္ အထည္အေရာင္းဆိုင္မွ တာ၀န္ခံတစ္ဦးကရွင္းျပပါသည္။    အထူးသျဖင့္ ယေန႔အိုင္တီ ေလာကႀကီးသည္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လ်က္ရွိရာ ၎တို႔နဲ႔ ဆက္စပ္ပစၥည္း ေတြလည္း တစ္ေန႔ ထက္တစ္ေန႔ အေဟာင္းတန္းကို ဦး တည္လ်က္ရွိပါသည္။    ''ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းဆိုတာ ဒီေန႔ ဒီပစၥည္း ဒီပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေပမယ့္ ေနာက္ေန႔က်ရင္တစ္မ်ဳိးေျပာင္းသြားေရာ။ ကိုယ့္ဆီကို ေရာက္လာတဲ့ပစၥည္းဆိုရင္ ေစ်းကြက္ထဲကို ေရာက္ေအာင္ အျမန္ပို႔ ရတယ္။ သိမ္းထားလို႔ မရဘူး။ ၂၀၀၉ ႏွစ္စပိုင္းတုန္းက P-4 ေတြ ေခတ္စား တုန္းပဲ။ အခုႏွစ္ကုန္ခါနီးၿပီ။ P-4 ဆို တာ ေခတ္သိပ္မရွိေတာ့ဘူး။ P-5 ဆိုတဲ့ ေခတ္ကိုေရာက္လာၿပီ။ သံုးလို႔မရတာမ်ဳိးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ သံုးလို႔ရပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ အသစ္ထြက္လာမယ့္ Software  ေတြက်ေတာ့ တင္လို႔မရ တာတို႔၊ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္လို႔ မရတာတို႔၊ ဗိုင္းရပ္စ္ Software တင္လို႔မရတာတို႔ျဖစ္တတ္တယ္''    ''အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ နည္းပညာအသစ္ေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာေနရတယ္။  နည္းပညာေတြျမင့္တက္ လာေလ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပစၥည္းေတြဟာလည္း ေဟာင္းလာေလပါပဲ''ဟု ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းမွ ကြန္ပ်ဴတာေရာင္း၀ယ္ေရး ဆိုင္တာ၀န္ခံတစ္ဦးက ရွင္းျပပါသည္။အေဟာင္းအသစ္မရွိဘူး စိတ္ႀကိဳက္စမ္းသပ္၀ယ္ယူပါ    ထို႔ျပင္ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ ကုန္ ပစၥည္းကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္စမ္းသပ္ၿပီးမွ ၀ယ္ယူႏိုင္သည့္ပံုစံမ်ဳိးကို အသံုးျပဳ၍ စားသံုးသူမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ေသာ နည္းစနစ္တစ္မ်ဳိးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယခုမွတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳလာၾကသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဆိုပါနည္းစနစ္တစ္မ်ဳိးကို ေစ်းပြဲေတာ္မ်ား၊ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးပြဲမ်ားတြင္ စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕၍ ေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။    ''အရင္တုန္းက ကုန္ပစၥည္း တစ္ခုထုတ္လုပ္လိုက္ၿပီဆိုရင္ ေစ်းကြက္ ထဲကို ျဖန္႔လိုက္တာပဲ။ ကိုယ့္ပစၥည္းကို စားသံုးသူေတြ ရဲ႕သေဘာထားက ဘယ္လိုရွိသလဲဆိုတာ မခန္႔မွန္းခဲ့ဘူး။ အခုအခ်ိန္မွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြကမ်ားလာ ေတာ့ ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ စားသံုးသူ ေတြရဲ႕ အသံကို နားေထာင္ရေတာ့ မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလို ေစ်းပြဲေတာ္  ေတြမွာ ကိုယ့္ပစၥည္းရဲ႕အရသာရွိမႈေတြ ကိုသိေအာင္ စားသံုးသူေတြကိုခ်က္ျခင္း အရသာခံစားႏိုင္ေအာင္ အခုလိုမ်ဳိးစိတ္ႀကိဳက္စားသံုးေစတာပါ''ဟု မားမားေခါက္ဆြဲ အေရာင္းဆိုင္မွ အေရာင္းတာ၀န္ခံတစ္ဦးက ေျပာျပပါသည္။    အားနာတတ္ေသာ ဓေလ့စ႐ုိက္ ေၾကာင့္ ေစ်းပြဲေတာ္မ်ား၊ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးပြဲမ်ားတြင္ အခမဲ့စားသံုးေစျခင္း (အျမည္း ေပးျခင္း)၊ အခမဲ့စမ္းသပ္ လိမ္းခ်ယ္ေပးမႈစသည့္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားကို အခက္ေတြ႕ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေစ်းပြဲေတာ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္ စားသံုးသူတစ္ဦးကေ၀ဖန္ခဲ့ပါသည္။စီးပြားေရးက်င့္၀တ္၊ လူ႔အသုိက္ အ၀န္းက်င့္၀တ္ႏွင့္ညီၫႊတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ    ''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တေတြက ေစ်းေရာင္း ပြဲေတာ္ေတြနဲ႔မစိမ္းေတာ့ဘူးဗ်။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းဂယက္ေၾကာင့္ ပစၥည္းေတြကုိ ေလွ်ာ့ေစ်း နဲ႔ထုတ္တာ ေတာ္ေတာ္ေလးတြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္လုပ္ခဲ့တယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ ပစၥည္းေတြေပ့ါ ေလ။ ပစၥည္းလက္က်န္ေတြ ရွင္းထုတ္ ၾကတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကလည္း သက္သာ လာေတာ့ အလယ္အလတ္တန္းစား ေတြက ၀ယ္သုံးျဖစ္ၾကတယ္။ အသံေတြ ေတာ့အမ်ဳိးမ်ဳိးထြက္ၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ လည္း၀ယ္သုံးဖူးတယ္။ ေစ်းက်တယ္ဆုိ ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ေတာ့ အဲဒီက်ေစ်းကုိပဲ ေငြမီေအာင္ႀကိဳးစားခဲ့ရတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္၀ယ္တဲ့ပစၥည္းကေတာ့ ခုထိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ ေပၚခါစကေစ်းနဲ႔၀ယ္မသုံးႏုိင္သူေတြအတြက္ေတာ့ Year End Sale ကအက်ဳိးရွိပါ တယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ေရာင္းသူဖက္က ''မေကာင္းတဲ့ပစၥည္းကုိ ႏြားမရႊံ႕ပိတ္ေရာင္းတာမ်ဳိး'' မရွိဘူးဆုိရင္ အေကာင္းဆုံး ပါပဲဟု ဌာန ဆုိင္ရာ အရာရွိတစ္ဦးကဆုိပါသည္။     မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ကာလယႏၲရား၏ေစရာေနာက္သို႔လုိက္ပါေနၾကရ သည့္ လူသားတုိ႔အဖုိ႔ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္မ်ား ကုန္ဆုံးတုိင္း ၿပီးခဲ့ေသာအတိတ္အေတြ႔ အႀကဳံမ်ားကို သင္ခန္းစာယူရင္း မၾကာ မီေတြ႔ႀကဳံရမည့္ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္အသစ္ မ်ားအတြင္း ရင္ဆုိင္ရမည့္ လူမႈစီးပြား ဘ၀နယ္ပယ္အတြက္ လုိက္ေလ်ာညီ ေထြျဖစ္ေအာင္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကရစ ၿမဲျဖစ္ပါသည္။ ထုိျပင္ဆင္မႈမ်ားထဲတြင္ လူမႈဘ၀အသုံးအေဆာင္တုိ႔ကုိလည္း အေဟာင္းမ်ားေနရာတြင္ အသစ္တုိ႔ျဖင့္ အစားထုိးဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ၾကရာ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးက်င့္၀တ္ သိကၶာႏွင့္ညီၫႊတ္ ေသာ လူ႔အသုိက္အ၀န္း၏ က်င့္၀တ္ကုိ ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာ ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ အေဟာင္းမ်ားကုိ စြန္႔ပစ္ၾကဖုိ႔ဆႏၵျပဳလုိက္ရပါသည္။