Main menu

Background

Thursday, 5 Sep 2019

      ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ား၏   ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကလည္း  လြန္စြာပင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑က ပါ၀င္ေနသည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔  ျဖစ္ေပၚ လာေရးအတြက္ ျပည္ပမွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ ေခၚရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ    ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္   တိုင္းျပည္စီးပြားေရး အလ်င္အျမန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္  တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ ေနသလို ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေျမာက္ျမားစြာ ၀င္ေရာက္လာ ေရးအတြက္ကိုလည္း စည္း႐ံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္  ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရး အတြက္ ျ

Monday, 2 Sep 2019

       ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေသာ  စပါးမ်ားကို  အုပ္စုမ်ား  ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါ သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနက  ခြဲျခားထားေသာ အုပ္စု မ်ားမွာ ဧည့္မထ၊ လက္ေရြးစင္၊ ငစိန္၊  ၿမီးတံုးႏွင့္ ျဗတ္ဟု ငါးအုပ္စုျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံမွာ စပါးေစ့ ၏ အလ်ား၊ အလ်ားႏွင့္အနံအခ်ဳိး၊ ဆန္ေစ့အလ်ား၊ ဆန္္ေစ့၏ အလ်ားႏွင့္အနံအခ်ဳိးတို႔ျဖင့္ ခြဲျခားထား ပါသည္။  ယခင္  ကုန္သြယ္လယ္ယာဌာနသည္ ၀ယ္ယူေရးအတြက္ အေျခခံၿပီး  စပါးမ်ားကို ဧည့္ မထ၊ ငစိန္၊ ၿမီးတံုး၊အထူးဧည့္မထ၊ ေကာက္ညႇင္း ႏွင့္  ငကြၽဲဟုေျခာက္အုပ္စု  ျဖစ္ပါသည္။  အဆိုပါ အုပ္္စုခြဲျခားထားသည္မ်ားမွာ  မူရင္းမ်ဳိး၊ စပါး၏ အရွည္ႏွင့္  ျဗက္၊  အရည္အေသြးတို႔ကိုလိုက္ၿပီး ခြဲျခားျခင္း

Wednesday, 21 Aug 2019

   ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ကုန္ပိုင္း အထိ ကမၻာ့သၾကား  လိုအပ္ခ်က္မွာ တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၅ သန္းအထိပင္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း အာဆီယံ သၾကားလုပ္ငန္းပူးေပါင္းအဖြဲ႕က  ခန္႔မွန္း သံုးသပ္ ထားသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၏  ႏွစ္ဦးပိုင္းမွ စတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ  အပါအ၀င္   အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ သၾကားေစ်းႏႈန္းမွာ က်ဆင္းလာခဲ့ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ သၾကားေစ်းမ်ား က်ဆင္းလာမႈ ေၾကာင့္ အာဆီယံ သၾကားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီ မင္းၿမိဳ႕တြင္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသး သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းမွ ကမၻာ့သၾကား လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခန္႔မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

Thursday, 15 Aug 2019

ျမန္မာ့ဆန္မ်ား ျပည္ပေဈးကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆန္စက္မ်ား၏ ထုတ္ လုပ္မႈက်င့္စဥ္မ်ား၊ သန္႔ရွင္းေရးေကာင္းမ်ား၊ဆန္စက္မ်ား၏ အရည္ အေသြးအဆင့္အတန္းမ်ား စသည္တို႔ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္သင့္ ေပသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလခန္႔က တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းတင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆန္စက္အရည္အခ်င္း စစ္ေဆးၾကရာတြင္ အား နည္းခ်က္မ်ားစြာေတြရွိခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ ဆန္တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းတင္ ပို႔ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ဆန္စက္စုစုေပါင္း ၁၀၃ စက္ရွိၿပီး ထိုဆန္စက္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ Quarantine Protocol လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ာ

Wednesday, 7 Aug 2019

         လက္ဖက္ေလးတစ္ပန္းကန္ စားမည္ဆိုလွ်င္ ၾကက္သြန္ျဖဴ ေလးႏွင့္မွ ေလေက်ၿပီး  စားေကာင္းသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ အနံ႔ ေလးသင္းသင္းႏွင့္ အရသာေကာင္းေသာ ရွမ္းၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ လက္ဖက္ကိုစားခ်င္သျဖင့္ ရွမ္းၾကက္သြန္ျဖဴကို ႏႊာရန္ႀကိဳးစားမိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ရွမ္းၾကက္သြန္ျဖဴကႏႊာရာတြင္ အႁမႊာေသးေလးမ်ားေၾကာင့္ ခြာရခက္ေနသျဖင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴမထည့္ေသာ လက္ဖက္တစ္ပန္းကန္ကိုသာ စားခဲ့ျဖစ္သည္။ ၾကက္သြန္ျဖဴဟု ဆိုသည္ႏွင့္ အရြယ္အစားေသးငယ္ေသာ ျမန္မာၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ ရွမ္းၾကက္သြန္ ျဖဴမ်ားႏွင့္ အႁမႊာလည္းႀကီးမား၊ ခြာရလည္းလြယ္ကူေသာ ၾကဴကုတ္ ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ျမင္ေယာင္မိၾကမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ အိမ္ရွင္မမ်ားကိုေမးၾကည့္လွ်င္

Thursday, 1 Aug 2019

ကုန္သြယ္မႈျပဳရာတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို အေျခခံ၍ ျပည္ပေဈးကြက္ရွာေဖြရသလို ျပည္ပေဈးကြက္အရ ျပည္တြင္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ မ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ရည္မွန္းထားေသာေဈးကြက္မ်ားအတြက္ ေဈးကြက္ရွိေသာ ႏိုင္ငံရဲ႕ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒမ်ားကိုလည္း သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားျပဳရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ အဓိကကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒမ်ား အနက္ သၾကားတင္သြင္းမႈ မူဝါဒမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္သူသမၼတႏိုင္ငံ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOFCOM) က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာ ခ်က္အမွတ

Thursday, 25 Jul 2019

အဘက္ဘက္က ယိုယြင္းက်ဆင္းေနခဲ့ရသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ လက္ရွိအင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရလက္ထက္တြင္ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေရတို၊ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေ ဖာ္  ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အစိုးရသစ္၏ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လာမႈမ်ားမွာ အလံုးစံု ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိသည္ဟု မဆိုသာႏိုင္ေသာ္လည္း ယခင္ကာလမ်ားကထက္စာလွ်င္ အေတာ္အသင့္ တိုးတက္လာသည္ ဟုဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ကုန္သြယ္ မႈျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံ မ်ားမွာ လက္ခ်ိဳးေရတြက္၍ပင္ ရႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွ  ႏိုင္ငံမ်

Wednesday, 17 Jul 2019

    ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာလီခခ်န္းႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆံုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းခြင့္ ခြဲတမ္း ဆက္လက္ေပးအပ္ေရး၊ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးထြက္ကုန္မ်ား အနာဂတ္တြင္ ပိုမို၀ယ္ယူေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈပမာဏ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တရား မ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးတို႔ကို ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ၏

Pages