Main menu

Background

ျပည္ပပို႔ကုန္အတြက္ အားထားရမည့္ ပိုးစာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ပိုးစာစိုက္ ေတာင္သူမ်ား ဝင္ေငြတိုးေစမည့္ ပိုးေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္

Thu, 01/03/2019 - 10:21 -- journal_editor

       ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ေရေျမ သဘာဝ သည္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ျဖစ္ထြန္းသည့္ ရာသီဥတုရရွိပါသည္။ သို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအႏွံ႔အျပား သည္ ေဒသအလိုက္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းသည့္ သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာ-ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုးထြက္ရွိသည့္ တိုင္း ေဒသႀကီးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီး တြင္ ဆီထြက္သီႏွံ အမ်ားဆံုးထြက္ရွိသည့္ တိုင္း ေဒသႀကီးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္သည္လည္း ေကာ္ဖီ၊ ေထာပတ္၊ လိေမၼာ္အစရွိသည့္ သီးႏွံ မ်ားေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္ မ်ားျဖစ္ပါ သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဒသအလိုက္ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေနေသာ  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ ေဒသအလိုက္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိေသာစိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း မ်ားအနက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေရာ ေမြးျမဴေရးပါတြဲဖက္လုပ္ကိုင္ရသည့္ ပိုးစာပင္စိုက္ပ်ိဴးျခင္းႏွင့္ ပိုးေမြးျမဴျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို ယခင္အပတ္ အတြဲ (၁၈)၊ အမွတ္ (၄၈)တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
ယခုတစ္ပတ္တင္ျပလိုသည္မွာ ပိုးစာပင္မ်ိဴးစိတ္မ်ားႏွင့္ ပိုးစာပင္တြင္ က်ေရာက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း၊ ပိုးေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပိုးေကာင္၏ ဘဝစက္ဝန္းအဆင့္(၅)ဆင့္တို႔၏ ေမြးျမဴပံု အေသးစိတ္ႏွင့္  လက္ရွိအခ်ိန္၌ ကရင္ ျပည္နယ္တြင္ ပိုးစာပင္စိုက္ပ်ိဳးေနမႈ၊ ပိုးခ်ည္ထုတ္လုပ္ေနမႈ အေျခ အေနမ်ားကို ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ပိုးစာပင္မွာ မ်ိဳးစိတ္(Species) ေပါင္း ၆၈ မ်ိဴးရွိၿပီး မ်ိဳးေပါင္း (Varietes) မွာ ၁၀ဝ ေက်ာ္ရွိပါသည္။ ျမန္မာ့လက္ခ်ားမ်ိဳး၊ ေပါက္ေခါင္းမ်ိဳး၊ ယိုးဒယားလက္ခ်ားမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း   စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။ ပိုးစာ ပင္ကို လိင္ႏွင့္ မ်ိဳးပြားျခင္း (Sexual Propagation)မွာ အေစ့မွ  မ်ိဳးပြားႏိုင္သကဲ့သို႔ လိင္မဲ့ မ်ိဳးပြားျခင္း (Asexual Propagation)မွာ အပင္အစိတ္အပိုင္းမွ ပြားယူျခင္းျဖစ္ၿပီး မိဘမ်ိဳးႏွင့္ တူညီသည့္မ်ိဳးကို မ်ိဳးပြား ယူႏိုင္ပါသည္။ ပိုးစာပင္သည္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေန႔စဥ္ ဂ႐ုတစိုက္ ၾကည့္႐ႈစရာမလိုဘဲ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး သံုးပတ္အၾကာ မွ ေပါင္းရွင္းေပါင္းႏႈတ္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ား အျခားလုပ္ကိုင္လိုသည့္ လယ္ယာလုပ္ ငန္းမ်ားကိုလည္း တြဲဖက္လုပ္ကိုင္နိုင္ပါသည္။ သြင္းအားစု အေနျဖင့္လည္း ပိုးစာပင္ စတင္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး တစ္လခန္႔အၾကာ ဒုတိယအႀကိမ္ ေပါင္းရွင္းမွသာ ဓာတ္ေျမဩဇာေကြ်းရ၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သံုးႀကိမ္မွ်သာ ေကြ်း႐ံုျဖင့္ ျဖစ္ထြန္းသည့္အပင္ျဖစ္သျဖင့္ သြင္းအားစုစရိတ္လည္းနည္းပါသည္။
ပိုးစာပင္၏ အရြက္ကို ပိုးေကြ်းရေသာေၾကာင့္ အရြက္တြင္ က်ေရာက္တတ္ေသာ သံေခ်းေရာဂါ၊ ရြက္ေျပာက္ေရာဂါ၊ ဖားဥမိႈေရာဂါမ်ားက်ေရာက္နိုင္သျဖင့္ ကာကြယ္ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး ေရဝပ္ပါက အျမစ္ ပုပ္ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ထိပ္ဖ်ားေျခာက္ေရာဂါ၊ ဘက္တီးရီးယားဗိုင္းရပ္ေရာဂါမ်ား၊ နီမတုတ္ေရာဂါ၊ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့ေရာဂါမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာပိုးမ်ားမွာ  အမ်ားအားျဖင့္ ပင္စည္ထိုးပိုး၊ ရြက္လိပ္ ပိုး၊ ပ်ပိုးတို႔အား ေဆးရြက္ႀကီး ေရစိမ္၍ ゞင္းအရည္ျဖင့္ ပက္ဖ်န္း၍ ပိုးသတ္ႏိုင္ပါသည္။ ေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမဩဇာမ်ားကို   အသံုးျပဳပါက ပိုးစာရြက္ကို ပိုးေကာင္အတြက္ ခူးမေကြ်းမီ တစ္လေက်ာ္ၾကာ ေအာင္ထားရပါသည္။
ပိုးေမြးျမဴျခင္းတြင္ အဆင့္(၅)ဆင့္ရွိၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ပိုးခ်ည္မ်ားထုတ္လုပ္နိုင္ရန္ ပိုး၏ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇေပၚတြင္ မူတည္သည့္အတြက္ ပိုးအိမ္၏ အေလးခ်ိန္၊ ခ်ည္သား ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ခ်ည္၏ အရွည္အတိုတို႔ ေမြးျမဴသည့္စနစ္ ေကာင္းမြန္သည့္အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ပိုးခ်ည္ေကာင္(Silk worm)  သည္ ပိုးစာရြက္တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာစားသံုးသည့္ (Monophagous) ပိုးမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ပိုးေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပိုးေလာက္ေကာင္အဆင့္သက္တမ္းသည္ အဓိကအေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ျပီး ပိုးေလာက္ေကာင္ ၏ အေရခြံခြ်တ္လဲမႈအေပၚမူတည္၍ ရက္ၾကာျမင့္မႈႏွင့္ ပိုးေမြးျမဴပံုအဆင့္ဆင့္တြင္ ပိုးဖလံဘဝေရာက္ရွိရန္ အဆင့္(၅) ဆင့္ရွိျပီး အဆင့္(၅)ဆင့္အလိုက္ ျပဳလုပ္ပံုအေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုပါသည္-
             

 ပိုးငယ္ပထမအဆင့္ (1st instar)    
ပိုးငယ္ပထမအဆင့္တြင္ (၃)ရက္အစာ စား၍ တစ္ရက္ အေရခြံခြ်တ္လဲပါသည္။ ပိုးငယ္ပထမ အဆင့္ေကြ်းရသည့္အရြက္မွာ ပိုးစာရြက္ အၫြန္႔ဖူးေလး၏ေအာက္ရွိ ပထမျပန္႔ကားလာေသာ ရြက္ႏုကို (ဝ.၅) စင္တီမီတာစတုရန္းပံုလွီး၍ ေကြ်းရပါသည္။ ပိုးဥတစ္ကဒ္၏ စားႏိုင္ေသာ အရြက္ပမာဏမွာ (ဝ.၈) ေပါင္ျဖစ္ပါသည္။Brushing Time တြင္ လိုအပ္သည့္ ေနရာအက်ယ္အဝန္းမွာ (၁) စတုရန္းေပ ရွိသင့္ၿပီး ပိုးအေရခြံခြ်တ္လဲခါနီးအခ်ိန္တြင္ ၁၀ စတုရန္းေပအထိ လိုအပ္ပါသည္။ အစာေဟာင္း ဖယ္ရွား ျခင္းကို တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ ပိုးငယ္ပထမအဆင့္တြင္ အပူခ်ိန္ ၂၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ႏွင့္ စိုထိုင္းဆ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ပိုးငယ္ဒုတိယအဆင့္  (2nd  instar)
ပိုးငယ္ဒုတိယအဆင့္တြင္(၂-၃)ရက္ အစာ စား၍(၁)ရက္ အေရခြံခြ်တ္လဲပါသည္။ ေကြ်းရသည့္ ပိုးစာရြက္မွာ ဒုတိယရြက္ႏုကို (၁) စင္တီမီတာ အလ်ား စတုရန္းပံုလွီး၍ ေကြ်းရပါသည္။  ပိုးဥတစ္ကဒ္၏ စားႏိုင္သည့္ ပိုးစာရြက္ပမာဏမွာ ၃ဒသမ ၈ ေပါင္ျဖစ္ပါသည္။ ပိုးငယ္ဒုတိယအဆင့္တြင္ ထားရွိရမည့္ အက်ယ္အဝန္းမွာ ၂၀ စတုရန္းေပျဖစ္ပါသည္။ ပိုးငယ္ဒုတိယအဆင့္တြင္ အပူခ်ိန္ ၂၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ႏွင့္ စိုထိုင္းဆ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ပိုးငယ္ဒုတိယအဆင့္တြင္ အစာေဟာင္း ဖယ္ရွား ရန္ ပိုက္တင္ျခင္းကို အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေပးရသည္။
ပိုးငယ္တတိယအဆင့္  (3rd  instar)
ပိုးငယ္တတိယအဆင့္တြင္ သံုးရက္ အစာစား၍ တစ္ရက္အေရခြံခြ်တ္လဲပါသည္။ တတိယရြက္နုကို အရြယ္အစား ၁ ဒသမ ၅ စင္တီမီတာ စတုရန္းပံုလွီး၍ ေကြ်းရပါသည္။ ပိုးဥတစ္ကဒ္၏ စားႏိုင္သည့္ ပိုးစာရြက္ပမာဏမွာ ၁၆ ေပါင္ျဖစ္ပါသည္။ ထားရွိရမည့္ အက်ယ္အဝန္းမွာ ပိုးဥတစ္ကဒ္လွ်င္ ၅၀ စတုရန္းေပျဖစ္ပါသည္။ ပိုးငယ္တတိယအဆင့္တြင္ အပူခ်ိန္ ၂၅ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ႏွင့္ စိုထိုင္းဆ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အစာေဟာင္းဖယ္ရွားရန္ ပိုက္တင္ျခင္းကို ပိုးငယ္တတိယအဆင့္ ႏွစ္ရက္သားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါသည္။ ေလေကာင္းေလသန္႔ရရွိေစရန္ ပိုးေကာင္မ်ားကို အစာေကြ်း ေနစဥ္ ပိုးေမြး႐ံု ျပတင္းတံခါးမ်ားကို ေခတၲဖြင့္ထားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ပိုးငယ္ပထမအဆင့္ႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္တြင္ တံခါးဖြင့္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ ပိုးငယ္အဆင့္မ်ားေမြးျမဴရာတြင္ စိုထိုင္းဆ ထိန္းႏိုင္ရန္ ဖေယာင္းစကၠဴျဖင့္ ဖံုးအုပ္၍ ေမြးျမဴသင့္ပါသည္။ အစာမေကြ်းမီ  ႀကိဳတင္၍ ဖေယာင္းစကၠဴဖြင့္ထား ေပးရပါမည္။  
ပိုးငယ္စတုတၳအဆင့္ (4th instar)        
စတုတၳအဆင့္တြင္ ေလးရက္စား၍ တစ္ရက္ခြဲ အေရခြံခြ်တ္လဲပါသည္။ စတုတၳအဆင့္ ပိုးေကာင္ အရြယ္အစားမွာ ၃-၅ စင္တီမီတာခန္႔ရွိသည္။ ပိုးႀကီးစတုတၳအဆင့္တြင္ ႏိုးခါစႏွင့္ အေရခြံခြ်တ္ခါနီး အခ်ိန္တို႔တြင္သာ အရြက္ကိုလွီး၍ ေကြ်းရန္လိုအပ္ၿပီး က်န္အစာေကြ်းခ်ိန္မ်ားတြင္ အရြက္အလိုက္ ေကြ်းႏိုင္ပါသည္။ ပိုးဥတစ္ကဒ္စားႏိုင္သည့္ အရြက္ပမာဏမွာ ၉၃ ဒသမ ၆ ေပါင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထားရွိရ မည့္ အက်ယ္အဝန္းမွာ ပိုးဥတစ္ကဒ္လွ်င ္၈၀ စတုရန္းေပ လိုအပ္ပါသည္။ ပိုးႀကီးစတုတၳအဆင့္တြင္ အပူခ်ိန္ ၂၄  ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ႏွင့္ စိုထိုင္းဆ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စတုတၳအဆင့္တြင္ အစာေဟာင္းဖယ္ရွားရန္ ပိုက္တင္ျခင္းကို အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
ပိုးငယ္ပၪၥမအဆင့္ (5th  instar)
ပဥၥမအဆင့္တြင္ ၆-၇ ရက္စားၿပီးေနာက္ ပိုးစတင္မွည့္ပါသည္။ ပိုးဥတစ္ကဒ္ စားနိုင္ေသာ အရြက္ပမာဏမွာ ၈၈၆  ေပါင္ျဖစ္ပါသည္။ ထား ရွိရမည့္ အက်ယ္အဝန္းမွာ  ပိုးဥတစ္ကဒ္လွ်င္ ၂၀ဝ စတုရန္းေပ လိုအပ္ၿပီး ပိုးမွည့္ခါနီး အေကာင္ ၁၀ဝ အတြက္ တစ္စတုရန္းေပ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါ သည္။ ပိုးေမြး႐ံု အခန္းအပူခ်ိန္မွာ ၂၃ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္ႏွင့္ စိုထိုင္းဆ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရန္ လိုအပ္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေစ ရန္ ပိုးေမြး႐ံု၏ ျပတင္းတံခါးမ်ား ဖြင့္ထားေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး တိုက္႐ိုက္ေနေရာင္ျခည္ က်ေရာက္မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ အစာေဟာင္းမ်ား ဖယ္ရွား ျခင္းကို လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ေပး ျခင္း၊ ပိုးေမြး ခန္းဧရိယာကို ပၪၥမအဆင့္ ပိုးမွည့္သည့္အခ်ိန္တြင္Brushing Time ရွိ ဧရိယာ၏အဆ ၂၀ဝ ထိ ခ်ဲ႕ေပး ရမည္။
ပိုးအိမ္ဖြဲ႔ျခင္း
ပိုးေကာင္မ်ားသည္   အမ်ားအားျဖင့္ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ပိုးမွည့္ေလ့ရွိၿပီး ရင့္မွည့္ေသာ ပိုးေကာင္၏   လကၡဏာမ်ားမွာ အရြယ္အစား အနည္းငယ္ျပန္႔၍   က်ံဳ႕သြားျခင္း၊ အေရာင္မွာ ဖေယာင္းသား အဝါေရာင္သို႔ ေျပာင္းလာျခင္း၊ ေခါင္းေထာင္၍ ပါးစပ္မွ ပိုးခ်ည္မွ်င္မ်ားထြက္စျပဳ လာျခင္းႏွင့္ ပိုးအိမ္ဖြဲ႕ရန္ ေနရာရွာျခင္းတို႔ျဖစ္ ပါသည္။ ပိုးမွည့္ေသာ အေကာင္မ်ားကို အခ်ိန္မီ ေကာက္၍ (၃)ေပပတ္လည္အရြယ္ရွိ ပိုးအိမ္ဖြဲ႕ ကိရိယာအတြင္း ထည့္ေပးရပါမည္။  ပိုးအိမ္ဖြဲ႕ ကိရိယာတစ္ခုအတြင္း ပိုးေကာင္ ၃၅၀ မွ ၄၀ဝ အထိ ထည့္ေပးႏိုင္ၿပီး  ပိုးဥတစ္ကဒ္စာအတြက္ ပိုးအိမ္ဖြဲ႕ကိရိယာ ၅၀-၇၀ ခန္႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါ သည္။ ပိုးအိမ္ဖြဲ႕ကိရိယာတြင္ ထည့္ထားေသာပိုး ေကာင္မ်ားေနရာယူၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ပိုး အိမ္ဖြဲ႕ ကိရိယာေပၚရွိ   ပိုးေကာင္(လွ်ံေကာင္) မ်ားေကာက္ယူၿပီး ပိုးအိမ္ဖြဲ႕ကိရိယာအသစ္တြင္ ထည့္ေပးရပါသည္။ ပိုးအိမ္ဖြဲ႕ကိရိယာကို ႀကိမ္၊ ဝါး၊ ေကာက္႐ိုး၊ ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ ႏိုင္ပါသည္။ ပိုးအိမ္ဖြဲ႕ကိရိယာ၏ အရြယ္ႏွင့္ အမ်ိဳး အစားကိုလိုက္၍ ပိုးေကာင္ကို မနည္းလြန္း၊ မမ်ား လြန္းထည့္ေပးရပါမည္။ မ်ားလြန္းပါက အျမႊာပူး ပိုးအိမ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ပိုးမွည့္ၿပီးေနာက္ သံုး ရက္ခန္႔ၾကာလွ်င္   ပိုးအိမ္ဖြဲ႔ျခင္းၿပီးဆံုးပါသည္။ ပိုးအိမ္ဖြဲ႕ျခင္းၿပီးဆံုးပါက ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္း မြန္ေစရန္ ပိုးေမြး႐ံုျပတင္းေပါက္မ်ား ဖြင့္ေပးရပါ မည္။ ပိုးအိမ္ဖြဲ႕ေနစဥ္  ေန႔ညအပူခ်ိန္ (၂၇-၂၈) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ႏွင့္ စိုထိုင္းဆ (၇၀-၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္း အၿမဲရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ယခုအခါ ကရင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ခန္႔ကတည္းက ဂ်ပန္ႏိုင္ငDaimatsuကုမၸဏီ ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ပိုးခ်ည္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။   ယင္းအခ်ိန္မွစ၍  ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္မွ ပိုးလံုးကို တစ္လတစ္ႀကိမ္ (100 kg) ဝယ္ယူ၍ ဘားအံၿမိဳ႕ အမွတ္ ၃၄၃၊ စံျပလမ္း၊ အမွတ္(၆) ရပ္ကြက္တြင္ လုပ္သား ၁၂ ဦး၊ ႀကီး ၾကပ္သူတစ္ဦးျဖင့္   ပိုးခ်ည္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ လုပ္သားခႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုDaimatsu ကုမၸဏီက က်ခံေစခဲ့ၿပီး ထြက္ရွိလာသည့္ ပိုးခ်ည္ ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေပးပို႔ရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ထြက္ရွိလာေသာ ပိုး ခ်ည္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ မပို႔ရေတာ့ဘဲ ဘားအံ တြင္ ထားရွိခဲ့ပါသည္။ ပိုးလံုးမွ ပိုးခ်ည္၊ ပိုးဂြမ္း၊ ပိုး ဆပ္ျပာမ်ား ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ပိုးဆပ္ျပာကို ဘားအံတြင္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။  
ယခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ပိုးခ်ည္ထုတ္လုပ္ သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ပိုးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား   တင္သြင္းေရာက္ရွိေနၿပီး ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီး ဌာနပိုင္ေျမ (ယခင္ ကေမာ့ကပိုျခံ) ေနရာတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ယခုအခါ  JICA ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတာဝန္ခံMrs. Yuki Fuji က ဦးေဆာင္ ျပီး ကရင္ျပည္နယ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနတို႔ MOU ေရးထိုးလ်က္ ကေမာ့ကပိုျခံေနရာတြင္ ပိုးစာပင္ သံုးဧကစိုက္ပ်ိဳးထားရာ  အပင္မ်ား ထိုက္သင့္ သေလာက္ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္လ်က္ရွိၿပီး မၾကာမီ ပိုးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းပါ စတင္ေဆာင္ရြက္ေတာ့ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ပိုးစာပင္စိုက္ပ်ိဳးမႈ အပင္ျဖစ္ထြန္း ပါေသာ္လည္း ပိုးေမြးျမဴရာတြင္ အပူခ်ိန္ျမင့္သျဖင့္ ပိုးကို ေလွာင္အိမ္ျဖင့္  အေအးေပး  ေမြးျမဴရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ပိုးခ်ည္ေဆးဆိုးျခင္း၊ ခ်ည္ ေကာ္ခြ်တ္ျခင္းမ်ားကို သင္ၾကားခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။  JICA ၏ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ပိုးစာပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ပိုးေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပိုးခ်ည္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း Project  အား(၂)ႏွစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ လႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။ ပိုးေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ကရိကထ မ်ားေသာ္လည္း ေတာင္သူလက္ဝယ္တြင္ ရက္ ၂၀ အၾကာျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္တစ္ပတ္က ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ သည္။
ပိုးအိမ္အမ်ိဳးအစား သံုးမ်ိဳးရွိၿပီး တ႐ုတ္မ်ိဳး၊ ဂ်ပန္မ်ိဳးႏွင့္ ဥေရာပမ်ိဳးတို႔ျဖစ္ျပီး တရုတ္မ်ိဳးႏွင့္ ဥေရာပမ်ိဳးမွာ ပံုသဏၭာန္ေကာင္းမြန္ၿပီး ပိုးခ်ည္ မပ်က္ဘဲ ဂ်ပန္မ်ိဳးပိုးအိမ္မွာ  အလယ္တြင္ ခ်ိဳင့္ ေနေသာပံုမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ပိုးခ်ည္ပ်က္တက္ပါသည္။ ပိုးအိမ္အတန္းအစား ေလးမ်ိဳးရွိ၍ ပထမတန္းစား၊ ဒုတိယတန္းစား၊ တတိယတန္းစားႏွင့္ ပယ္ပိုးအိမ္ ဟူ၍ အတန္းအစား ေလးမ်ိဳးခြဲျခားထားပါသည္။ ေဈးကြက္ေဈးႏႈန္းအေနျဖင့္ ပထမတန္းစား ပိုး အိမ္တစ္ေပါင္လွ်င္ ၈၀ဝ၀ က်ပ္၊ ဒုတိယတန္းစားပိုးအိမ္တစ္ေပါင္လွ်င္ ၇၀ဝ၀ က်ပ္ႏွင့္ တတိယ တန္းစား ပိုးအိမ္တစ္ေပါင္လွ်င္ ၅၀ဝ၀ က်ပ္တို႔ ရရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယတန္းစားပိုးအိမ္ အမ်ိဳးအစား အမ်ားဆံုးထြက္ရွိေၾကာင္း  သိရွိရပါ သည္။
ပိုးခ်ည္အိမ္ ျပည္ပတင္ပို႔ႏိုင္မႈ အေျခအေန
လြယ္ဂ်ယ္   နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ရရွိေသာစာရင္းအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံဘက္ရွိ ပိုးခ်ည္မွ်င္စက္႐ံုသို႔ ပိုးခ်ည္အိမ္ တင္ပို႔မႈမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ –

သို႔ျဖစ္ပါ၍ JICA  ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ပအကူ အညီရရွိခ်ိန္တြင္  ေဈးကြက္ရွိေနေသာ ပိုးခ်ည္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္တို အတြင္း အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည့္ ပိုးေမြးျမဴျခင္းလုပ္ ငန္းကို ပိုးစာ ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ တြဲဖက္ေဆာင္ ရြက္ၿပီး ေလ်ာ္၍ ဖြတ္၍ရေသာ အဆင့္ျမင့္ပိုးထည္ မ်ား    ျပည္တြင္းတြင္   ထုတ္လုပ္ရရွိေရးအတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္   စိတ္ဝင္စားသည့္ ေတာင္သူမ်ား ]ပိုးစာစိုက္ပ်ိဳး  တို႔ေတာင္သူမ်ား ဝင္ေငြတိုးေစရန္} ရည္ရြယ္၍ ပိုးေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ကို ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။