Main menu

Background

သံုးဘီးတပ္ယာဥ္(Three-Wheeled Vehicles) မ်ားႏွင္႕ပတ္သက္၍ ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာ

Thu, 01/17/2019 - 11:22 -- journal_editor

   ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ အေကာက္ခြန္အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာ ၅ ရက္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စည္းဝါးညီကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳး အစား ခြဲျခား သတ္မွ တ္ျခ င္းႏွ င့္ သေကၤတ အမွတ္အသားေပးျခင္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ (The International Convention on The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) ၏ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာ ခဲ့ပါ သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ ၂၃ရက္ေန႔တြင္အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္လာ ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနအေနျဖငHS Con- vention =စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ကုန္ ပစၥည္း အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကမၻာ့အေကာက္ ခြန္အဖြဲ႕မွ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား (World Customs Organization (WCO) Guidelines, WCORecommendations) တို႔ႏွင့္အညီ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး WCO HS Committees ခ်မွတ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္ နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တင္သြင္းလာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ အျပင္ သို႔  တင္ပို႔ေသာ ကုန္ ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္လည္း   အေကာက္ခြန္ဌာနမွသာ အဓိက ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း အေကာက္ခြန္ ဦးစီး ဌာနမွသာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
  ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ ဥပေဒကဲ့သို႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရသည့္ အပိုင္းမွတ္စု၊  အခန္းမွတ္စု၊ ေခါင္းစဥ္ သတ္မွတ္ခ်က္တို႔ႏွင့္အညီ ခြဲျခားသတ္မွတ္ရၿပီး ကမၻာ့အေကာက္ခြန္ အဖြဲ႕၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္(WCO Guidelines), ASEAN လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ားကိုလည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထပ္မံ ကိုးကားရသည့္ ကမၻာ့အေကာက္ခြန္အဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ရွင္း လင္းခ်က္မွတ္စု (WCO Explanatory Note (EN) , HS ေကာ္မတီမွ ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့ေသာ   ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားခြဲျခား သတ္မွတ္ျခင္း အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ မွတ္စုေပါင္းခ်ဳပ္ (HS Compen- dium)? WCO HS Classification Opinion မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ရွင္း လင္း ခ်က္မ်ားအရလည္း ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား  ခြဲျခားသတ္ မွတ္ရၿပီးWCO  အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးႏွင့္လည္း HS Codeတစ္ ေျပးညီသတ္မွတ္ရပါသည္။ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တင္ သြင္းမႈမ်ားလာၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အာရွအပါအဝင္  ကမၻာတစ္ဝန္း၌ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ သံုးဘီးတပ္ယာဥ္  အမ်ိဳးအစား (Three-Wheeled Vehicles) မ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ခြဲျခား သတ္မွတ္ျခင္း ဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို တင္ျပလိုပါသည္။
သံုးဘီးတပ္ယာဥ္ဟုဆိုရာတြင္ ေယဘုယ်အေနျဖင့္ ေရွ႕တစ္ ဘီး ေနာက္ႏွစ္ဘီးတပ္ယာဥ္  အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေရွ႕ႏွစ္ဘီး ေနာက္ တစ္ဘီးတပ္ယာဥ္အမ်ိဳးအစားဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ား ထင္သာျမင္သာရွိေစရန္  နမူနာဓာတ္ပံုမ်ားကိုလည္း တင္ျပလိုပါ သည္။
ယခုရွင္းလင္းတင္ျပမွာကေတာHS Code Heading 87.03- “Motors cars and other motor vehicles principally   designed  for the transport of person” ျဖစ္ၿပီး    ယင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္တြငSaloon, Hatchback, Station Wagon ကဲ့သို႔ေသာ လူစီးေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ားအျပင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အင္ဂ်င္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ဘီးတပ္ဆင္ထားေသာ ဝန္ေပါ့သံုးဘီးတပ္ယာဥ္မ်ားပါ အက်ံဳးဝင္ပါ သည္။ အေသးစိတ္အား ထပ္မံရွင္း လင္း တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
သံုးဘီးတပ္ယာဥ္တစ္စီးတြင္  ယခုတင္ျပမည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ထဲမွ တစ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါကHS Code Heading 87.03 ႏွင HS Code Heading 87.04ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္အက်ံဳးဝင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။ ပထမအခ်က္မွာ- ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္အင္ဂ်င္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ဘီးမ်ားတပ္ဆင္ထားၿပီးယာဥ္၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု(Mechanical Structure)  အရပံုမွန္ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီး၏ သြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ား (ဥပမာ-ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္၏ Steering System သို႔မ ဟုတ္  ယာဥ္အားေနာက္ဆုတ္ႏိုင္ေသာ  ဂီယာReverse Gear  ႏွင့္ ယာဥ္အေကြ႔တြင္ အရွိန္အားထိန္းညႇိေပးေသာဂီယာ Differential ပါရွိပါကHS Code Heading87.03  သို႔မဟုတ္HS Code Heading 87.04  ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္   အက်ံဳးဝင္ေၾကာင္း WCO EN တြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဒုတိယအခ်က္မွာ T-shaped chassis frame  ေပၚတြင္ တပ္ဆင္ ထားၿပီး အေနာက္ဘီးႏွစ္ဘီးမွာ သီးျခားဘက္ထရီ ပါဝါေမာ္တာျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာ ယာဥ္မ်ားသည္ HS Code Heading 87.03 သို႔မ ဟုတ္  HS Code Heading 87.04 ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အက်ံဳးဝင္ ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါယာဥ္မ်ားကိုSingle Central Control Stick  အသံုးျပဳ၍  ယာဥ္အားေမာင္းႏွင္သူက  စတင္ႏိုင္ျခင္း၊ အရွိန္ျမႇင့္ တင္ႏိုင္ျခင္း၊ ဘရိတ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ ရပ္တန္႔ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ျပန္ လွည့္ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
ဤေနရာတြင္ သတိျပဳရန္အခ်က္မွာ ေရွ႕တစ္ဘီး ေနာက္ ႏွစ္ ဘီးတပ္ ဝန္ေပါ့သံုးဘီးယာဥ္မ်ားအတြက္မူSteering system ရရွိ ျခင္း၊ ရွိ/မရွိကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္မလိုဘဲ ေနာက္လွည့္ႏိုင္ေသာReverse Gear  ပါရွိမႈ အေပၚမူ တည္ ၍ ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
HS Code Heading 87.03တြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာသံုးဘီးတပ္ ယာဥ (Three-Wheeled Vehicles)  မ်ား၏ နမူနာပံုအခ်ိဳ႕အား တင္ျပ လိုပါသည္။ဆက္လက္ၿပီးတင္ျပမွာကေတာ့ ွံ HS Code Heading 87.04– “Motor vehicles for the transport of goods”ျဖစ္ၿပီး ယင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ အက်ံဳးဝင္သည့္ယာဥ္မ်ားသည္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါယာဥ္မ်ားတြင္ ေရွ႕ခန္း  ႏွင့္ ေနာက္ခန္းအားသီးျခား ကန္႔ထားေလ့ ရွိၿပီး ေနာက္ခန္းမွာ ကုန္ ပစၥည္း တင္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေနရာလြတ္ပါရွိပါသည္။ HS Code Heading 87.04  တြင္အက်ံဳးဝင္ေသာသံုးဘီးတပ္ယာဥ္မ်ား၏ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပံု (Mechanical Structure)  မွာ သံုးဘီးတပ္ လူစီးေမာ္ ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္တူညီၿပီး ခရီးသည္တင္ ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းတင္ေဆာင္ျခင္းသာ  ကြာျခားမည္ျဖစ္ပါ သည္။
ွံHS Code Heading 87.04 တြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာသံုးဘီးတပ္ ယာဥ္(Three-Wheeled Vehicles)  မ်ား၏  နမူနာပံုအခ်ိဳ႕ကိုလည္းတင္ျပလိုပါသည္။ဆက္လက္တင္ျပ မွာကေတာ့  HS Code Heading 87.11- “Motorcycles  (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars” ျဖစ္ၿပီး ယင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ခရီးသည္တင္ေဆာင္ရန္အတြက္ အထူး ပံုစံျပဳလုပ္ထားေသာ    ႏွစ္ဘီး တပ္ ယာဥ္အုပ္စုႏွင့္ ေဘးတြဲတပ္ဆင္ ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လူ တစ္ဦးသာ တင္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုး ႏွစ္ဘီးတပ္ ယာဥ္မ်ားလည္း အက်ံဳးဝင္ၿပီး ယင္း တို႔သည္လူ သြားစႀကႍ မ်ား၊ စက္ ဘီးသြားလမ္းမ်ား စသည့္အရွိန္နည္းနည္းျဖင့္  ေမာင္းႏွင္ရေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ထိုကဲ့သို႔ေသာ ယာဥ္မ်ားကို ယာဥ္ႏွင့္ေမာင္းႏွင္သူအား ဟန္ခ်က္ညီ  ေစရန္ တည့္ မတ္ေ ပးေသာနည္းပညာေပၚတြင္ အေျခခံ၍ထုတ္လုပ္ ထားပါသည္။
ေမာင္းႏွင္ သူအား  ရာသီဥတုဒဏ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမိုးအကာတပ္ဆင္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားႏွင့္ လူစီးရန္ သို႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းတင္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေဘးတြဲတပ္ဆင္ထား ေသာေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ မ်ားသည္လည္း ယင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အက်ံဳးဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ွံ ဃသိန ံနေိငညါ ၈၇.၁၁ တြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ   သံုးဘီး တပ္ယာဥHS Code Heading 87.11 မ်ား၊  ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၏ နမူနာ ပံုအခ်ိဳ႕ ကိုလည္း တင္ျပလိုပါသည္။
ယင္းသံုးဘီးတပ္လူစီးယာဥ္၊ ကုန္တင္ယာဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ကမၻာႏွင့္အဝွမ္း တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳလာၾကၿပီး  တစ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈမ်ားျပားလာသည့္အတြက္  ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းဆိုင္ရာ အျငင္းပြား မႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ထိုကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားျခင္းဆိုင္ရာ   အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက (Three-Wheeled Vehicles)  မွ စည္းအေဝးမ်ားက်င္းပကာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရသည့္ကိစၥမ်ားလည္းရွိပါသည္။
ယခုအခါ ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္းစာရင္း၂၀၁၇  အား စီမံကိန္းႏွင့္  ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၉၆/၂၀၁၇) ျဖင့္  ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး (၁-၁၀-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ  စတင္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ WCO Harm onized System Committee (HSC)  တြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ သံုးဘီးတပ္ယာဥ္မ်ားကို    ျမန္မာ့ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းစာရင္း ၂၀၁၇ တြင္ အင္ဂ်င္ပါဝါ ေပၚမူတည္၍  အေကာက္ခြန္ႏႈန္း ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း  ေကာက္ခံလ်က္ရွိၿပီးHS Code Heading 87.04တြင္အက်ံဳးဝင္ေသာ သံုးဘီး တပ္ယာဥ္မ်ားကို ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္းစာရင္း   ၂၀၁၇ တြင္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။ HS Code Heading 87.03 တြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ  သံုးဘီးတပ္ယာဥ္မ်ား ကို ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္းစာရင္း၂၀၁၇ တြင္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္း၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံလ်က္ ရွိပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ တင္သြင္းတင္ပို႔သူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါသံုးဘီးတပ္ယာဥ္မ်ား  တင္သြင္းလာပါက ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ခြဲျခားႏိုင္ရန္ႏွင့္  ႏိုင္ငံ တကာတြင္ က်င့္သံုးေနေသာအေလ့အထမ်ားအား ရွိနားလည္ႏိုင္ေစရန္ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးကို ေရွး႐ႈ၍ တင္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။