Main menu

Background

Thursday, 9 May 2019

        ျပည္တြင္းေငြလဲေစ်းကြက္သည္  ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ ေနခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေငြလဲေစ်းကြက္အတြင္းမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းကို ယခင္ရက္ သတၱပတ္က အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္၁၅၂၁က်ပ္ သတ္မွတ္ခဲ့ရာမွ ယခုရက္သတၱပတ္တြင္ ၁၅၂၃က်ပ္ သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ယခုရက္သတၱပတ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ကို  ၀ယ္လုိအားနည္းေနသလို ေရာင္းလိုအားလည္း နည္းေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္နည္းခဲ့ၿပီး ေစ်းၿငိမ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုဘ႑ာႏွစ္ေျခာက္လ တာကာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမွာ ကန္ေဒၚလာႏွစ္ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိေရာက္ရွိလာ ျခင္း၊ ယခုရက္သတၱပတ္

Thursday, 31 May 2018

ျပည္တြင္းေငြလဲေစ်းကြက္သည္ ေမလစတုတၴပတ္အတြင္း ေစ်းၿငိမ္ေနခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟို ဘဏ္ကလည္း ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းကို အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္၁၃၄၈ က်ပ္မွ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၅၆က်ပ္သို႔  ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ စီးပြားေရးေလာကတြင္ အစုရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာ ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိျခင္း၊ ျပည္တြင္း ေစ်း ကြက္တြင္လည္း စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ လာျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာ၀ယ္လိုအား မ်ားလာၿပီး ေစ်းအျမင့္တန္းတြင္ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေငြေၾကးအေရာင္း အ၀ယ္ေစ်းကြက္အတြင္းမွ စံုစမ္းသိရွိ ရသည္။

Thursday, 29 Jun 2017

        အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက လာမည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ ထုတ္ျပန္မည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္း မ်ားမထုတ္ျပန္မီ ကုန္သည္မ်ားက ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ ထြန္းသစ္စေငြေၾကးအမ်ားစု၏ တန္ဖိုးမ်ား မွာ ဇြန္ ၂၃ ရက္က အတက္အက် အနည္းငယ္သာရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသံုးယြမ္ေငြ၏တန္ဖိုးမွာမူ မတ္လေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုး ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းမည့္အလားအလာကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ လာမည့္ရက္သတၱပတ္ တြင္ ထုတ္ ျပန္မည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ ဇြန္အတြက္စားသံုးသူ ယံုၾကည္မႈ အၫႊန္း ကိန္း၊ အိမ္ရာေရာင္းခ်မႈအေျခအေန၊ ေရနံစိမ္းလက္က်န္အေျခအေနႏွင့္ ျပဳျပင္ၿပီး ပထမသံုး လပတ္ ဂ်ီဒီပီ ခန္႔မွန္း ခ်က္စ

Friday, 23 Jun 2017

        အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္၏ ႏွစ္ရက္ ၾကာ အစည္းအေ၀းသည္ ဇြန္ ၁၄ ရက္က ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းတြင္ အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္၏ အေျခခံစံထား အတိုး ႏႈန္းကို ယခုႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ အျဖစ္ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ သည္။ ဗဟိုဘဏ္က အတိုးႏႈန္းျမႇင့္တင္လိုက္ျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ထုတ္ျပန္ ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ အလုပ္အကိုင္ေစ်းကြက္ အေျခအေနတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဇြန္ ၁၆ ရက္က အေမရိကန္ေ ဒၚလာ တန္ဖိုး ျမင့္တက္ၿပီး အာရွေငြေၾကးမ်ား၏ တန္ဖိုး က်ဆင္းခဲ့သည္။ ရက္သတၱပတ္အလိုက္ ထုတ္ျပန္ ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ ခံစား ခြင့္ေတာင္းခံသည့္ ဦးေရမွာ ခန္႔မွန္း ထားသည့္ေအာက္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ အလုပ္အကို

Thursday, 1 Jun 2017

        အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဗဟို ဘဏ္က ဗဟုိဘဏ္အတိုးႏႈန္းမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ျဖည္းျဖည္းျခင္းသာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေရး အစည္းအေ၀းက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထား ျခင္းႏွင့္ Moody's ေၾကြးၿမီ အဆင့္သတ္ မွတ္ေရးအဖြဲ႕က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေၾကြးၿမီ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း တ႐ုတ္အစုိးရ က ေဒၚလာေငြေၾကးမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေ ၾကာင့္ ေမ ၂၅ ရက္တြင္ အာရွေငြေၾကးမ်ား၏ တန္ဖိုးျမင့္တက္ခဲ့သည္။

Monday, 8 May 2017

     ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္ လက္က်ဆင္းေနမႈက ကမၻာ့စီးပြားေရး ႀကံ႕ခိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက ေမ ၅ ရက္ တြင္ အာရွေငြေၾကး အမ်ားစု၏ တန္ဖိုး က်ဆင္းခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေ ထာင္စု ၏ အလုပ္အကိုင္ အေျခအေနမွာလည္း မတ္လအတြင္းက က်ဆင္းထားၿပီျဖစ္ ရာ အလုပ္အကိုင္အေျခအေန အစီရင္ ခံစာမထုတ္ျပန္မီ ေစ်းကြက္ရွိ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔က သတိထား၍ လုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သည္။ ဧၿပီလ တြင္ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ ေပါင္း ၁၈၅၀၀၀ ကို ဖန္တီးႏိုင္လိမ့္မည္ ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္တို႔က ခန္႔မွန္း သည္။အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ ေငြေၾကးဖလွယ္ မႈ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆ

Thursday, 30 Mar 2017

      အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဥပေဒမူ ၾကမ္းကုိ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈမတိုင္မီ မတ္ ၂၄ ရက္က အာရွေဒသရွိေငြေၾကးအမ်ားစု ၏ တန္ဖိုးက အတက္အက်မရွိတန္႔ေန ရာမွ အနည္းငယ္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ယခု က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဥပေဒ ၾကမ္းကုိ ၾကည့္၍ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အခြန္ေလွ်ာ့ ခ်မႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ ရာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမူ၀ါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေႏွာင့္ ေႏွးၾကန္႔ၾကာ မႈမ်ားရွိလာမည္ကုိ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔က စုိးရိမ္လ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဗဟိုဘဏ္က ယခင္ရက္သတၱပတ္အတြင္းက အတိုးႏႈန္း မ်ားျမႇင့္တင္ေပးၿပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လည္း ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပး သြားဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း

Tuesday, 21 Mar 2017

     အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၏ ေဖေဖာ္၀ါရီအတြင္း အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈမွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ပုိမိုခဲ့ေၾကာင္း ပုဂၢလိက အလုပ္အကိုင္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုထြက္ ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ပိုင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ မည့္အလုပ္ အကိုင္ကိန္းဂဏန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာ ခ်ိန္တြင္လည္း အလားတူ တိုးတက္မႈ မ်ဳိးရွိလာႏုိင္သည့္အတြက္ မတ္ ၁၀ ရက္က အာရွေငြေၾကးမ်ား တန္ဖိုးက် ဆင္းခဲ့သည္။

Wednesday, 15 Mar 2017

    အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၏ ေဖေဖာ္၀ါရီအတြင္း အလုပ္ အကိုင္ခန္႔ထားမႈမွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ ထက္ပုိမိုခဲ့ေၾကာင္း ပုဂၢလိက အလုပ္အကိုင္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုထြက္ ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ပိုင္း အစိုးရက ထုတ္ျ ပန္ မည့္အလုပ္ အကိုင္ကိန္းဂဏန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာ ခ်ိန္တြင္လည္း အလားတူ တိုးတက္မႈ မ်ဳိးရွိလာႏုိင္သည့္အတြက္ မတ္ ၁၀ ရက္က အာရွေငြေၾကးမ်ား တန္ဖိုးက် ဆင္းခဲ့သည္။မတ္ ၁၄ ရက္ႏွ င့္ ၁၅ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္၏ ႏွစ္ရက္ၾကာ အစည္းအေ၀းတြင္ အတိုး ႏႈန္းျမႇင့္တင္ေပးလိမ့္မည္ဟူေသာ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔၏ ယုံၾကည္ခ်က္မွာ ပိုမို ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ဥေရာပ ဗဟို ဘဏ္ (အီးစီဘီ) အစည္းအေ၀းမွာလည္း က်င္းပခ်ိန္နီးေနၿပီျဖစ

Pages