Main menu

Background

Wednesday, 8 Mar 2017

ျမန္မာ့ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ ေငြေၾကးရက္သတၱပတ္

Friday, 24 Feb 2017

        အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဗဟုိဘဏ္က ေနာက္တစ္ႀကိမ္အတိုးႏႈန္း တိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေရရာမႈ မ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္မွာ အဓိကေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ဖလွယ္ရာ၌ ေဒၚလာတန္ဖိုးက်ဆင္းခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္ကေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္ က်င္းပမည့္အစည္းအေ၀း၌ အတိုးႏႈန္းျမႇင့္တင္ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာၾကားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ လာမည့္တစ္လအတြင္းအေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္အတိုး ႏႈ န္းကုိ တိုးျမႇင့္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔က ေလွ်ာ့ခ်ခန္႔မွန္းၾကသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္က ကြန္ဂရက္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတြင္ ယယ္လင္က ေျပာၾကားရာ၌ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္လာၿပီး အလုပ္အကုိင္ ရရွိမႈ ျမင့္မားကာ ေစ်းႏႈန္းမ

Friday, 3 Feb 2017

တ႐ုတ္ယြမ္
    တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ မတိုင္ မီ အေရာင္းအ၀ယ္ပါးသျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္က အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ဆင္းၿပီး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြေၾကးတန္ဖိုး ခိုင္မာလာသည္။ တ႐ုတ္ဗဟိုဘဏ္က ဗဟိုဘဏ္ ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္း ကို အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၆ ဒသမ ၈၅၈၈ ယြမ္ႏႈန္းသတ္မွတ္ခဲ့ရာ ယခင္ေန႔က သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၈၅၉၆ ယြမ္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ပါက ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ဆင္းၿပီး ယြမ္တန္ဖိုးျမင့္တက္ခဲ့ သ ည္။ ေငြလက္  ငင္းေစ်းကြက္တြင္ အေမရိကန္တစ္ ေဒၚလာကို ၆ ဒသမ ၈၆၉၁ ယြမ္ႏႈန္း ျဖင့္ ေစ်းဖြင့္ခဲ့ၿပီး ၆ ဒသမ ၈၇၉၉ ယြမ္ ႏႈန္းျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

Monday, 23 Jan 2017

ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ အာရွေငြ ေၾကးအမ်ားစု တန္ဖိုးျမင့္တက္လာ သည္။ အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္ ဥကၠ႒ ဂ်နက္ယယ္လင္၏ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားက အမ်ားေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ ျပင္းထန္မႈ မရွိေတာ့သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စတုတၳသံုးလပတ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈက အမ်ား ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ အနည္းငယ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည့္အတြက္ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ယခုကဲ့သုိ႔ ျမင့္ တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

Thursday, 19 Jan 2017

   အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေရြး ခ်ယ္ခံသမၼတ     ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲၿပီးေနာက္ ဇန္န ၀ါရီ ၁၂ ရက္မွာ အာရွေငြေၾကး အမ်ားစု ၏တန္ဖိုးမ်ား  ျမင့္တက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။  အေမရိကန္သမၼတတာ၀န္ ကို လႊဲေျပာင္းယူေတာ့မည့္ ထရမ့္သည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲကို က်င္းပရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးမူ၀ါဒမ်ားကို  အေသးစိတ္ေျပာ ၾကားျခင္း၊ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္  အေျခခံ အေဆာက္အအံု အသံုး စရိတ္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားျခင္း  မရွိသည့္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူတို႔ စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။

Monday, 24 Oct 2016

        အာရွေဒသရွိ ထြန္းသစ္စ ေငြေၾကးမ်ားမွာ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္တြင္ တန္ဖိုးက်ဆင္းခဲ့သည္။ အဆမတန္ ေျဖေလ်ာ့ထားေသာ ေငြေၾကးမူ၀ါဒကို ဆက္လက္က်င့္သံုးရန္ ဥေရာပ ဗဟိုဘဏ္ (အီးစီဘီ)က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ယူ႐ိုတန္ဖိုးက်ဆင္းကာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ တန္ဖိုးျမင့္တက္မႈ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ယခုကဲ့သို႔ အာရွေငြေၾကးမ်ား တန္ဖိုးက်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ ယြမ္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးက ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးက်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒသတြင္း ေငြေၾကးမ်ား အေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ား က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး စင္ကာပူ ေဒၚလာတန္ဖိုးက မတ္လ ေနာက္ပိုင္း အနိမ့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ သည္။ အီးစီ ဘီ၏ မူ၀ါဒရပ္တည

Wednesday, 12 Oct 2016

       ထြန္းသစ္အာရွေငြေၾကး အမ်ားစု ၏ တန္ဖိုးမွာ ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္က က်ဆင္းခဲ့သည္။  အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု၏  အလုပ္အကိုင္ အေျခအေန ျပ ကိန္းဂဏန္းမ်ား မထုတ္ျပန္မီ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူတုိ႔က ေငြေၾကးတြန္း အားေပးမႈ အစီအစဥ္ကို  ေလွ်ာ့ခ်မည့္ အလားအလာကို စိုးရိမ္တႀကီး ေစာင့္ၾကည့္ေန ျခင္းေၾကာင့္ အာရွေဒသတြင္း ေငြေၾကး မ်ားတန္ဖိုး က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်စတာလင္ေပါင္  တန္ဖိုး က ၃၁  ႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုး သို႔ က် ေရာက္ခဲ့ရျခင္းကလည္း ေဒသတြင္း ေငြေၾကးမ်ား တန္ဖိုးက်ဆင္းေစမည့္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုအျဖစ္ ထပ္မံပါ၀င္ခဲ့သည္။

Tuesday, 27 Sep 2016

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဗဟို ဘဏ္ အတိုးႏႈန္းျမႇင့္တင္ေရး  ကိစၥကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္   မခ်ႏိုင္သည့္အတြက္ ထြန္းသစ္စ အာရွေငြေၾကးမ်ား၏ ၀ယ္ လိုအားကို ပုိမုိျမင့္မားလာေစသျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးသည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း အာရွေငြေၾကး မ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္  အရာရွိ မ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အတိုးႏႈန္း ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ ကိုလည္း သံုးႀကိမ္မွ ႏွစ္ႀကိမ္အထိ ရွိမည္ ဟုေလွ်ာ့ခ်ခန္႔မွန္းၿပီးေနာက္   အာရွ ေငြေၾကးမ်ား၏   တန္ဖိုးက   ႏွစ္လ အတြင္း အျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။တ႐ုတ္ယြမ္ကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာ   ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၏   အထူး ထုတ္လုပ္ခြင့္    (Special Drawing Rights်) 

Pages