Main menu

Background

Thursday, 9 May 2019

         ထိုင္းဆန္ေစ်းႏႈန္းသည္ ဗီယက္ နမ္ကဲ့သို႔  အဓိကၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ ျမင့္မားခဲ့ေသာ္ လည္း  ထိုင္းဆန္တင္ပို႔မႈသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ တင္ပို႔မႈပမာဏ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။ ထို႔အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၏ ျပည္တြင္းသုံးေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ ႏွင့္အတူ ဆန္တင္ပို႔ျခင္းမွ  ရရွိေသာ ၀င္ေငြသည္လည္း က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၆၈၇၅၆၀ ကိုျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ယမန္ႏွစ္အလားတူ ကာလထက္ ၂၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက် ဆင္း ခဲ့ၿပီး ၀င္ေငြသည္လည္း  ဘတ္ ၁၁ ဒသမ ၆၉ ဘီလီယံသာ  ရရွိခဲ့သျဖင့္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ၂၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီလမွ စတင္၍ ဆန္အ

Friday, 3 May 2019

        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ျပည္ နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ  ဟူနန္ျပည္နယ္ သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္  ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း  ေရခ်ိဳႏွင့္ ေရငန္ အစားအေသာက္ တန္ခ်ိန္ ၃၂၇၇ ဒသမ ၆ တန္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့ေ သာႏွစ္ အလားတူကာလကထက္ ၁၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ တင္သြင္းမႈ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ယြမ္ ၂၃၀ သန္းဖိုး တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၉၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း   တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ပ်မ္းမွ်  သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ကီလိုဂရမ္လွ်င္ ၆၈ ဒသမ ၇ ယြမ္ ရွိခဲ့ကာ ၃၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း  တိုးလာခဲ့ပါ သည္။

Friday, 3 May 2019

         အိႏၵိယကုန္သည္မ်ား၏ အဆို အရ ယခုအခါ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံသည္ တ႐ုတ္သို႔ သၾကားတန္ခ်ိန္ သံုးသိန္း တင္ပုိ႔ခြင့္ခြဲတမ္းကုိ အိႏၵိယထက္ေစာ၍ ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိႏၵိယအေနျဖင့္မူ တ႐ုတ္မွ ခြဲတမ္းရရွိေရး ကာလရွည္ ၾကာစြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနရဆဲျဖစ္သည္ဟု National Federation of Cooperative Sugar Factories ၏   ဦးေဆာင္ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Prakash Naik- navare က   ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အိႏၵိယအစုိးရသည္ တ႐ုတ္သို႔ သၾကားအပါအ၀င္ စုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ ကုန္မ်ား တင္ပို႔ႏုိင္ေရး အင္တိုက္အား တိုက္ႀကိဳးပမ္းေနရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ လကလည္း ေဘဂ်င္းရွိ အိႏၵိယသံ႐ံုးက တ႐ုတ္သုိ႔ အိႏၵိယသၾကားမ်ား တိုးျမႇင့္ တင္ပို႔ႏုိင္ေရး  

Friday, 3 May 2019

            အိႏၵိယအစုိးရသည္ ၂၀၁၈-၁၉ Kharif ရာသီ (ေႏြရာသီ) စုိက္ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံတန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၈ သန္း ထိ၀ယ္ယူရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အနက္ လက္ရွိကာလအထိ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၇ သန္း၀န္က်င္သာ ၀ယ္ယူထားၿပီး ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ပမာဏေအာက္  ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေနေသာ္ လည္း အစိုးရလက္ထက္တြင္ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံလက္က်န္   ကုန္စည္ ပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္ ၄ ဒသမ ၅ သန္း ေက်ာ္ရွိေနေ ၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကလည္း အဆိုပါ သီးႏွံမ်ားအား အစုိးရအစီအစဥ္ျဖင့္ တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၅၅ သန္းခန္႔ထိ ၀ယ္ ယူခဲ့ရာ ေမွ်ာ္မွန္းပမာဏ၏ ၇၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းထိ စံခ်ိန္တင္၀ယ္ယူႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Tuesday, 9 Apr 2019

            အစုိးရက လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား အသံုးျပဳရန္  တြန္းအားေပးေနသည့္ အတြက္ ကမၻာ့တတိယအႀကီးဆံုး ေမာ္ ေတာ္ကား ေစ်းကြက္ႀကီးရွိသည့္ အိႏၵိယသည္ ယင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား အတြက္ တ႐ုတ္ကုိ ပုိမိုမွီခုိလာရမည္ဟု အိႏၵိယ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က သံုးသပ္ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ပင္ အိႏၵိယ သုိ႔  တ႐ုတ္ထုတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစိတ္အ ပုိင္း   ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ  အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၃ ဘီလီယံထိရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ရွိခဲ့သည့္ ပမာဏ ထက္ ၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့ ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ေရွ႕ေလွ်ာက္တြင္ လည္း ယင္းပမာဏထက္ ေလ်ာ့ႏုိင္ မည့္  အရိပ္အေယာင္မရွိဟု အဆုိပါ

Tuesday, 9 Apr 2019

           မျဖစ္မေနထည့္၀င္ရသည့္ အိုနာစာရန္ပုံေငြသို႔ ထည့္၀င္ ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္  ၎တို႔အၿငိမ္းစားယူခ်ိန္တြင္ လိုအပ္သည့္ေငြပမာဏ လုံေလာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ ၎တို႔ကိုယ္ တိုင္လိုလိုလားလား ထပ္တိုး ထည့္၀င္လာေစေရးအစိုးရမွ အခြန္ ဆိုင္ရာမက္လုံးမ်ား ေပးသင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားမွ တိုက္တြန္းခဲ့ ၾကၿပီးေနာက္  ေဟာင္ေကာင္အစိုးရမွရန္ပုံေငြတြင္ ထည့္၀င္မည့္ ပမာဏျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ ရမည့္ လစာမွ ႏုတ္ပယ္ခြင့္ျပဳသည့္ ပမာဏအား  တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပး ထားသည့္ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္အား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒ သစ္မွာ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ စတင္အက်ံဳး၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Monday, 8 Apr 2019

        အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္  ကမၻာေပၚ တြင္ ပဲအမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္၊ တင္ပုိ႔သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ပဲအမ်ားဆံုး စားသံုးသည့္ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းရန္လုိအပ္ခ်က္လည္းရွိေန ေသးရာ လက္ရွိကာလအထိ ျပည္ပမွ ပဲအမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ႕ကုိ တင္သြင္းေနၿပီး  ကမၻာ့ပဲအမ်ားဆံုးတင္သြင္းသည့္ ႏုိင္ငံ အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါ သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၂၀၁၇-၁၈ သီးႏွံ ရာသီမွစ၍ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္ မားလာၿပီးေနာက္ အိႏၵိယအစုိးရသည္ ေစ်းႏႈန္းကုိသာမက လိုအပ္သည့္ ပမာဏ အား ထိန္းညိႇတင္သြင္းႏုိင္သည့္ အေန အထားမ်ဳိးျဖစ္ေပၚေစရန္ ယခင္က လြတ္ လပ္စြာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားသည့္ ပဲ အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္သည့္ ပဲစင္းငံု (Tur/ Pigeon Peas ၊ မတ္ပဲ 

Thursday, 17 Jan 2019

     ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယအစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဘူတန္မွ အိႏိၵယ သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈအေပၚ ဆိုးရြားစြာ သက္ေရာက္ေစ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ဘူတန္ ႏိုင္ငံအား အဓိက သက္သာရေစခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အိႏိၵယအစိုးရသည္ ဘူတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏  နယူးေဒလီခရီးစဥ္မတိုင္မီ ရက္အနည္းငယ္အလိုတြင္ ゞင္း၏ ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကုန္သြယ္မႈစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို ျပင္ဆင္ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ခဲ့ပါသည္။

Thursday, 17 Jan 2019

    အိႏိၵယအစိုးရသည္    ေခ်ာက လက္မ်ားအပါအဝင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈ အေပၚ တားျမစ္မိန္႔ကို  လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ထိ ၄ လသက္တမ္း ထပ္မံတိုးျမႇင့္လိုက္သည္ဟု   ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄  ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္၌  ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Pages