Main menu

Background

Thursday, 17 Jan 2019

     ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယအစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဘူတန္မွ အိႏိၵယ သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈအေပၚ ဆိုးရြားစြာ သက္ေရာက္ေစ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ဘူတန္ ႏိုင္ငံအား အဓိက သက္သာရေစခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အိႏိၵယအစိုးရသည္ ဘူတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏  နယူးေဒလီခရီးစဥ္မတိုင္မီ ရက္အနည္းငယ္အလိုတြင္ ゞင္း၏ ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကုန္သြယ္မႈစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို ျပင္ဆင္ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ခဲ့ပါသည္။

Thursday, 17 Jan 2019

    အိႏိၵယအစိုးရသည္    ေခ်ာက လက္မ်ားအပါအဝင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈ အေပၚ တားျမစ္မိန္႔ကို  လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ထိ ၄ လသက္တမ္း ထပ္မံတိုးျမႇင့္လိုက္သည္ဟု   ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄  ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္၌  ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Thursday, 17 Jan 2019

ထိုင္းအစိုးရသည္   အာဖရိကတိုက္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ  ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္ မလာေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္မည့္  ႏိုင္ငံ တကာ  ခရီးသြားမ်ားအား ဝက္သား  သို႔မဟုတ္ အျခားအသားမ်ားပါဝင္ေသာ မည္သည့္အသား ထြက္ကုန္မဆို ယူေဆာင္လာျခင္းကို တားျမစ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ထိုင္းအစိုးရ တားျမစ္လိုက္ေသာ အသား ထြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ Crispy pork , Sausages  ႏွင့္ Shredded seasoned pork  စသည့္ ဝက္သားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား အဓိက ပါဝင္ေၾကာင္း၊ အာဖရိကတြင္ ပ်ံ႕ႏွံေနေသာ ဝက္ တုပ္ေကြးေရာဂါအား  ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ မကူးစက္ ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဝက္တုပ

Friday, 23 Nov 2018

        ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံNational Tax Service က ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္ သမားမ်ား အေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈ အစီအစဥ္ကို ပိုမိုတင္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ လအတြင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ သည္။ အဆိုပါကိစၥသည္  အဓိကအတိုက္ခံ ပါတီျဖစ္ေသာ National Tax Service  ၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Choo Kyung-ho က ၂၁၇၈ ဦးေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားသည္ အခြန္ေငြ ၁၅  ဘီလီယံဝမ္ ၁၃ ဒသမ ၂ မီလီယံ ေဒၚလာ အားေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ National Tax Serviceအေန ျဖင့္ ကိုရီးယား အလုပ္သမားမ်ားအစား ဝင္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ထံမွ ထိေရာက္ေသာ အခြန္ေငြ ေကာက္ခံ ျခင္းမရွိေ ၾကာင္း၊ လက္ရွိအသံုးျပဳေန သည့္စနစ္ႏွင့္

Friday, 23 Nov 2018

     တ႐ုတ္ဗဟိုအစိုးရမွ တ႐ုတ္ျပည္မ ႀကီးအတြင္း ရက္ေပါင္း ၁၈ ၃ ရက္ႏွင့္ အထက္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ေစ ျပည္ပ၌  ျဖစ္ေစရရွိ ေသာ ဝင္ေငြအားေၾကညာတင္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ မူဝါဒအသစ္မွာလာ မည့္ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္တြင္ စတင္ အက်ံဳးဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး အတြင္းရက္ေပါင္း ၁၈၃ ရက္ႏွင့္ အထက္ေနထိုင္သည့္ မကာအိုႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္သားမ်ား အေနျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္ေဒသႏွင့္ တ႐ုတ္ ျပည္မႀကီးအတြင္း ႏွစ္ေနရာလံုးမွ ရရွိ သည့္ ဝင္ေငြအား ေၾကညာတင္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Monday, 29 Oct 2018

     ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏  အလားအလာရွိ ေသာ က႑မ်ားျဖစ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ အသုံးျပဳ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္ စိတ္၀င္ စားမႈ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလထိ ေတာင္ကိုရီး ယားသို႔ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ၀င္ေရာက္မႈအေျခအေနသည္ စံခ်ိန္တင္ျမင့္ တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရွိ ကုန္သြယ္ေရး၊ စက္မႈႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလ အထိ ေတာင္ကိုရီးယားသ (FDI) ၀င္ေရာက္မႈ သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၂၀ ဘီလီယံ ထိရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းတန္ဖိုး သည္ ၂၀၁

Monday, 29 Oct 2018

     အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မီးေသြး တင္သြင္းမႈမွာ ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လတြင္ တန္ခ်ိန္ ၂၁ ဒသမ ၁ သန္းထိ ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ အလားတူကာလ ပမာဏတန္္ခ်ိန္ ၁၅ ဒသမ ၆၁ သန္း ထက္ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးျမင့္လာခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႔တိုးျမင့္လာရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္စက္႐ံုမ်ားမွာ ေက်ာက္မီးေသြးျပတ္လပ္မႈႏွင့္ရင္ဆိုင္ ေနရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အဓိကအား ျဖင့္ non - coking coal  တင္သြင္းမႈျမင့္ မားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ oking coal  တင္သြင္းမႈမွာမူ ယခင္ႏွစ္အလား တူကာလႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အနည္းငယ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္ လအတြင္း ေက်ာက္မီးေသြး တင္ သြင္းမႈ  အေနျဖင့္မူ စုစုေပါင္းတန္ခ်ိ

Monday, 29 Oct 2018

     ေဒသသံုးေငြေၾကးမ်ားကုိ အသံုး ျပဳျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ က႑မ်ိဳးစံု၌ ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ စီး ပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ တုိးျမႇင့္ ရန္တုိ႔ကုိ အိႏၵိယႏွင့္႐ုရွား တို႔ ေအာက္ တိုဘာ ၅ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကၿပီး ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ဘီလီယံအထိ တိုးလာႏုိင္မည္ဟု ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Pages