Main menu

Background

Friday, 6 Sep 2019

      အိုင္ဖုန္းမ်ားပ်က္စီးပါက ျပင္ဆင္သည့္ လြတ္လပ္ေသာျပင္ဆိုင္မ်ား အား စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ျပင္ဆင္ ေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ေရးလမ္း ၫႊန္မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်သြားေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက္ပဲက ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ေျပာသည္။ ယခုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ  တခ်ဳိ႕ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆန္႔က်င္လာခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဖုန္းစကရင္ မ်ား ကြဲျခင္းႏွင့္ အားသြင္းေပါက္မ်ား ေလာင္ကြၽမ္းျခင္း စသည့္ ကိစၥမ်ားကိုသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ျပင္ဆင္ေနရသျဖင့္ ယခုအစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ အက္ပဲႏွင့္ ၎၏မိတ္ဖက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ၀

Friday, 6 Sep 2019

     ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ကား ပံုစံ ၁၇ မ်ဳိးကို စီးပြားျဖစ္ထုတ္ လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟြန္ဒိုင္း ေမာ္တာကုမၸဏီက ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ မႈနည္းေသာ ကားမ်ား၏၀ယ္လို အား ျမင့္မားျခင္းကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေနာက္ဆံုးႀကဳိးပမ္းမႈအျဖစ္ ယခုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္အထဲတြင္ လွ်ပ္စစ္သက္သက္ ကားအမ်ဳိးအစား ခုနစ္မ်ဳိးႏွင့္ ေလာင္စာခဲႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ သံုးအမ်ဳိးအစား ၁၀ မ်ဳိးတို႔ကိုထုတ္လုပ္ရန္ ဟြန္ဒိုင္းေမာ္တာ က စီစဥ္ေနေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပသည္။

Friday, 6 Sep 2019

      အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အက္ပဲ၊ ေဖာက္စကြန္ႏွင့္ ၀စ္စထရြန္ေကာ္ပို ေရးရွင္းတို႔အပါအ၀င္ ကုမၸဏီမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား၍  ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ႐ုိက္တာ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲ၏  ဒဏ္ကို ခံေနရေသာ ကမၸဏီမ်ား အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ လာႏုိင္ေရးအတြက္ အာေပးဆြဲေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုက ေျပာသည္။ အိႏၵိယ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္က ေတြ႕ဆံုၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ထားေသာ  ကုမၸဏီ စာရင္းကိုျပဳစုခဲ့ရာ  တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)အေျခစိုက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ပက္ဂါထရြန္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ဤ ကိစၥႏွင့္ တိုက္႐ိုက

Tuesday, 3 Sep 2019

    စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ နည္းပညာအလုပ္အကိုင္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လက ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္ အကိုင္ရွာေဖြေရးကုမၸဏီ မိုက္ကယ္ေပ့ခ်္ (Michael Page) မွထုတ္ျပန္ေသာ “၂၀၁၉ ခုႏွစ္ လစာအေျခခံ စံႏႈန္း အစီရင္ခံစာကို ကိုးကား၍ စထရိတ္တုိင္းမ္သတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။ အထူးသျဖင့္ စင္ကာပူတြင္ အီးေကာမတ္အထူးျပဳ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မားကက္ တင္းႏွင့္ ေဒတာသိပၸံညာ စသည့္ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအတြ က္ အလုပ္အကိုင္လိုအပ္မ်ားျမင့္မားသည္။ သို႔ရာ တြင္ နည္းပညာတိုးတက္မႈတစ္ဟုန္ထိုးျမင့္တက္လာမည္ဟု  တြက္ဆထားသည့္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားက ဒစ္ဂ်စ္တယ္မဟာဗ်ဴ ဟာကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုရွာေဖြလ်က္ရွိေသာ

Tuesday, 3 Sep 2019

      စြမ္းအင္ေခြၽတာရန္၊  ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အရည္အေသြးကိုျမႇင့္တင္ရန္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလိုင္းမ်ားအား  ဆန္းသစ္ျခင္း၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က ဟႏိြဳင္းၿမဳိ႕တြင္ျပလုပ္ေသာ ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္လာသူတို႔က တိုက္ တြန္းေၾကာင္း ဗီယက္နမ္နယူးသတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑မွ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈပမာဏမွာ ႏိုင္ငံစုစုေပါင္းသံုးစြဲမႈရဲ႕ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း စက္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ စြမ္းအင္ေခြၽတာေရး ဖိုရမ္သို႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာအရ ေတြ႕ရသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ပင္မ  စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားသည္   စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်

Tuesday, 3 Sep 2019

     အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ အေမရိကန္ သြင္းကုန္မ်ားအား လက္တုံ႔ျပန္ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း ခ်န္နယ္ နယူးေအရွသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီး ႏွစ္ခု အခ်င္းခ်င္း ကာလရွည္ၾကာစြာအျငင္းပြားေနရာမွ လက္တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ရွိရင္းစြဲအခြန္ႏႈန္းကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုေဆာင္း ကာ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အခြန္တိုးျမႇင့္ေ ကာက္ခံ ျခင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံ ၃၀၀ ဖိုးရွိ တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ အေမရိကန္က အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံၿပီး ေနာက္ပိုင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ အီလက္ထရြန္ နစ္လ

Tuesday, 3 Sep 2019

         ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း  လက္ေထာက္အဆင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴးမ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပဳသေဘာ  ဆက္သြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ကုန္သြယ္မႈ  ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ အရာရွိ မ်ားက စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္စီးပြားေရးအႀကံေပး လာရီကတ္ဒလိုက ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္က ေျပာ ၾကားေၾကာင္း  ႐ိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ဂ်ပန္စီးပြားေရး၀န္ႀကီး တိုရွီမိစု မိုတဲဂီႏွင့္  အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေ ရး ကိုယ္စားလွယ္ လိုက္ဟိုက္ဇာတို႔၏ ကုန္သြယ္ေရး  ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ လည္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားမွာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားထြက္ေပၚေန ေၾကာင္း ကတ္ဒလို ကေျပာသည္။

Thursday, 22 Aug 2019

      ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ က်န္ကာလမ်ားတြင္ ေရနံေစ်းကြက္ အလားအလာမွာ က်ဆင္းရန္ရွိေၾကာင္း အိုပက္အဖြဲ႕က ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္သည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးေႏွး ေကြးမႈႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿပဳိင္ဘက္ ထုတ္လုပ္သူ မ်ားက တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္သျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိန္ ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႕ ေလွ်ာ့ခ်ခန္႔မွန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး အိုပက္ဦးေဆာင္ေသာျဖန္႔ျဖဴးေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား လိုအပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္သည္။  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ေရနံ ၀ယ္လိုအားကို တစ္ရက္ လွ်င္ စည္ ၄၀၀၀၀ က်ဆင္းကာ စည္ ၁ ဒသမ ၁ သန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္မူ ေစ်းကြက္၀ယ္လိုအား အနည္းငယ္ ျမင့္တက္လာမည္ဟု အိုပက္အဖြဲ႕၏လစဥ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ သည္။ အေမရိက

Pages