Main menu

Background

Wednesday, 17 Jul 2019

       အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္သီတင္းႏွစ္ပတ္အတြင္း မိုးရြာသြန္းမႈ သည္ ပ်မ္းမွ်ရြာသြန္းမႈေအာက္ က်ဆင္းႏိုင္သည့္အတြက္ အလယ္ပိုင္း ေဒသႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းေဒသတို႔တြင္ စိုက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိေသာ ပဲပုပ္ႏွင့္ ၀ါ ဂြမ္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ အႀကီးအက်ယ္ က်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္က ေျပာသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ေႏြသီးႏွံထုတ္ လုပ္မႈအတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ားျမင့္တက္ေနသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ဳိးေျမ၏ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ မိုးေရကိုအားထား ေနရသည္။ အာရွ၌ တတိယအႀကီးမားဆံုးျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ထရီလီယံရွိ အိႏၵိယ၏ စီးပြားေရးတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းက ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ေနသည့္အတြက္ မုတ္သံုမိ

Wednesday, 17 Jul 2019

       စီးတီးတကၠစီမွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ရန္ က်န္ရွိေသာ တကၠစီယာဥ္မ်ားႏွင့္ စီးတီးတကၠစီမွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတုိးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စက္တင္ဘာလကုန္ထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာ ဏာပိုင္အဖြဲ႕ (YRTA)က လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ YRTA က စီးတီးတကၠစီမွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို စီမံ ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာကာလအတြင္း တကၠစီယာဥ္ ပိုင္ရွင္မ်ားက စနစ္တက် လာေရာက္သတင္းပို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ စီးတီးတကၠစီမွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတုိးရန္အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ တကၠစီယာဥ္အသစ္မ်ားႏွင့္ စီးတီးတကၠစီ ယာဥ္အခ်ဳိ႕က်န္ရွ

Wednesday, 17 Jul 2019

     ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျပားလာျခင္း၊ ေလထု/ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ ျမင့္တက္လာျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားက ကမၻာ့လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနကိုမ်ားစြာ သက္ေရာက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည့္အတြက္ တြင္းထြက္ေလာင္စာဆီ သုံးစြဲမႈမ်ားအစား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ထိခိုက္မႈနည္းသည့္ အျခားစြမ္းအင္မ်ားအား အစားထိုးသုံးစြဲသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ႀကိဳးစားရွာေ ဖြေဆာင္ရြက္လာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎နည္းလမ္းမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အသုံး ျပဳေမာင္းႏွင္သည့္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္သုံးစြဲခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိေစ်းကြက္အေနအထားအရ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ ေတာ္ကားမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္

Wednesday, 17 Jul 2019

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ ေရလုပ္သားမ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ကာ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေရလုပ္သားဦးေရ ၁၅၀ေစလႊတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂူလံုးဖိုကုမၸဏီ၏ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Mr.Kim Jae Hwan က ေျပာသည္။ ယင္းသို႔ ေရလုပ္သားမ်ား ေစလႊတ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရႊၿဖိဳးသာကုမၸဏီႏွင့္ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံရွိ ဂူလံုးဖိုကုမၸဏီတို႔ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ(MoU) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ဇူလိုင္ ၇ ရက္က Sedona Hotel တြင္ က်င္းပ ခဲ့သည္။

Wednesday, 17 Jul 2019

Client:Department of Trade, Ministry of Commerce (MoC)

Country: Republic of the Union of Myanmar

Project: Myanmar Services Trade Enhancement Project (M-STEP)

Position Title: National Monitoring and Evaluation Expert

Friday, 12 Jul 2019

       ၂၀၁၂ခုနွစ္၊ နိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန့္ခြဲမႈဥပေဒနွင့္ ၂၀၁၅ခုနွစ္၊ နိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန့္ခြဲမႈဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ အခန္း (၁၁)၊ ပုဒ္မ (၃၈) ခုတြင္ မည္သူမွ် ပို့ကုန္ရေငြအားလံုးကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း နိုင္ငံေတာ္ အတြင္းရွိ ယင္း၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းသို့ နိုင္ငံျခားသံုးေငြျဖင့္ ထည့္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိေစရဟု ၿပဌာန္းထားရွိပါသည္။ ယင္းဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရ ၿပည္ပသ

Thursday, 11 Jul 2019

      တိုက္ခန္းစီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ၀ယ္သူမ်ားအားေပးထားေသာ ကတိအတိုင္း အရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းေပးရန္လိုေၾကာင္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္ဟု ဗီယက္နမ္ နယူးေ အဂ်င္စီ၏သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ေပးထာသာကတိႏွင့္ မညီညြတ္ပါက  ကာလ ရွည္ၾကာစြာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ႀကဳံေတြေလ့ရွိေၾကာင္း ဒိုင္ဖတ္ အိမ္ၿခံေျမကုမၸဏီ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ဒိုင္တူေခၚ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသတင္းစာ ကိုေျပာသည္။ အိမ္တည္ေဆာက္သူသည္ အေဆာက္အအံုထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ ႏွစ္ႏွစ္တာ၀န္ယူရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကာလေက်ာ္လြန္ ပါကေနထိုင္သူမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲေရးရာဘုတ္အဖြဲ႕ကို ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္း၍ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း  ဘုတ္

Thursday, 11 Jul 2019

       စင္ကာပူေက်ာင္းသားအၾကားေမွ်ာ္မွန္းလစာျမင့္မားလ်က္ရွိရာ အိုင္တီဘြဲ႕ရ မ်ားမွာ တစ္လကိုေဒၚလာ ၄၅၀၀ အထိရႏိုင္ေၾကာင္း Universum ေခၚ အလုပ္ရွင္ မ်ားကိုေကာက္ယူေသာ ႏွစ္ပတ္လည္စစ္တမ္းကို ကိုးကား ၍ စထရိတ္တိုင္းသတင္း စာတြင္ေဖာ္ျပသည္။  အထူးသျဖင့္ အိုင္တီဘြဲ႕ရမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းလစာမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသားတို႔ရ ေသာလစာႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ထူးထူး ျခားျခားျမင့္မားေနၿပီး ဤအေျခအေန က စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ နည္းပညာႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္ပညာရွင္မ်ား လိုအပ္ခ်က္ တိုးတက္ျမင့္မားေနသည္ကို ျပသလ်က္ရွိေၾကာင္း အစီရင္ ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အိုင္တီဘြဲ႕ရတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာလစာမွာ တစ္ႏွ စ္ကို ၅၃၇၂

Thursday, 11 Jul 2019

      ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ၀ယ္လိုအားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္တက္လာသျဖင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ စီးပြားေရး သည္ ငါးႏွစ္ၾကာ က်ဆင္းေနရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ ရာ သတင္း ရပ္ကြက္မ်ားကို ကိုးကား၍ thehindubusinessline ၀က္ဘ္ဆိုက္သတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္စတင္ေသာ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အမွန္စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးသည္ ခုနစ္ ရာခိုင္ႏႈန္း  တိုးတက္မည္ဟု ဘ႑ာေရး၀ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ခန္႔မွန္ ထားသည္။ မုတ္သံုမိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက်ဆင္းမည့္ အလားအလာႏွင့္ တိုးတက္ မည့္အလားအလာ

Thursday, 11 Jul 2019

    အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္စဥ္းမ်ဥ္းမ်ားကို တင္းက်ပ္လိုက္သည့္ မူ၀ါဒကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ႐ုပ္သိမ္းေပးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရ အေရးေ ပၚ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း NHK သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပသည္။ တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အေရးပါေသာ ကုန္ပစၥည္းအမယ္ သံုးမ်ဳိးအား ေတာင္ကို ရီးယားႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ ရ ယူရန္ဂ်ပန္အစိုးရက ဇူလိုင္ ၄ ရက္က သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

Pages