Main menu

Background

Sunday, 8 Jan 2012

    ဥေရာပ ႏုိင္ငံေတာ္ေၾကြးၿမီ  အက်ပ္အတည္းက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ဂ်ပန္စီးပြားေရးအေပၚဆက္လက္ဂယက္ ႐ိုက္ခတ္လိမ့္ဦးမယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ယန္းေငြတန္ဖုိးဆက္လက္ ခုိင္မာေနၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ထြန္းသစ္စစီးပြား ေရးေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက်ဆင္းမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

Sunday, 8 Jan 2012

    ဒက္ထ႐ြဳိက္မွ  ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ ငန္းႀကီးသုံးခုရဲ႕ အေမရိကားတြင္ ဒီဇင္ဘာ ေရာင္းခ်မႈက ခုိင္မာမႈ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက အႀကီး အက်ယ္က်ဆင္းခဲ့ရာမွ တျဖည္းျဖည္း႐ုန္းထြက္လာၿပီ ျဖစ္ သည့္ အတြက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ စြမ္း ေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာသလုိ ယခုႏွစ္မွာလည္း ပုိမုိ ေကာင္းမြန္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ေမွ်ာ္လင့္စရာျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

Tuesday, 27 Dec 2011

    ဥေရာပသမဂၢကခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ကုိ ၿဗိတိသွ်တုိ႕က ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ဥေရာပ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးမ်ားက ျဖည့္ဆည္းမေပးႏုိင္ေတာ့မဲ့ အေျခအေနသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာ ေငြေၾကး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (အုိင္အမ္အက္ဖ္)မွ တစ္ဆင့္ ယူ႐ိုဇုန္ ကယ္တင္ေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ အကူအညီေပးဖုိ႔ ဂ်ီ-၂၀ အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ အျခားေထာက္ပံ့တဲ့ ႏုိင္ငံႀကီး ေတြကုိ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ)က ပန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

Monday, 19 Dec 2011

    ဂရိႏုိင္ငံမွာ အခြန္ကုိ ထပ္မံၿပီး  တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ ေတာ့တဲ့အတြက္ ႀကီးမားလွတဲ့ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ ကုိေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အစုိးရက႑မွ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ အမ်ားႀကီးေလွ်ာ့ခ်ရမယ္လုိ႔ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေငြေၾကး  ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕(အုိင္အမ္အက္ဖ္)မစ္႐ွင္အဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ ေပါသြမ္ဆင္က ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ကေျပာပါတယ္။    "အခြန္တုိးျမႇင့္ဖုိ႔အတြက္ ရေပါက္ရလမ္း မ႐ွိေတာ့ဘူး"လုိ႔ ေပါသြမ္ဆင္ က ေအသင္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ကြန္ဖရင့္တစ္ခုမွာ ေျပာပါတယ္။

Tuesday, 13 Dec 2011

          ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းမ ေပးဘူးဆုိရင္ ေၾကြးၿမီအက်ပ္အတည္းကေန ယူ႐ိုေငြေၾကး ကို ကယ္တင္ဖို႔ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ)ရဲ႕ သေဘာတူစာခ်ဳပ္သစ္ကို တားဆီးသြားမွာ  ျဖစ္ပါတယ္။

Wednesday, 30 Nov 2011

                      ေနာက္ထပ္ျဖစ္ေပၚလာမဲ့ ဘ႑ာေရးအက်ပ္ အတည္းကုိကာကြယ္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္တဲ့ ေ၀ါစထရိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိအေမရိကန္ကေဆာင္႐ြက္ဖုိ႔ အစီအစဥ္႐ွိပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ရဲ႕အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ ျပင္းထန္တဲ့ စီးပြားေရး အထိတ္တလန္႔ျဖစ္တာ ေတြကုိ ဘဏ္ေတြက ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိ စမ္းသပ္ဖုိ႔ ေဆာင္႐ြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ဘဏ္ႀကီး ၃၁ ဘဏ္ကုိႀကံ့ခုိင္မႈ စစ္ေဆးသြား မယ္လုိ႔ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္က ဗဟုိဘဏ္က ေၾကညာ ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ကဘဏ္ႀကီး ၁၉ ခုကုိ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္ဘဏ္ ၁၂ ခု တုိးၿပီး စစ္ေဆးမဲ့သေဘာရွိပါတယ္။ ရရန္ပုိင္ခြင့္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံ ၅၀ထက္ေက်ာ္တဲ့ဘဏ္ သုိ႔မဟုတ္ ဦးပုိင္ေတြကုိ စစ္ေဆးသြားမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။                  " အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းကုိစစ္ေဆးမဲ့ အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ စစ္ေဆးမႈအေျခအေနက ကုမၸဏီရဲ႕ အ႐ြယ္အစား၊ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲမႈ၊ စြန္႔စားရမႈပမာဏနဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ နယ္ပယ္ပမာဏနဲ႔ သက္ဆုိင္ပါတယ္" လုိ႔ အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္က ေျပာပါတယ္။ အက်ပ္အတည္းကုိႀကံ႔ႀက႕ံခံႏုိင္ေအာင္ လုပ္ငန္းေတြ ကႀကံ႕ခုိင္မႈရွိတယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီးရင္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြအရ ဗဟုိဘဏ္နဲ႔ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က အျမတ္ ခြဲေ၀မႈကုိပုိၿပီးထုတ္ေပးဖုိ႔နဲ႔ စေတာ့ရွယ္ယာကုိျပန္၀ယ္ ခြင့္ကုိ ဗီတုိအာဏာသုံးခြင့္ရွိပါတယ္။                     ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္မွာ သူတုိ႕ရဲ႕စီမံခ်က္ကုိ ဘဏ္အမ်ားကတင္သြင္းရမွာျဖစ္ၿပီး ရလဒ္ေတြကုိ မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ Source.AFP

Wednesday, 30 Nov 2011

                       ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ အေျခက်ေနထုိင္ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသား ေတြအတြက္ ဒီဇုိင္းဆြဲထားတဲ့ တစ္ကုိယ္ေရသုံး ကြန္ပ်ဴတာ (ပီစီ) ကုိ ကုမၸဏီထုတ္လုပ္မယ္လုိ႔ ပင္နာဆုိးနစ္ကုမၸဏီက ေျပာပါတယ္။                        ႏုတ္ဘုတ္စတုိင္နဲ႔ ထုတ္လုပ္တဲ့  Let'snote CF. S10TYUUP ရဲ႕ ကီးဘုတ္ကုိ ၀င္းဒုိးဆဲဗင္း အာလတီ မိတ္က အေမရိကန္စတုိင္နဲ႔ ထုတ္လုပ္ပါမယ္။ ဒီေဆာဖ့္၀ဲ က ဘာသာစကား ၃၇ ခုကုိ သုံးလုိ႔ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသုံးျပဳတဲ့သူက ဂ်ပန္ဘာသာစကားကုိေရာ မိခင္ဘာ သာစကားကုိပါ အသုံးျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မုိဒယ္အသစ္ ကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္ကစၿပီး rakuten.com.jp/ panasonic/ ကေန မွာယူရ႐ွိႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈ ရက္စၿပီး တင္ပုိ႔ေပးပါမယ္။ ေစ်းႏႈန္းကအခြန္အပါအ၀င္ ယန္း ၁၇၉၈၀၀ (၂၃၃၉ ေဒၚလာ) ျဖစ္ပါတယ္။ Source. ajw.asahi.com

Monday, 21 Nov 2011

                   ကမၻာ့ေစ်းကြက္မ်ားကုိ လႈိင္းတံပုိး ထေစခဲ့တဲ့ အီတလီနဲ႔ ဂရိႏုိင္ငံတုိ႔မွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္ မႈေတြကုိေျဖရွင္းရာမွာ ဂရိနဲ႔ အီတလီႏုိင္ငံတုိ႔က ထူးထူးျခားျခားေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြ ေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF )အႀကီးအကဲ ခရစ္စတင္း လာဂတ္က ႀကိဳဆုိလုိက္ပါတယ္။                    တကယ္လုိ႔ ဥေရာပမွာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေန ေတြ ထပ္မံဆုိး၀ါးလာရင္ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ဘ႑ာေရး ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္အာ႐ွကလည္းအက်ဳိးဆက္ ကုိ ခံစားရလိမ့္မယ္လုိ႔ IMF မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာက တုိက်ဳိမွာျပဳလုပ္တဲ့သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲမွာ သတိေပး စကား ေျပာၾကားပါတယ္။                 ဂရိနဲ႔ အီတလီမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္ မႈေတြေၾကာင့္ ယူ႐ုိေၾကြးၿမီအခက္အခဲကုိ ျဖစ္ေစၿပီး ထုိ အခက္အခဲက ကမၻာ့စီးပြားေရးကုိတစ္ေက်ာ့ျပန္ စီးပြားေရး ဆုတ္ကပ္ထဲသုိ႔ က်ဆင္းေစႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ စုိးရိမ္မႈေတြ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္မွာ သူမရဲ႕ တုိက်ဳိခရီးစဥ္ျဖစ္ေပၚခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။                    ဂ်ပန္ခရီးစဥ္မတုိင္ခင္မွာ လာဂတ္က ႐ု႐ွားနဲ႔ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတုိ႔ကုိသြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ သူမေပက်င္းကုိေရာက္႐ွိေနတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ အီတလီႏုိင္ငံက ယူ႐ုိဇုန္မွာ ေငြေၾကးအခက္အခဲေတြ႕ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေတြကုိေတြ႔ျမင္ေနရ ပါတယ္။ ဂရိႏုိင္ငံမွာ လူကပ္ပါကါဒဲမုိ႕စ္ ဦးေဆာင္တဲ့အစုိးရ အဖြဲ႕က ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္က စတင္ၿပီးရာထူးလက္ခံ ခဲ့ပါတယ္။                           အလားတူ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆီဗီယုိ ဘာလုစကုိနီ ရာထူးမွမႏုတ္ထြက္မီ ေစ်းကြက္ တင္းမာမႈေတြကုိေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အီတလီအမတ္ ေတြက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ေတြကုိ အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ပါတယ္။ Souce. AFP.

Tuesday, 15 Nov 2011

                    ဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို ႏုိ၀င္ဘာ ၄ ရက္က မေျပမလည္နဲ႔ ၿပီးဆုံးခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ ဥေရာပ ေၾကြးၿမီအက်ပ္အတည္း သက္သာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ဖုိ႔ ျပင္ပမွ ေနာက္ထပ္ေငြေႀကးမရခဲ့သည့္အျပင္ ဂရိႏုိင္ငံကုိ ေၾကြးၿမီ အက်ပ္အတည္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစမဲ့အစီအစဥ္ကုိ အီတလီကိစၥကလႊမ္းမုိးခဲ့ပါတယ္။                     ဒုကၡေတြအၾကားလႈပ္႐ွား႐ုန္းေနရတဲ့ယူ႐ုိဇုန္ကုိ ဂ်ီ- ၂၀ႏုိင္ငံေတြက အကူအညီေပးလိမ့္မယ္လုိ႔ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူ ေတြကေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဥေရာပကိုဥေရာပ က ပထမဆုံးကယ္တင္ဖုိ႔ ဂ်ီ-၂၀ ေခါင္းေဆာင္ေတြကေျပာ ပါတယ္။ ပုိမုိအကူအညီေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ကုိပုိမုိခုိင္မာလာေအာင္လုပ္ရ မယ္လုိ႔ သူတုိ႔က ေျပာပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ယူ႐ုိဇုန္ ၁၇ ႏုိင္ငံကုိ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ေၾကြးၿမီအက်ပ္အတည္းက ျမင့္သည္ထက္ျမင့္ လာၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရးကုိ ဒုတိယစီးပြားေရးဆုတ္ကပ္ထဲ ကုိ တြန္းခ်ဖုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါတယ္။                      အစည္းအေ၀းကုိ ဂရိႏုိင္ငံအတြင္းမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးမတည္မၿငိမ္မႈနဲ႔သူ႕ရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း မ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္မႈကုိအီတလီႏုိင္ငံကလက္ခံခဲ့တဲ့ ကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ ၿပီး စုိးရိမ္မႈေတြက ႀကီးစုိးေနပါတယ္။ အုိင္အမ္အက္ဖ္ရဲ႕ လုပ္ရပ္က စီးပြားေရးအရကမၻာ့ ေ႐ွ႕ေဆာင္ ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ အေရးအရာမွာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပရဲ႕ကယ္တင္ေငြေပးေရးႀကိဳးပမ္းမႈေတြကအေရးႀကီး တဲ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ႐ွိေနတဲ့အတြက္ တ႐ုတ္၊ ႐ု႐ွားနဲ႔ ဘရားဇီးတုိ႔ လုိေငြ ေၾကးခ်မ္းသာေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြ ကတိ က၀တ္ေပးဖုိ႔ ေနာက္တြန္႔လာေစပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ကအထိ အုိင္အမ္အက္ဖ္က ဘ႑ာေရးၫွိႏႈိင္းမႈအစီအစဥ္ေတြကုိ အာ႐ွ၊ လက္တင္ အေမရိကနဲ႔ အာဖရိက႐ွိ ဆင္းရဲတဲ့ထြန္းသစ္စႏုိင္ငံေတြ အတြက္ အသုံးျပဳခဲ့ရပါတယ္။ ယခုအခါမွာ တ႐ုတ္၊ ဘရာဇီးနဲ႔ ေတာင္အာဖရိကလုိ စြမ္းအင္ႀကီးထြားလာတဲ့ ႏုိင္ငံေတြက ဥေရာပမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔သင့္မသင့္စဥ္းစား ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။Source. economictimes.indiatimes.com

Wednesday, 9 Nov 2011

                 ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္အတြင္း အဆိုးဆံုးျဖစ္ၿပီး ေရကဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ထဲပိုင္းကို ႏုိ၀င္ဘာ ၄ ရက္က နီးကပ္စျပဳလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗန္ေကာက္ေျမေအာက္ ရထားလမ္းရဲ႕ အခ်ဳိ႕အစိတ္အပိုင္းေတြအတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေနၿပီး အဓိကေစ်း၀ယ္ဌာနႀကီးမ်ားကို ပိတ္ရေတာ့မလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ အမႈိက္သ႐ိုက္ေတြ၊ တိရစၦာန္အ ေသေကာင္ေတြနဲ႔ လူ႕အညစ္အေၾကးေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ေရေတြက ယခုအခါ ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လူဦး ေရ ၁၂ သန္းရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္လူဦးေရကို ေရာဂါဘယေတြျဖစ္ပြားမွာ စိုးရိမ္ေနရပါတယ္။ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာေဒသကို ေရလြတ္ရပါေစ မယ္လို႔ အစိုးရကအာမခံထားေပမဲ့ တျဖည္းျဖည္း၀င္လာတဲ့ေရေတြက ယခုအခါမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆဲြေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ေနရာေတြ နဲ႔ မုိင္အနည္းငယ္ခန္႔သာ ကြာေ၀းပါေတာ့တယ္။                         ေရေတြက ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ေျမာက္ဘက္အစြန္းပိုင္းေဒသ လက္ဖေရာင္းေဒသ ကိုႏုိ၀င္ဘာ ၄ ရက္ကေရာက္လာၿပီး Central Plaza ကုန္တုိက္ႀကီးကိုပိတ္ ရေတာ့မယ့္ အေျခအေနေရာက္ေနပါတယ္။ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေျမေအာက္ရထားဘူတာသံုးခုကိုလည္း ေရလႊမ္းမိုးမဲ့ အေျခအေနရွိေနလုိ႔ အျပင္ဘက္မွေရ စင္တီမီတာ ၄၀ (၁၆ လက္မ)ျမင့္တက္လာရင္ ပိတ္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ (၃ ဒသမ ၅ မီတာအျမင့္ရွိတဲ့ ေရကာတာရွိေနတဲ့) သု၀ဏၰဘူမိေလဆိပ္ကို နာရီ မလပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရပါတယ္။ Source.AFP.com

Pages