Main menu

Background

Friday, 12 Jul 2019

        ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကားေစ်းကြက္အတြင္း ယခုမိုးတြင္းကာလ မိုးမ်ားေသာအခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ညာေမာင္းကားေလးမ်ားသာမက ဖိုး၀ီွလ္းအင္ဂ်င္ပါ၀ါႀကီးေအာက္ပိုင္းျမင့္ ၀က္ဂြန္မ်ားလည္း ျပန္လည္အ၀ယ္ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္သာမက မႏၱေလးႏွင့္ အျခားနယ္ၿမိဳ႕ေစ်းကြက္ မ်ားတြင္လည္း ဂ်ပန္ညာေမာင္းကားမ်ားသာ အမ်ားအားျဖင့္  ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္ေနၿပီး လတ္တေလာကားေလးမ်ား ေစ်းမာ ေနသျဖင့္ ရန္ကုန္၀ယ္လက္မ်ားလည္း မႏၱေ လး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ႐ုပ္ခံေကာင္းေသာ ကားေလးမ်ားအား လိုက္လံရွာ ေဖြ ေရာင္းခ်သလို ရန္ကုန္လိုင္စင္မွာ ေရာင္းခ်ရလြယ္ကူသျဖင့္ ရန္ကုန္လိုင္စင္ႀကိဳက္သည့္ နယ္စပ္၀ယ္လက္မ်ားလည္း ရန္ကုန္ ေစ်းကြက္တြင္ ၀ယ္ယူရန္လာၾကေၾကာင္း ၀ါရင့္

Wednesday, 31 Jan 2018

           ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းဌာနခြဲ၊ ဥွွ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္း ဌာနစုတြင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း အစီ အစဥ္ျဖင့္ ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္အတြက္ ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားျခင္း မ်ားအား စိစစ္ၿပီး အထူးပါမစ္ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ သြင္းကုန္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားသူ မ်ားအား ၎င္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္း ပုံစံ (၆၆/၆) မူရင္း တို႔ကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ မွ ႏွစ္ေစာင္သည္ လူအစားထိုးလာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကို စိစစ္ ေတြ႕ရ

Wednesday, 17 Jan 2018

ႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ ကားေစ်းကြက္ ေစာင္႕ၾကည္႕သေဘာျဖင္႕ ေအးစက္ေန

Monday, 23 Oct 2017

       ေအာက္တိုဘာလ တတိယပတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကားေစ်း ကြက္အေျခအေနမွာ ယခင္ရက္သတၱပတ္မ်ားထက္ ထူးထူး ျခားျခား ေကာင္းမြန္လာၿပီး အ၀ယ္သမားမ်ားလာကာ  အေရာင္းသမားမ်ားမွာ ေစ်းေစာင့္ဆုိင္းေရာင္းခ်မႈ မ်ား ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ကားေလာကသားမ်ား ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္း ခြင့္မူ၀ါဒထြက္ရွိလာသျဖင့္ မထုတ္ျပန္မီ အနည္းငယ္အ၀ယ္ လုိက္ေနေသာ ကားေစ်းကြက္မွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွစတင္၍ ညာေမာင္းကားေလးမ်ား နည္းတူ စလစ္ကပ္ကားမ်ားလည္း ေစ်းမာလာၿပီး စလစ္ေစ်းမ်ား လည္း ၁၀ သိန္းေက်ာ္ေက်ာ္ ထပ္မံျမင့္တက္သြားေၾကာင္း သိရ သည္။

Friday, 24 Feb 2017

          ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကားေစ်းကြက္အတြင္းသာမက မႏၲေလး၊ မံုရြာ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေတာင္ႀကီး စသည့္နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ ေစ်း ကြက္မ်ားတြင္ လာမည့္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ မည့္ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေနရာမွ ေစ်းကြက္အနည္းငယ္ ျပန္လည္လႈပ္ရွားလာေၾကာင္းသိရသည္။ ေရွ႕လာမည့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အတြင္း ကားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးကုန္စည္ခြန္  ေကာက္ခံေပးသြင္းသြားရ မည္ ျဖစ္သျဖင့္ စလစ္ကပ္ကားမ်ားလည္း ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရမည့္သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္နယ္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ကားေစ်း ကြက္မ်ားအတြင္း ယာဥ္ေဟာင္းအပ္ႏွံစလစ္မ်ား ေစ်းတန္းတက္သြားသလို ယခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မတိုင္မီ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ၀ယ

Thursday, 6 Oct 2016

      စက္တင္ဘာလကုန္ပုိင္း ရန္ကုန္ကားေစ်းကြက္၏ အေျခအေနမွာ အေရာင္းအ၀ယ္မွာ ယခင္ရက္သတၱပတ္မ်ား ထက္ ေအးသည္ထက္ေအးလာၿပီး ဂရိတ္စံု၊ ကားစံုအပါအ၀င္ ေစ်းကြက္တစ္ခုလံုးေအးေနေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ကားေစ်းကြက္အတြင္း တစ္ပတ္ထက္တစ္ပတ္ အေရာင္းအ၀ယ္အေျခအေနေအးလာၿပီး ေစ်းတန္းမ်ားလည္း ျမင့္တက္ေနသလို အ၀ယ္လည္းေအးေနေၾကာင္း၊ ဧၿပီလကုန္ပုိင္းမွ စတင္ခဲ့သည့္ ကားပါမစ္ ေထာက္ခံခ်က္ ျ ပႆ  နာသည္ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ကားပါမစ္ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳလာမည္ဟုယူဆၿပီး ေစ်းကြက္ကိုေစာင့္ၾကည့္ေနရာမွ ေစ်းတန္းမ်ားျပန္မာလာခဲ့ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္  ဖရီးပါမစ္ကားေလးမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း ထပ္မံ၀င္ေ ရာက္ရန္ အကန္႔အသတ္မ်ား ျဖစ္ေနသျဖင့္ နယ္လုိင္စင္ကားမ်ား ေ

Wednesday, 29 Jun 2016

        ဇြန္လေႏွာင္းပုိင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကားေစ်းကြက္၏ အေျခအေနမွာ နယ္အ၀ယ္မ်ားဆင္းေသာ္လည္း ေစ်းကြက္ ျပန္ေအးသြားေၾကာင္း၊ ယခင္တစ္ပတ္က ဖရီးပါမစ္သာမက  စလစ္ကပ္ကား ေစ်းကြက္ပါ  အေရာင္းအ၀ယ္ရွိေန ရာမွ ယခုတစ္ပတ္တြင္ အေမးသာရွိ၍ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပန္နည္းသြား ေၾကာင္း သိရသည္။

Pages