Main menu

Background

Thursday, 4 Oct 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL            အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း           မှတ်ချက်၁။    ကိုရိုလာဗင် (၈၈)                ၇က               ၁၀၅ သိန်း       ဒီဇယ်၂။    မတ်(ခ်)တူး (၉၀)                 ၉က                ၈၀ သိန်း       ဓာတ်ဆီ ၃။    အက်(စ်)အီးလီမိတက် (၈၈)    ၅က               ၈၃ သိန်း       ဓာတ်ဆီ     ၄။    စူပါဆလွန်း (၉၀)                 ၃က             ၁၀၀ သိန်း     ကားကောင်း        ၅။    စူပါဆလွန်း (၈၆)              ၁က/၂က           ၇၀ သိန်း     ကားကောင်း၆။    စူပါဆလွန်း (၈၆)              လ/သ/အ        ၆၅-၆၈ သိန်း     ကားလတ်၇။    တိုယိုတာဝက်ဂွန် (၂၀၀၁)      ၁ဃ             ၁၉၅ သိန်း       WISH    ၈။    တိုယိုတာဆပ်(ဖ်) (၉၉)         ၅ဃ             ၂၅၅ သိန်း       ဓာတ်ဆီ     ၉။    တိုယိုတာဆပ်(ဖ်) (၉၇          ၄ဃ            ၂၅၀ သိန်း         ဒီဇယ် ၁၀။    မတ်(ခ်)တူး (၉၉)               ၆ဃ             ၁၇၀ သိန်း      ဓာတ်ဆီ

Sunday, 9 Sep 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                   အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း         မှတ်ချက် ၁။    ဆူဇူကီး (R+)                            ၉ခ                 ၉၅ သိန်း     ၂။    ဆူဇူကီး (R-)                              ၁ဂ                 ၇၅ သိန်း     ၃။    စဆူဇူကီး (ဆွဖ်) (2007)              ၃ဃ              ၁၂၈ သိန်း     ၄။    ဟွန်ဒါ (ဖစ်) (2007)                   ၂ဃ               ၁၃၀ သိန်း     ၅။    တိုယိုတာပရိုဘောက်ဗင် (2007)    ၂ဃ                ၁၃၅ သိန်း       ၁ .၅     ၆။    နီဆန်းအေဒီဗင် (2007)               ၃ဃ              ၁၂၅ သိန်း         ၇။    စူပါဆလွန်း (86)                         ဘ                 ၇၅ သိန်း          ၈။    အက်(စ်)အီးဆလွန်း (85)             သ                 ၇၅ သိန်း     ၉။    အပ်ကား (ဟိုင်းလက်)                  ဗ                   ၇၃ သိန်း    ၁၀။    တောင်းအေ့(စ်) (စက်မှုဇုန်)        ၈ဇ                ၁၀၀ သိန်း    ၂၀၀၁ ပုဇင်းခေါင်း

Wednesday, 5 Sep 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL        အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက်၁။    စူပါဆလွန်း (86)                 ၁က           ၈၀ သိန်း    ၂။    စူပါဆလွန်း (90)                ၃က             ၉၀ သိန်း ၃။    ဆူဇူကီး (R+)                    ၉ခ              ၉၅ သိန်း     ကားကောင်း၄။    ဆူဇူကီး (R-)                     ၇ခ             ၈၀ သိန်း             ၅။    တိုယိုတာပရိုဘောက် (2007) ၂ဃ           ၁၃၅ သိန်း     1.3၆။    ဆူဇူကီး (2007) ဆွဖ်           ၄ဃ          ၁၃၅ သိန်း ၇။    အေဒီဗင် (2009)               ၂ဃ           ၁၄၅ သိန်း      1.5    ၈။    ပုဇင်းခေါင်း (စက်မှုဇုန်)          ဈ          ၁၀၀ သိန်း     (2001)    ၉။    တောင်းအေ့(စ်) (စက်မှုဇုန်)    ၈ဇ          ၈၅ သိန်း    (၉၇) ၁၀။    ထီလာဂျစ် (စက်မှုဇုန်)         ၈ ဂ          ၃၅ သိန်း

Friday, 31 Aug 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                     အက္ခရာ      ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက်၁။    ကာ(လ်)ဒီးနားဗင် (2001)             ၄ဃ        ၁၉၅ သိန်း     ကြက်တူရွေး၂။    ကာ(လ်)ဒီးနားဗင်(2T) (2000)       ၃ဃ        ၂၃၀ သိန်း     စက်ရုပ်၃။    ပါဂျဲရိုး (97)                               ၄ဃ         ၃၃၀ သိန်း ၄။    ဟာရီယာ (99)                          ၂ဃ          ၂၃၀ သိန်း  ၅။    ကလူ၈ါ (2001)                         ၃ဃ         ၂၄၀ သိန်း     ၆။    မတ်(ခ်)တူး (2001) (2.0)            ၅ဃ         ၂၃၀ သိန်း     ရွှေငါး    ၇။    မတ်(ခ်)တူး (99)(2.5)                ၄ဃ         ၁၈၀ သိန်း         ၈။    အက်(စ်)အီး ဆလွန်း                  သ            ၆၅ သိန်း     ၉။    ပါပလေကာ (အပ်ကား)               ပ             ၇၈ သိန်း    ၁၀။    တောင်းအေ့(စ်)(စက်မှုဇုန်)        ၈ဇ          ၉၅ သိန်း    (၉၇)

Wednesday, 29 Aug 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL               အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက်၁။    ဆူဇူကီး (R+)                        ၇ခ              ၁၀၀ သိန်း    ၂။    ဆူဇူကီး (R-)                         ၉ခ                 ၈၀ သိန်း           ၃။    အက်(စ်)အီးဆလွန်း (85)    လ/သ/အ             ၆၅ သိန်း ၄။    စူပါဆလွန်း (86)                 အ/၁က              ၆၅ သိန်း             ၅။    စူပါဆလွန်း (90)                   သ                   ၇၅ သိန်း     ၆။    တောင်းအေ့(စ်) (စက်မှုဇုန်)     င                     ၉၅ သိန်း         ၇။    တိုယိုတာပရိုဘောက်ဗင် (2008)    ၅ဃ          ၁၄၅ သိန်း     ၈။    နီဆန်းအေဒီဗင် (2007)               ၆ဃ          ၁၄၀ သိန်း     ၉။    တိုယိုတာဟာရီယာ (99) (3.0)     ၂ဃ             ၂၁၅ သိန်း ၁၀။    မတ်(ခ်)တူး (99)                     ၉ဂ             ၁၆၅ သိန်း

Sunday, 29 Jul 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL             အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက် ၁။    ပရိုဘောက်ဗင် (2007)(1.3)        ၆ဃ             ၁၃၅ သိန်း     ၂။    ပရိုဘောက်ဗင် (2007)(1.5)        ၄ဃ             ၁၄၅ သိန်း     ၃။    ဘယ်တာဆလွန်း (2007)(1.3)     ၄ဃ            ၁၆၀ သိန်း     ၄။    ဟွန်ဒါ(ဖစ်) (2007)                    ၃ဃ            ၁၅၅ သိန်း     ၅။    တိုယိုတာ(ကရောင်း) (2002)       ၄ဃ             ၁၇၅ သိန်း      ဓာတ်ဆီ    ၆။    မတ်(ခ်)တူး (2001)(2.0)            ၅ဃ             ၁၆၀ သိန်း          ၇။    စီအာဗီ (99)                            ၁ဃ             ၁၆၀ သိန်း         ၈။    စူပါကပ်စတန် (99) (စက်မှုဇုန်)     ၈ဈ             ၁၇၅ သိန်း     ၉။    လေးဘီး(လေလံ)                                          ၅၃ သိန်း    ၁၀။    အပ်ကား (စီအန်ဂျီတက္ကစီ)          ပ                 ၆၇ သိန်း    

Wednesday, 25 Jul 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL              အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း       မှတ်ချက် ၁။    ဆူဇူကီး (R+)                             ၇ခ           ၇၅ သိန်း ၂။    ဆူဇူကီး (R-)                               ၉ခ          ၇၀ သိန်း          ၃။    ကိုရိုလာဗင် (91)                          ၇က         ၁၀၀ သိန်း     ဒီဇယ်ကားကောင်း    ၄။    ကိုရိုလာဗင် (92)                          ၅က         ၁၂၀ သိန်း     ဒီဇယ်        ၅။    တိုယိုတာဘယ်တာဆလွန်း (2007)   ၅ဃ         ၁၅၅ သိန်း     ၆။    တိုယိုတာဗင် (2007)                     ၅ဃ         ၁၅၀ သိန်း         ၇။    တိုယိုတာပရိုဘောက် (2007)           ၄ဃ         ၁၅၀ သိန်း     ၈။    တိုယိုတာပရီမီယို (2002)                 ၃ဃ        ၁၇၅ သိန်း    (၁ .၃)ဓာတ်ဆီ    ၉။    ဟွန်ဒါ(အင်ဆိုက်) (2007)               ၁ဃ        ၁၇၅ သိန်း ၁၀။    တောင်းအေ့(စ်)စက်မှုဇုန် (2002)     ဇ          ၁၇၅ သိန်း     ပုဇင်းခေါင်း

Wednesday, 18 Jul 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                 အက္ခရာ           ဈေးနှုန်း       မှတ်ချက် ၁။    စူပါဆလွန်း (၈၆)                   လ/သ/အ        ၆၅ သိန်း     ၂။    စူပါဆလွန်း (၉၀)                       ၃က            ၈၅ သိန်း     ၃။    ကိုရိုလာဗင် (၉၀)                       ၅က          ၁၀၅ သိန်း     ဒီဇယ်၄။    ကာလ်ဒီးနား (၉၉)                     ၃ဃ           ၁၉၅ သိန်း     1.8 ဓာတ်ဆီ၅။    ကာလ်ဒီးနား (၉၇)                     ၄ဃ           ၁၈၀ သိန်း     CNGသုံး     ၆။    တိုယိုတာကရောင်းဆလွန်း (၉၉)    ၉ဂ          ၁၇၅ သိန်း     ဓာတ်ဆီ     ၇။    စူပါကာစတန် (၉၉)                    ၈ဈ           ၂၀၀ သိန်း     ဒီဇယ်     ၈။    အာအေဗီ (၄) (၉၉)                  ၃ဃ           ၁၉၀ သိန်း     ဓာတ်ဆီ၊ ကားကောင်း       ၉။    ပါဂျဲရိုး (၉၆)                          ၂ဃ             ၂၅၀ သိန်း    ၁၀။    ဟာရီယာ (၉၉)                    ၉ဂ              ၂၁၀ သိန်း 

Monday, 9 Jul 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL    အက္ခရာ      ဈေးနှုန်း         မှတ်ချက် ၁။    ဆူဇူကီး (R+)                       ၆ခ       ၁၀၀ သိန်း    ကားကောင်း၂။    ဆူဇူကီး (R-)                        ၇ခ         ၇၅ သိန်း     ဓာတ်ဆီ      ၃။    ဆူဇူကီးပစ်ကပ် (စက်မှုဇုန်)      ၈ခ        ၆၀ သိန်း     ဓာတ်ဆီ    ၄။    ရာဇာဂျစ် (စက်မှုဇုန်)             ၈ဂ        ၃၅ သိန်း     ဒီဇယ်        ၅။    တောင်းအေ့(စ်) (97)            ၈စ      ၁၂၀ သိန်း     စက်မှုဇုန်၆။    မတ်(ခ်)တူးဗင် (2001)          ၉ဂ       ၁၈၀ သိန်း         ၇။    မတ်(ခ်)တူး (95)                 ၃ခ      ၁၃၀ သိန်း     ၈။    ပရိုဘောက် (2007)               -       ၁၂၅ သိန်း      ၁ .၃  ဓာတ်ဆီ၉။    ပါပလေကာ (81)                 ပ        ၅၀ သိန်း ၁၀။    အာ(လ်)ဖတ် (2001 )       ၁ဃ    ၂၀၀ သိန်း        ဓာတ်ဆီ ၂ .၄ 

Monday, 2 Jul 2012

စဉ်    အမျိုးအစား/MDL                      အက္ခရာ   ဈေးနှုန်း    မှတ်ချက် ၁။    ပရိုဘောက်ဝပ်  (2007) (1.3)        ၃ဃ       ၁၄၀ သိန်း     ၂။    စီအာဗီ (99)                              ၁ဃ        ၁၈၀ သိန်း     ၃။    မတ်(ခ်)တူး (99)                         ၃ဃ       ၁၆၀ သိန်း၄။    မတ်(ခ်)တူး (2001) (2.0)G              -        ၁၈၀ သိန်း ၅။    ပရီမီရို (2002) (1.8) ဓာတ်ဆီ          ၅ဃ     ၁၈၀ သိန်း     ၆။    ကာ(လ်)ဒီးနားဗင်း (2001) (2.0)     ၄ဃ      ၁၈၀ သိန်း     ၇။    မတ်(ခ်)တူး (90) (ဒီဇယ်)               ၉က      ၁၀၀ သိန်း     ၈။    စူပါဆလွန်း (90) (ဓာတ်ဆီ)            ၇က     ၇၀ သိန်း        ၉။    ဒဂုံဂျစ် (ဒီဇယ်)                            ၈ဂ      ၄၀ သိန်း    ၁၀။    တောင်းအေ့(စ်) (စက်မှုဇုန်) (97)   ၈စ      ၁၂၀ သိန်း

Pages